Activiteiten

Sinterklaasfeest, 28 november 2018

Kerstviering KBO, 19 december 2018

Busreis naar Texel in het kader van het zomerprogramma 2018

Nico Turk geridderd,tijdens algemene ledenvergadering KBO – Hillegom

Verrassing bij afscheid voorzitter KBO

Dat Nico Turk een geliefde KBO-voorzitter was werd wel duidelijk door de grote belangstelling voor zijn afscheidsreceptie. Burgemeester Arie van Erk, die ook binnenkwam, had echter nog een andere boodschap te brengen. Hij memoreerde, dat de KBO nu 1100 leden telt. In de tijd van Nico Turk is deze waardevolle vereniging nog meer uitgebouwd. Turk was de motor achter Alleen verder en Langer wonen in eigen woning en de grondlegger van het Seniorenpodium. Ook de Roze Ouderen werden genoemd. “Nico Turk is van onschatbare waarde voor de samenleving,” besloot Van Erk. Turk was sinds 2005 al lid in de Orde van Oranje Nassau. Op grond van de lange duur, de uitstraling, en de aard van zijn activiteiten op vrijwillige basis is Turk door de koning nu het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau toegekend. Onder luid applaus kreeg de scheidende voorzitter de versierselen opgespeld. Nico Turk was volkomen verrast en wist nauwelijks meer, wat te zeggen en dat overkomt hem niet vaak.

Afscheid Nico als voorzitter van de KBO – Hillegom

Afscheidsspeech van Nico

Dames en heren,

 

Hartelijk welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom hier in Bloemswaard.

 

Alle jaren hiervoor opende ik de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom met een overzicht van gedane en toekomstige activiteiten.

Daarna legde het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid.

Op mijn laatste vergadering als voorzitter wil ik daarvan afwijken en u eerst een vraag te stellen en daarover wat zeggen.

 

In de veranderde samenleving waarin ons land zich bevindt mogen we ons best eens afvragen:

 

Wie is voor wie verantwoordelijk?

 

Weet u nog  dames en heren, de naoorlogse generatie die op de golf van economische voorspoed sterk heeft bijgedragen aan de bekorting van het arbeidzame leven. De ouderen van toen moesten plaatsmaken voor jongeren voor ons, en velen gingen vervroegd met pensioen.

Nu wij zelf ouder zijn, krijgen wij daarvoor de rekening gepresenteerd. Niet dat we geld te kort komen

– ouderen in Nederland hebben nog nooit zoveel inkomen en vermogen gehad als nu.

Maar wij worden wel verantwoordelijk gesteld voor de hoge lasten die onze pensionering met zich meebrengt.

Veel jongeren, de werkenden, willen die lasten niet langer dragen.

De rollen zijn doorgeschoven zoals wij in onze tijd vochten tegen de gevestigde posities, zo worden wij nu zelf door de jongere generatie belaagd.

 

 

Ons land wordt steeds grijzer en lijken wij vooralsnog aan de krimp van de bevolking te ontkomen maar de stijgende uitgaven voor medische langdurige zorg is voor ons actueel.

Nu besteedt iedereen in Nederland gemiddeld 25 % van zijn inkomen aan zorg.

Dat is de optelsom van belastingen, premies en wat je direct uit je portemonnee betaalt.

Bij ongewijzigd beleid neemt dat de komende tientallen jaren toe tot 50%. Ongeveer een kwart van al die kosten houdt verband met langdurige zorg.

Om de staatsbegroting sluitend te houden, de publieke uitgaven niet uit de hand te laten lopen en -de belangrijkste reden –

Om geld over te houden voor andere zaken zoals infrastructuur, onderwijs en cultuur wordt naarstig gezocht naar alternatieve manieren om de langdurige zorg in te richten.

Om de totale zorgkosten te beteugelen worden in Nederland de mogelijkheden om aanspraak te maken op langdurige professionele zorg verscherpt.

Onder meer wordt het aantal plaatsen in de intramurale instellingen steeds verder teruggebracht.

Hillegom mag zich gelukkig prijzen met nog twee nieuwe intramurale instellingen Parkwijk en Bloemswaard.

Maar ook vindt er een verschuiving plaats van formele zorg naar de inzet van informele zorg.

 

De mantelzorg vormt daarvan de hoofdmoot.

 

Met een terugtredende overheid, is het de vraag wie de verantwoordelijkheid voor de zorg voor afhankelijke ouderen op zich neemt.

 

Soms vraag ik me af of we ons wel voldoende realiseren onder welke gunstige omstandigheden wij in Nederland leven.

Te vaak wordt onze verzorgingsstaat als vanzelfsprekend gezien. Gewenning daaraan maakt dat ouderen te veel vertrouwen op institutionele oplossingen en te weinig hun zelf organiserend vermogen inzetten.

Dat is des te opmerkelijker omdat wij de Vereniging van Senioren KBO Hillegom

 

”Eigen regie” en “zelfstandig blijven”

 

altijd willen nastreven.

 

 

Wanneer mensen altijd zelf verantwoordelijk zijn geweest voor de inrichting van hun leven, dan ligt het toch in de rede dat zij ook als eerste verantwoordelijk zijn voor de invulling van het laatste deel van hun leven.

Dat moet in Nederland mogelijk zijn zonder dat daarmee het bestaansrecht van ouderen wordt bedreigd.

Maar deze oproep aan de ouderen zelf betekent ook een verantwoordelijkheid voor de maatschappij en de jongere generaties in het bijzonder.

 

Het is van groot belang dat de discussie over de intergenerationele verantwoordelijkheid in Nederland niet stokt.

Nu nog loopt het vast op ouderen die te veel niet willen en jongeren die teveel moeten.

Te vaak wordt de discussie vergiftigd door karikaturen van een Zwitser leven gevoel en erbarmen met kwetsbare ouderen.

Soms wordt er meewarig gekeken naar ouderen die bruisen van vitaliteit en als vanzelfsprekend hun eigen leven leiden:

 

hoelang zal het duren?

 

Maar er is in Nederland niets wat mensen het recht ontzegt om eigen plannen te maken, ook niet wanneer je op je 65e nog 20 jaar kunt leven. Maar ook niet tijdens een keukentafelgesprek als er een beroep wordt gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Het geeft voldoening om eigen plannen uit te voeren, om de bouwmeester van je eigen toekomst te kunnen zijn.

 

Beste leden,

De gemeente Hillegom, Woningcorporatie Stek en het bedrijfsleven zullen de handen ineen moeten slaan om sociale innovaties tot stand te brengen.

Zo is er behoefte aan een breed geschakeerd woningaanbod voor ouderen.

Daarbij gaat het niet alleen om luxehuizen waar alles tiptop geregeld is, maar ook om woningen waar mensen met weinig inkomen van voldoende zorg verzekerd zijn.

 

Zo moet de gemeente ook zorgen voor blijvende goede vervoersmogelijkheden voor doelgroepen zoals ouderen en mensen met beperkingen.

 

In de geneeskunde moeten voorzorg en het functioneren van ouderen het brandpunt van onderzoek en innovatie zijn. Professionele hulpverleners zullen ouderen moeten ondersteunen in hun streven naar gezondheid en dagelijks functioneren in plaats van over ouderen te heersen en hun de regie uit handen nemen.

Maar de belangrijkste opdracht is de ondersteuning van het organiserend vermogen van ouderen zelf.

Hoe kan de samenleving hen sterken, zodat zij zelf hun plannen en ambities kunnen realiseren?

Het is een morele verplichting om kwetsbare en afhankelijke ouderen een volwaardige positie in onze maatschappij te garanderen, net zoals we de jeugd en gehandicapten dat recht hebben gegund.

De tijd dringt dames en heren.

 

Blijf zelfstandig en voer je eigen regie.

 

Ik heb met heel veel genoegen mij 12 jaar als voorzitter van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom ingezet voor de belangenbehartiging van ouderen in Hillegom.

U gaat straks een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter kiezen.

Ik kan met een gerust hart afscheid nemen.

 

Dat afscheid nemen doe ik niet voordat ik mijn lieve vrouw Joke wil bedanken voor alle steun en ruimte die zij mij al die jaren heeft gegeven om dit werk te kunnen doen.

 

Ik dank de bestuursleden de contactpersonen de belastinginvullers de gedachtegoedschrijvers de boekhouder de koffiedames de redactie van Het Kompas de webmaster, de lief en leed bezoekster en alle andere vrijwilligers voor de zeer prettige samenwerking.

Maar ook mijn collega’s van de Regio Bollenstreek.

Wij hebben samen heel veel tot stand gebracht.

 

Ik wens de Vereniging van Senioren KBO Hillegom voor de toekomst alle goeds toe.

 

Hiermee open ik de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom.

N. Turk

19 april 2018

 

Speech namens het KBO bestuur

Beste Nico,

Zo daar zit je dan, voorzitter af, niets meer te regelen, dat doen wij vanaf nu, er zal een rust over je neerdalen, maar wij moeten verder zonder jouw en dat zal best vreemd zijn.

Nico, de afgelopen 12 jaar is er onder jouw stimulerende leiding heel veel gebeurt met de KBO in Hillegom.

Je mag wel zeggen dat je ervoor gezorgd hebt, dat de KBO hier nu een bloeiende en bekende vereniging is.

We gaan even in vogelvlucht door de 12 jaren heen en beginnen in 2006 toen je de voorzittershamer overnam van Ine van Beurden. Je bent meteen voortvarend aan het werk gegaan.

Belangenbehartiging stond hoog in jouw vaandel.

Jij zorgde ervoor dat we een goed contract kregen met Zorg en Zekerheid.

Dit heeft de KBO veel nieuwe leden opgeleverd.

 

Je was de motor bij de oprichting van het Seniorenpodium, ik kan me nog herinneren dat we met spandoeken in de raadszaal zaten.

Het project Meer woningen voor ouderen kwam van de grond en een projectteam onderzocht het werkelijke tekort aan ouderenwoningen.

Vanuit deze werkgroep kregen ca. 2000 huishoudens in Hillegom een via de gemeente verzonden verzoek tot deelname aan het project “Langer wonen in eigen woning”, 170 huishoudens reageerden positief op deze oproep en toen konden 20 vrijwilligers onder jouw leiding een onderzoek verrichten naar de mogelijkheden voor het aanpassen van bestaande huur- en koopwoningen voor 65+ in Hillegom.

Samen met Toos werkte je aan het project Alleen Verder en met succes, lotgenoten konden onder deskundige begeleiding samen proberen de draad weer op te pakken na het verlies van een dierbare.

Het Seniorenpodium heeft aan de hand van de nota “het is goed oud worden in Hillegom “een speerpunten lijst opgesteld en een van die speerpunten was “Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg, daar heb je je echt hard voor gemaakt en net zo lang gevochten totdat er een meldpunt kwam bij het Lokaal Loket in Hillegom met een eigen telefoonnummer, zodat men niet meer het landelijke nummer hoefde te bellen.

In 2013 startte onder jouw leiding twee beleidsthema’s:

Roze ouderen en Eenzaamheid en depressie

Je hebt je voor het HOMO Ouderenbeleid erg ingespannen maar helaas is het niet echt van de grond gekomen, maar dat lag beslist niet aan jou.

Ontwikkeling was ook jouw ding en wat kan je ook anders verwachten, want onderwijs geven zit in je genen.

Jij vond dat het tijd werd om ouderen aan de computer te krijgen.

Het lukte je om de nodige vrijwilligers te enthousiasmeren en geld bij elkaar te krijgen via fondsen, zodat wij laptops konden aanschaffen en de computerlessen konden starten en wel in Groot Veenenburg.

Veel Hillegomse ouderen hebben we ingeleid in het digitale tijdperk en toen de laptops enigszins achterhaald waren maakte jij iedereen weer enthousiast voor de iPads, je zorgde weer voor de nodige fondsen en we konden 8 ipads aanschaffen. Twee keer in de week gaven we les ditmaal in Bloemswaard, de leskamer werd gratis door Bloemswaard beschikbaar gesteld, zodat we de prijs zo laag mogelijk konden houden.

Ontspanning daar werd ook voor gezorgd. We hebben in die 12 jaar veel interessante themamiddagen gehad. Eigenlijk te veel om op te noemen maar een paar kan wel. In 2007 kwam Zeezeiler Henk de Velde langs, we hadden 2x een stamppottenfestijn waar jij ook dit keer weer subsidie voor los wist te krijgen. We hadden lezingen over “erfrecht met notaris Warmer” , over “hoe met geld om gaan”, over euthanasie  en de hospice. We kregen bezoek van het Adamashuis en nog veel meer.

Je bleef bij de tijd en pakte alles aan wat maar actueel was, samen met de ANBO en de PCOB organiseerden we in 2010 een voorlichtingsmiddag over de OV-chipkaart, een hot item, want veel mensen vonden het toch echt moeilijk om die overstap naar de OV- chip kaart te maken.

We organiseerden scootmobielwedstrijden op het Henri Dunantplein samen met de Harddraverij, drie jaar op een rij. We konden er niet mee doorgaan, te gevaarlijk, door het enthousiasme van de mensen werden het races i.p.v. wedstrijden.

We maakten aan de hand van dia’s vele reizen over de wereld.

In de beginperiode maakten we soms wel 4 reizen per jaar met de bus, later kwam daar een beetje de klad in, waarschijnlijk door de crisis, daar iedereen wat meer op de portemonnee moest letten.

In 2010 maakten we onze eerste busreis naar de Passiespelen in Tegelen een groot succes, dit succes herhaalde zich nog eens in 2015 toen de KBO wederom in de bus stapte richting Tegelen.

We maakten nog een prachtige busreis naar het fruitcorso in Tiel, ook gingen we met de bus naar Rotterdam en de Nieuw Maasvlakte, voor deze reis was veel animo dus gingen we met een dubbeldekker. We hadden onze eigen reisleider de heer Frigge, die kort daarvoor een themamiddag had gegeven over zijn werk in de havens van Rotterdam. Het was een indrukwekkende reis die lang in ons geheugen zal blijven hangen.

We vierden ons 55-jarig bestaan uitbundig met een groot feest in De Hoeksteen met Leny van Schaik.

We hadden velen kerstvieringen in Parkwijk met even zovele gastoptredens o.a. van de Russische sopraan Valentina Lazareva, Mannenkoor Cantiflora, Ladys Mellody, de Bolle Mina’s etc.

Toen Parkwijk werd afgebroken verhuisden we met deze viering noodgedwongen naar Bloemswaard, dat was even wennen, we misten de sfeervolle accommodatie van Parkwijk. De kerstviering werd steeds populairder wat tot uiting kwam in 2016, met maar liefst 190 deelnemers. Wij als bestuur zagen het niet zo zitten maar jij Nico vond dat we mensen niet konden teleurstellen en je hebt werkelijk alles op alles gezet om alle 190 mensen een plek te bieden. Het werd een geweldige dag.

In 2014 hadden we nog een aantal leuke en vooral leerzame themamiddagen met o.a. Quirina Vreeburg , die kwam vertellen over kleding uit de keizertijd in China, Elvira Leschot met haar blindengeleidehond en Theo Rekelhof met een presentatie over de binnenvisserij en palingrokerij op de Westeinderplassen.

We vierden in 2014 het 60-jarig bestaan van de KBO met in juni een feest in Bloemswaard met Cabaretgroep De Schakel uit Amsterdam en in september een feestavond in de Hoeksteen met het blaasorkest Symphoenix en zangeres Judith van Drunen. Een geweldig feest.

In 2015 hadden we ook op jouw initiatief voor het eerst een zomerprogramma in juli en augustus.

Wat zeer succesvol was. Tot op heden gaat dit nog steeds door,

Al met al een heel verhaal en dit is maar een fractie van wat je gedaan hebt. Ik heb nog niet eens genoemd het aantal keren dat je het woord van de voorzitter schreef voor ons Kompas. Dat moet toch minsten 120 keer zijn geweest.

De regiovergaderingen met al onze zusterorganisaties uit de Bollenstreek, de vergaderingen Klankbordgroep regiotaxi, waarin je opkwam voor de belangen van onze ouderen die goedkoop taxivervoer zo hard nodig hebben.

Bij al deze activiteiten Nico vormde jij de verbindende factor. De KBO zal je gaan missen, maar we begrijpen ook dat je wat meer tijd voor je zelf wilt en voor Joke, die jou al die jaren toch de vrijheid heeft gegeven om dit mooie werk te doen, bedankt Joke daarvoor.

Nico bij een afscheid hoort een cadeau, het bestuur wil je namens de hele KBO – Hillegom dit beeldje aanbieden.  Het symboliseert SAMEN DE HANDEN INEEN.

En dat is wat wij al die jaren hebben gedaan.

Nico het ga je goed.

 

Bestuur KBO – Hillegom

Gerda Warmerdam, Toos van Loon, Karin Zwetsloot, Marry v.d. Hulst, John Hellburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 19 april 2018

Afscheid Nico Turk als voorzitter KBO Hillegom, 19 april 2018

Oefen je vitaal

Beste mensen,

 

In de laatste maanden van 2017 hebben wij met 15 deelnemers het beweegprogramma Oefen je Vitaal uitgevoerd, met verbluffende resultaten.

Na 6 bijeenkomsten waren de deelnemers vitaler en hadden een betere conditie dan voorheen.

Dit beweegprogramma willen we nogmaals uitvoeren.

 

 

Doe mee en kom in beweging

 

Wilt u ook weer meer kunnen wandelen, doe dan mee aan het beweegprogramma.

 

Oefen je Vitaal

 

Oefen je Vitaal is een beweegprogramma voor 65-plussers die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het programma is gericht op het verbeteren van de balans, spierkracht en loopsnelheid, door oefeningen die u thuis kunt doen in alledaagse situaties, met behulp van een rijk geïllustreerd cursusboek. U oefent bijvoorbeeld in de stoel, aan het aanrecht, bij het opstaan, bukken en traplopeneffect. Ook als u een rollator of wandelstok gebruikt, kunt u meedoen. De oefeningen zijn door de universiteit van Nijmegen ontwikkeld en het effect ervan is bewezen.

 

Werken aan conditie

 

Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie. Met dagelijkse oefeningen blijft uw conditie stabiel of zelfs beter en verkleint het risico op vallen.

 

Met Oefen je Vitaal gaat u in een groep van ongeveer tien deelnemers samen van start onder leiding van speciaal getrainde vrijwilligers van de KBO en PCOB.

Onder leiding van een getrainde vrijwilliger krijgt u bij de eerste bijeenkomst uitleg over het

programma. Ook wordt uw fysieke conditie gemeten zodat u oefeningen op maat ontvangt.

Vervolgens gaat u naar huis zelf aan de slag met de dagelijkse oefeningen. Na twee en een halve maand komen deelnemers en trainer weer samen en krijgen inzicht in hun vooruitgang.

U staat er in de tussenliggende periode echter niet alleen voor; deelnemers houden contact met de trainer voor advies en komen in die periode viermaal bij elkaar, om elkaar te stimuleren vol te houden en doen samen de trainer de oefeningen.

 

De startbijeenkomst is 13 februari 2018

 

U kunt u voor dit gratis programma Oefen je Vitaal aanmelden tot 3 februari bij:

N. Turk tel. 0252523025 of per e-mail:   n.turk@casema.nl

 

Kom in beweging en doe mee aan Oefen je Vitaal!

Gymlessen voor ouderen

Na de themamiddag “Valpreventie” en de cursus “Oefen je vitaal” weten we dat blijven bewegen voor ouderen heel belangrijk is.

Iedere dinsdagmorgen is er in de Drempel gymles voor senioren.                                                                        Deze lessen worden gegeven door een leidster van Jahn.

Ze worden gegeven in het kader van “Meer bewegen voor ouderen” (OMvB), die in nauwe samenwerking met Welzijnskompas Hillegom Lisse wordt gegeven door een trainster, die zich gespecialiseerd heeft in het sporten met ouderen.

De contributie wordt door Zorg en Zekerheid voor 75% vergoed. Voor het jaar 2017-2018 was de contributie € 167,40 en kreeg men € 125,55 van Zorg en Zekerheid terug.                                                        De gymlessen worden gegeven op dinsdagmorgen van 9.15 uur tot 10.00 uur en van 10.15 uur tot 11.00 uur. Na iedere les is er koffie drinken voor € 1,50 per maand.                                                                            Ieder die belangstelling heeft mag 2x komen kijken en meedoen.

Themamiddagen in 2018

Themamiddagen 2018

.

Donderdag 18 januari            14.00 uur        Happy Music accordeonisten + 3 x bingo

Donderdag 15 februari           14.00 uur        Amigas met dirigente Liesbeth van Oers

Donderdag 15 maart              14.00 uur         Gemeenteraadsverkiezingen

Donderdag 19 april                14.00 uur        Algemene Ledenvergadering en afscheid Nico Turk

Woensdag  9 mei                   14.00 uur        Mariazang

Donderdag 17 mei                 14.00 uur        Maurits Tompot Gouda Glas in Loodramen

Donderdag 21 juni                 14.00 uur        Noortukse vissersvrouwen

Donderdag 20 sept.                14.00 uur       Openingsmiddag met Jo Ann

Woensdag 10 okt.                  14.00 uur        Mariazang

Donderdag 18 okt.                 14.00 uur        Veronica Handgraaf

Woensdag 28 nov.                 14.00 uur        Sinterklaasfeest

 

Alle activiteiten vinden plaats in Woonzorgcentrum Bloemswaard

Donderdag 4 oktober             14.00 uur        Kroonjarigen met het Jopppekoor

Donderdag 20 december        Kerstviering  met medewerking van Ladies Melody

 

 

 


Ga terug naar het overzicht