Het Kompas

Gedachtegoed, oktober 2018

Nieuws

Het is weer mijn beurt om wat te schrijven voor Het Kompas, en ik pieker.. waarover.               Ik ben betrokken bij de kerk als (oud)pastoraal werkende die nog wat taken doet, en als kerkganger. Je zou kunnen zeggen dat ik `van de kerk hou’, `van huis uit’ maar ook bewust.  Ook u, leden van de KBO, hebt leren bidden (en meer). Velen zijn bij de kerk betrokken (gebleven), op allerlei manieren. Ze komen meevieren, ze bemoedigen anderen, zingen in het koor; ze begeleiden de kinderen in de kerk, jongeren en nieuwe mensen -een uitdagende taak. Anderen werken in het kerkgebouw, de tuin of het kerkhof om die mooi en verzorgd te houden. Ik ben alert op nieuws over kerk en geloven, en daaruit haal ik het een en ander voor deze column.

– Na de nieuwe berichten over misbruik in de kerk (Zuid-Amerika) riep een van de bisschoppen op om te bidden. Om moed en vertrouwen. Moed om te blijven geloven, nu het zo moeilijk is. Moed om te blijven, want de kerk heeft mensen – u, ons – nodig. Bidden om vertrouwen in de kerk omdat die immers de kerk van Chrístus is, en moet zijn.

– In een interview met een televisiepresentator (Trouw 8-9) zei deze dat hij naar de kerk gaat juist omdat hij het moeilijk vindt om te blijven geloven. Hij heeft de kerk nodig. Hij gaat niet uit gewoonte (niet meer) maar om zichzelf vragen te stellen, en om zich gesteund te voelen in de gemeenschap.

– In de parochies waar ik heb gewerkt is binnenkort een symposium: `Wees getuige’.  Twee jonge mensen vertellen daar hoe zij hun geloof beleven en ook laten zien. Bij een van hen wordt in de aankondiging gezegd hoe zij als kind en tiener katholiek is grootgebracht (`cultuur-katholiek’) en een `keuze-katholiek’ werd. Dat was bij een festival (`Celebrate’) waar zij zich echt geráákt voelde. Vanaf dat moment besefte ze dat het ook een kéuze moest zijn.

– Voorbeelden van wat een kerk in een dorp kan betekenen, gaf een promovenda (godsdienstwetenschap; Trouw 7-9). Om een dorp leefbaar te houden is ook de kerk belangrijk `want daar ontmoeten de mensen elkaar’. De kerk moet meer in de etalage zetten wat ze al doet. Op vijf terreinen. 1. Herdenken; ook de kerk open doen als er wat in de omgeving gebeurt. 2. Zorg en welzijn: denk aan ontmoetingen, het weekendbloemetje, de voedselbank, de opvang van nieuwe mensen. 3. Onderwijs: een cursus, bezinning, gesprekken. 4. Kunst en cultuur: verhalen en beelden van Bijbel en mensen (denk aan Monumentendag). 5. Oecumene: `kerk zoekt kerk’, de handen ineen slaan.

– Tot slot over een boek van de bekende theoloog Erik Borgman. Het heet `Leven van wat komt’. Ik las een recensie (Trouw, mei). In het boek werkt hij een `katholiek uitzicht op de samenleving’ uit: een manier van kijken, nu we zo vaak ervaren dat we `geen grip’ hebben.  Het is geen `programma’ maar een ánders kijken, met hoop en open voor `wat komt’.          Hoop is het vertrouwen op `een goedheid die juist nog niet zichtbaar is in deze wereld’.         Het heeft alles te maken met geloof, er is moed en durf voor nodig. En geduld, geduld om te wachten op `wat komt’. Een houding, met oog voor hoop waar die zich maar aandient.      Hoop, verlangen, gebed én inzet voor wat goed en nodig is. En dan ons er in en bij voegen.

Moeilijk nieuws en bemoedigend nieuws. Dat de kerk belangrijk is en `leeft’ in de samenleving. Al is het zoekend en twijfelend. `Van huis uit’ en ook bewust er voor kíezend. Geloven `gebeurt’, privé en als gemeenschap.  Moed en vertrouwen zijn nodig, geduld en gewoon doén.

Anneke Beenakker-Voorn

 

 

Woord van de voorzitter, juni 2018

VAN DE VOORZITTER  

Beste junior en senior KBO’ers,      

In de vorige editie van het Kompas heb ik aangegeven u enige inzage te geven in mijn leven en de activiteiten die ik tot nu toe doe en heb gedaan. Ik ben in 1950 geboren aan de Stationsweg en in 1959 – na een korte ‘tussenstop’ in de Hoogewerfstraat – verhuisden wij naar de Van den Endelaan, waar mijn ouders een type- en stenoschool annex kopieerinrichting runden. Niet alleen veel Hillegommers, maar ook jongelui uit omliggende gemeenten hebben nog steeds profijt van het met tien vingers ‘blind’ kunnen typen.

Toen ik op de middelbare school zat – het Triniteits Lyceum in Haarlem – hielp ik mijn vader al dagelijks in zijn bedrijf en het was in feite een vanzelfsprekende zaak dat ik na mijn schooltijd – als oudste van zeven kinderen – bij hem ging werken. Samen met mijn broer Ad bouwde ik onze drukkerij verder uit. Heel veel verenigingen en bedrijven hebben decennia lang gebruik gemaakt van onze diensten. Na in de jaren tachtig en negentig gevestigd te zijn geweest aan het Henri Dunantplein verhuisde onze drukkerij in 2002 naar een groot perceel aan de Arnoudstraat. Ongeveer tien jaar geleden kwam de digitalisering in een stroomversnelling, internet toepassingen ‘explodeerden’, smartphones rukten op….. en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het gebruik van papier verminderde drastisch, waardoor vanzelfsprekend veel drukkerijen moesten inkrimpen of ophielden te bestaan. Ook wij. Twee jaar geleden – na mijn pensionering – zijn onze werkzaamheden onder de naam Van Lierop Grafimedia ondergebracht bij een collega in Heemstede.

Zoals ik vorige keer al vertelde ben ik deze maand 45 jaar getrouwd met Annie, die werkzaam is geweest als pastor en geestelijk verzorger en die in mei de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.      Wij hebben een dochter en twee zoons en zes kleinkinderen in de leeftijd van 2 t/m 14 jaar.

In mijn jeugd heb ik vele jaren waterpolo gespeeld. Op mijn zestiende werd ik – waarschijnlijk omdat anderen bemerkten dat ik een aardige kijk had op de Nederlandse taal en over een aantal organisatorische kwaliteiten beschikte – secretaris van de Hillegomse Zwem Vereniging. In 1975 werd ik gevraagd om secretaris van Kring Gouwe Rijnstreek (het overkoepelend orgaan van alle zwemverenigingen in de provincie Zuid Holland) van de Koninklijke Nederlandse Zwembond te worden. In 1982 volgde mijn verkiezing tot voorzitter, een positie die ik tot halverwege de jaren negentig heb vervuld. Tot 2002 ben ik lid geweest van dit bestuur in aan waterpolo gerelateerde functies en heb ik zitting gehad in verscheidene commissies. Vanaf mijn achttiende ben ik ruim dertig jaar waterpoloscheidsrechter geweest, waarvan een groot aantal jaren op het hoogste niveau. Sinds 1988 ben ik lid van de Commissie van Beroep van de KNZB. Deze landelijke commissie behandelt strafzaken in hoger beroep. Nog steeds werk ik voor deze juridische commissie.

Naast mijn vrijwilligerswerk voor de Zwembond heb ik In de afgelopen decennia vele bestuursfuncties vervuld, zo stond ik aan de wieg van ‘De Duinpan’ in De Zilk en was ik onder meer voorzitter van Concordia ten tijde dat mijn zoons voetbalden en voorzitter van de Nederlandse Morgan Club, een autoclub van liefhebbers van dit Engelse automerk.

Toen mijn moeder en schoonmoeder ongeveer gelijktijdig in juni 2004 in het verpleeghuis Bernardus te Sassenheim werden opgenomen, ben ik al snel gevraagd zitting te nemen in de cliëntenraad en werd ik twee jaar daarna voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Marente, dat met veertien locaties voor intramurale verpleegzorg een belangrijke functie vervult in Rijn, Duin- en Bollenstreek. Dit doe ik nog steeds met veel plezier. Genoeg nu over mijzelf. Ik hoop dat u een beeld heeft gekregen van uw nieuwe voorzitter, die zich graag met de andere bestuursleden in wil zetten voor ALLE senioren van Hillegom.

Zomerprogramma 2018.                                                                                                                        

Net als voorgaande jaren organiseert de KBO Hillegom in de maanden juli en augustus een zomerprogramma met een wekelijkse activiteit. In het juli/augustusnummer van het Kompas dat in de laatste week van juni verschijnt is een overzicht opgenomen met daarbij een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven aan welke programma onderdelen u wenst deel te nemen. De uitgaansdag op 2 augustus met een bustocht naar Texel is om organisatorische reden reeds in dit nummer opgenomen. Reserveer snel want de ervaring heeft geleerd dat de bus gauw is volgeboekt.

Hartelijk groet en graag tot ziens bij onze activiteiten,

Frans van Lierop

Gedachtegoed, juni 2018

OVERWEGING

 

ZWAKKE SCHAKEL

 

Dit keer een nadenken over een stukje recente kerkgeschiedenis.

In de afgelopen weken kwam in het nieuws dat voor kardinaal Jan de Jong (1885 – 1955) de eretitel ‘rechtvaardige onder de volkeren” bij Yad Vashem was aangevraagd. Deze titel leek een juist gebaar naar deze sterke, katholieke, aartsbisschop gedurende de oorlogsjaren. Yad Vashem kent deze titel toe aan niet-Joden die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging hebben verzet en daarbij grote risico’s hebben genomen. Aartsbisschop Jan de Jong van Utrecht was zo iemand.     Hij protesteerde in de oorlogsjaren herhaaldelijk tegen de anti-Joodse maatregelen van de Duitsers en tegen de deportaties van Joodse landgenoten. Dit was niet zonder gevaar. Een bekend stuk was de brief welke op 26 juli 1942 van de kerkelijke kansels aan de gelovigen werd voorgelezen. De bisschoppen van Nederland en bijna alle kerken in Nederland hebben zich tot de autoriteiten der bezettende macht gewend ten gunste van de Joden. Dit onder meer op zaterdag 11 juli 1942 in een telegram aan hen van de volgende inhoud:

 

“De hieronder vermelde Nederlandsche Kerken, reeds diep geschokt door de maatregelen tegen de Joden in Nederland, waardoor zij uitgesloten worden van het deelnemen aan het normale volksleven, hebben met ontzetting kennis genomen van de nieuwe maatregelen, waardoor mannen, vrouwen, kinderen en hele gezinnen zullen worden weggevoerd naar het Duitse Rijksgebied en onderhorigheden.

Het leed, dat hiermede over tienduizenden gebracht wordt, de wetenschap, dat deze maatregelen tegen het diepste zedelijk besef van het Nederlandsche volk strijden, en bovenal het indruisen dezer maatregelen tegen hetgeen van Godswege als eis van gerechtigheid en barmhartigheid gesteld wordt, nopen de Kerken tot U de dringende bede te richten aan deze maatregelen geen uitvoering te geven.”

 

Deze bede gericht aan de Duitse bezetter, van bijna alle Nederlandse kerken uit, heeft geen positief resultaat gehad. Het tegenovergestelde gebeurde. De bezetter wreekte zich op de lagere regionen van de katholieke kerkhiërarchie.

Na de oorlogsjaren werd aartsbisschop Jan de Jong van Utrecht door paus Pius XII bevorderd tot kardinaal. Dit mede gezien zijn standvastig gedrag gedurende de jaren van oorlog en vervolging.

Terugkomend op de aanvraag voor de onderscheiding van Yad Vashem: kardinaal Eijk heeft de aanvraag voor De Jong ingetrokken omdat een naaste medewerker van Mgr De Jong, monseigneur Felix van de Loo, na de oorlog heeft geprobeerd het verloop van het proces tegen een neef van hem te beïnvloeden. Die neef, Willem van de Loo, was als lid van een speciale SS-eenheid betrokken bij het martelen en vermoorden van verzetsmensen. Onder zijn slachtoffers waren ook Joden. Hij werd ter dood veroordeeld, maar de straf werd later omgezet naar zeven jaar celstraf en tbs voor onbepaalde tijd. In 1956 kwam hij vrij. Onduidelijk is wat kardinaal De Jong precies geweten heeft van de activiteiten van zijn naaste medewerker. Dat wilden de mensen, die ook betrokken waren bij de aanvraag, graag onderzoeken, maar het aartsbisdom geeft geen toegang tot zijn archieven.

Het aartsbisdom zegt dat kardinaal Eijk de aanvraag heeft ingetrokken omdat hij niet wil dat kardinaal De Jong en Yad Vashem in opspraak raken. Het aartsbisdom zelf gaat de zaak niet onderzoeken.

Het is een boeiend stukje, nu, geschiedenis. Het geeft aan dat een organisatie, ook een kerkelijke organisatie, zo sterk is als zijn zwakste schakel. Jan de Jong was een gedegen schakel, maar helaas, de zwakke schakel (de naaste medewerker) heeft het proces ten nadele beïnvloedt. Heel jammer. Ik had Mgr De Jong graag, postuum, als een “rechtvaardige onder de volkeren” gezien. Maar, misschien, toch nog eens? Een goede onderzoeker en toegang tot de bronnen kan verhelderend werken.

Voor nu wens ik U fijne en interessante zomermaanden toe.

 

 

Marie van Rooden

 

Woord van de voorzitter, mei 2018

Beste junior en senior KBO’ers,   

 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Twaalf jaar lang werd u op de eerste pagina van ons verenigingsorgaan verrast met een openingsartikel van Nico Turk. Op zijn ‘eigen wijze’ wist hij iedere maand u een inzage te geven in komende activiteiten of een actueel onderwerp onder de loep te nemen. Het zal voor mij geen eenvoudige taak worden dit op dezelfde wijze te continueren. Het is slechts één van de taken, die van mij worden verwacht.

 

Op een verjaardagsfeestje eind augustus vorig jaar kwam ik in gesprek met een gerespecteerd KBO-lid die mij terloops vertelde dat de vereniging van senioren al geruime tijd op zoek was naar een voorzitter, als opvolger van Nico, die in april 2018 zijn functie wenste neer te leggen. Hij vroeg of dit niet iets voor mij zou zijn. Omdat ik niet direct een negatief antwoord gaf, had ik de volgende ochtend Nico aan de telefoon, die een informatief gesprek met mij wilde hebben. Dezelfde middag zat hij al bij mij thuis in de tuin ‘aan de koffie’. Beslist met de gedachte ‘je moet het ijzer smeden als het heet is’. ‘Ach Frans’, zo vertelde Nico, ‘het is maar één vergadering in de maand en om de twee maanden een regiobijeenkomst, dat valt reuze mee’. Vervolgens heb ik er een weekje over nagedacht en toegezegd het te willen proberen. Vanaf november ben ik gaan meedraaien in het bestuur.

 

Langzamerhand kwam ik er wel achter dat het niet bij een enkel ‘vergaderingetje’ zou blijven.          De twee a-viertjes, waarin het profiel, de taakomschrijving en de functie-eisen van de voorzitter staan opgenomen, werden mij in december ter hand gesteld. Het profiel en de functie-eisen waren voor mij geen verrassing, wel de uitvoerige taakomschrijving met 18 punten, waarbij de inzet van de voorzitter wordt verwacht. Toch iets anders dan die enkele vergadering per maand. Deze lijst heb ik de afgelopen tijd op Nico geprojecteerd en ik heb diep respect gekregen voor de wijze waarop hij daar invulling aan heeft gegeven. En met verve. Nico was altijd en overal aanwezig, pakte persoonlijk bijna alle problemen aan en gaf invulling aan de vele ontwikkelingen op het gebied van de organisatiestructuur voor ouderen in onze samenleving. Natuurlijk deed hij dat niet alleen. Hij wist  zich steeds gesteund door een groep zeer actieve  bestuursleden. Zonder deze gezamenlijke inspanning is het niet mogelijk de KBO-Hillegom zo goed te laten functioneren. Dat is voor mij ook een reden, waarom ik uw voorzitter ben geworden. 19 april 2018 ben ik gekozen en benoemd voor een eerste termijn van drie jaar. Ik hoop dat ik de verwachtingen waar kan maken.

 

In mijn aanhef spreek ik over junior en senior KBO-leden. Mijn grote wens is om mensen die net met pensioen zijn gegaan, dus de 67-plussers, meer bij de club te betrekken, met name bij de activiteiten. Afgelopen weken kwam ik her en der in Hillegom personen tegen, die zeggen wel lid te zijn van de KBO, maar zich nog veel te jong voelen om actief deel te nemen aan onze bijeenkomsten en evenementen. Net als ik leeftijdgenoten rond de 67 jaar en recent gestopt met werken. 25-30 jaar geleden was je op die leeftijd een ‘bejaarde’, nu ben en voel je je een actieve senior. Vanzelfsprekend wil ik me inzetten voor de gehele club, maar de komende tijd proberen iets meer te betekenen voor alle – dus zowel junior als senior – leden.

 

In de volgende editie van het Kompas zal ik u enige inzage geven in mijn leven en de activiteiten die ik tot nu toe doe en heb gedaan. Alvast een korte inzage: ik ben een geboren en getogen Hillegommer, de zoon van Sinterklaas en al bijna 45 jaar getrouwd met Annie. Wij hebben drie kinderen en zes kleinkinderen. Samen met mijn broer heb ik een drukkerij gehad, die tot eind 2016 was gevestigd aan de Arnoudstraat.

 

Hartelijke groet,

Frans van Lierop

Gedachtegoed, mei 2018

Nieuw

“Dit is een klein gebed  voor ieder die vertrekt,                                                                                                           die z’n land gedwongen achterlaat,

die niet vrijwillig gaat.

Dit is een klein gebed voor ieder die beseft                                                                                                             dat hij nooit meer ergens thuis zal zijn maar voor altijd onderweg.

Verder weg elke stap van waar hij woont met z’n hart en zijn rug elke dag een beetje meer gebukt                onder z’n heimwee maar er is geen weg terug.” …    (*)

Maar ook wil ik .. een klein gebed voor wie opnieuw begint, op vreemde plek  ja in ons midden;                  nieuwe gezichten, andere stijl,  frisse vragen, ze mogen er zijn.                                                                              Een klein gebed, voor wie zoekt in onze taal, naar woorden.   (**)

Een klein gebed, voor allemaal  nu het Pasen is en Jezus’ eerste woord de VREDE is.                                      Hij geeft het ieder mee, om in Zijn Geest en met elkaar  de aarde nieuw te maken.

Dat we elkaar verstaan.

 

Zalig Pasen en Pinksteren!

Anneke Beenakker-Voorn

 

* de eerste drie coupletten zijn van Liselore Gerritsen. ** de rest omdat ik in het taalcafé, en ook in de kerk, nieuwe (taal)mensen ontmoet.

Woord van de voorzitter, april 2018

Beste mensen,

 

Na twaalfeneenhalf jaar neem ik als voorzitter op de algemene ledenvergadering van 19 april 2018 afscheid van het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom.

In die twaalfeneenhalf jaar is er heel veel bereikt bij onze vereniging.

Het ledenaantal is flink gestegen naar ruim duizend.

Op het gebied van belangenbehartiging hebben we een aantal projecten gehad.

Ik noem de belangrijkste:

Langer wonen in eigen woning. Veel woningen in Hillegom zijn naar de wil van de bewoners aangepast.

Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg.

Na melding bij het Lokaal Loket van de gemeente Hillegom van een vermoeden van ouderenmishandeling of ontspoorde zorg, bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, geestelijke mishandeling of financiële uitbuiting, gaan professionals aan de slag de mishandeling of ontspoorde zorg te stoppen.

 

Wij hebben het Seniorenpodium opgericht.

Op 10 januari 2008 ging de gemeenteraad van Hillegom akkoord met de instelling van het Seniorenpodium. Het Seniorenpodium kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van B&W over onderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen. De KBO heeft met twee leden daar vaak gebruik van gemaakt.

Ik noem: levensloopbestendige woningen, onveiligheidsgevoelens ouderen, bereikbaarheid in Hillegom, het is goed oud worden in Hillegom en de dokterspost.

 

Het bestuur heeft verschillende cursussen opgezet:

Notebookcursus, iPadcursussen die al jarenlang druk bezocht worden en Oefen je Vitaal.

 

In al die jaren hebben we ook geweldige thema’s en andere activiteiten georganiseerd.

Euthanasie, wat komt er kijken bij overlijden, met het boekje nabestaandeninformatie, testament en levenstestament, het hospice, valpreventie en vele andere muzikale en leerzame thema’s. Maar ook de busreizen en theaterbezoeken.

Niet te vergeten de geweldige zomerprogramma’s.

 

Gelukkig zijn er voor mijn opvolging drie leden die wij als aspirant bestuurslid hebben gevraagd, die ja hebben gezegd.

Het zijn mevrouw Joke Heemskerk en de heren Jan Boot en Frans van Lierop.

 

Ik dank het bestuur voor de fantastische manier van samenwerken, de contactpersonen, de gedachtegoedschrijvers de belastinginvullers, de lief- en leedcommissie, de koffie- en theedames, de redactie van Het Kompas en alle anderen die in deze periode zich hebben ingezet voor onze vereniging.

 

Ik wens de Vereniging van Senioren KBO Hillegom onder leiding van een nieuwe voorzitter en bestuursleden veel succes in de toekomst. Het gaat u allen goed.

 

Met vriendelijke groet,       Nico Turk

Gedachtegoed, april 2018

Het boek van de vreugde.

 

Wanneer u dit verhaal gaat lezen is het rond of na Pasen. Het mooiste kerkelijk feest van het jaar.

Een feest van het donker naar het Licht gaan. Met veertigdagen voorbereidingstijd. Daar schreef kapelaan Kuik in de vorige editie over. Maar wat betekent Pasen voor U, buiten het gezellig ontbijten en het eten van paaseitjes. Ik schrijf dit na een weekend in het klooster. Een herbronningsweekend na de opleiding van Christelijke meditatie. Mediteren is een deel van mijn leven geworden. De ene dag wat langer de andere dag wat korter en ik sla ook wel eens over. Mediteren kun je op verschillende manieren beoefenen. Sommige mensen denken dat het wat zweverig is. Maar dat is niet zo. Want om goed te mediteren, moet je goed en bewust gaan zitten of op je knieën op een zitbankje. Altijd geaard, dat betekent: met je beide benen op de grond. Waarom ik mediteer? Een moment om stil te worden bij God en mijzelf. Bij God kan ik altijd mijn verhaal kwijt, mijn verdriet, blijdschap en dankbaarheid. Het helpt mij om dagelijks de goede keuze te maken. Leven zoals Jezus ons heeft voorgedaan. En vele na Hem.

 

Na deze inleiding wil ik het daarover hebben. Zo gedenken we velen Heiligen in onze kerk. En heeft u zelf ook vast een Heilige waar u veel om geeft. Hij of zij is een voorbeeld voor u. Zo zijn we in het weekend bezig geweest met de boodschap van twee hedendaagse heiligen. Ze zijn nog niet heilig verklaard want ze leven nog. Het zijn grote iconen in de wereld. Er zijn mensen die ze verguizen, maar zo ook vele die ze eren. Deze twee heren die hebben een kleine week met elkaar opgetrokken en zijn 5 dagen met elkaar in gesprek geweest. En over deze gesprekken is een boek geschreven ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama. Desmond Tutu (84) reisde naar Dharamsala om samen met de Dalai Lama ‘Het boek van de Vrede te maken. Als cadeau voor alle mensen.

Ondanks hun verschillende werelden, hun drukke bestaan, terwijl ze al een hoge leeftijd hebben. Zijn ze samen gekomen, een bijzondere ontmoeting. De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten overwinnen. Ondanks hun ontberingen. Of zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen, behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld. Als Desmond Tutu aankomt op het vliegveld en de Dalai Lama hem begroet is dat al iets bijzonders. De Dalai Lama glimlachte en zijn ogen straalden. De Dalai Lama is een heilig man en van uit zijn cultuur mag hij niet zomaar worden aangeraakt. Desmond Tutu spreidde zijn armen en ze omhelsden elkaar. Ze lieten elkaar los en pakten elkaar vast bij de schouders en keken elkaar in de ogen. De Dalai Lama deed alsof hij een kus toe blies. Waarop Desmond Tutu eerst zijn ene wang kust en zegt: ‘Dat ben je niet gewend’. En zo ook zijn andere wang kust. Samen beginnen ze te lachen en dat lachen houden ze de hele week vol tijdens hun gesprekken naast ook het verdriet.  Een vrolijk stel bij elkaar.

In hun gesprekken is de rode draad de acht pijlers van de vreugde namelijk: Perspectief, er zijn verschillende invalshoeken. Nederigheid, ik probeer nederig en bescheiden te zijn. Humor, lachen en grapjes zijn beter. Acceptatie, het enige mogelijke vertrekpunt voor verandering. Vergeving, onszelf bevrijden van het verleden. Dankbaarheid, wat een geluk dat ik leef en compassie, iets wat we willen hebben. Edelmoedigheid, we lopen over van vreugde. Met deze woorden vertellen ze elkaar wat de vreugde betekent in hun leven en wat het kan beteken voor andere mensen.

Zo laten deze twee mensen zien hoe ze in het leven staan ten diensten van de andere mensen. Net zoals Jezus ons heeft laten zien in zijn leven. Een boodschap van God voor ons. Een bijzonder boek, wat goed leesbaar is, waar liefde uitstraalt waaraan wij ons kunnen warmen.

Normaal maak ik geen reclame voor een boek. Maar wat Pasen de boodschap van Pasen betekent wordt door deze twee mannen zeker beschreven in het boek van de vreugde.

 

Hartelijke groet,

Marjo Lommerse

 

Gedachtegoed, februari 2018

GEDACHTEN

 

Het is al weer 2018. De tijd gaat snel. Wij zullen proberen er weer een mooi en dienstbaar jaar van te maken. Van de kranten en het nieuws worden wij niet vrolijk. Veel wordt er geschreven over levenseindeklinieken, het lot, beter gezegd de dood, in eigen hand nemen. Hoeft het leven niet meer van je? Een paar gram van een of ander spulletje en je krijgt een enkeltje naar het hiernamaals.

En daar sta je dan als geestelijk verzorger. Een gebed uitspreken, bidden voor een te dragen ziekbed, bidden voor vrede en een rustig heengaan, soms is men dankbaar en soms hoeft het niet. De gedachten zijn gevormd en nog liever vandaag dan morgen naar Onze Lieve Heer. Maar wij blijven ons best doen. De dankbaarheid voor het leven blijft overheersen. En het sterven is een proces, net als het geboren worden. Soms is er tijd voor nodig. Soms duurt het langer dan gedacht en soms korter. Als er geen hulpmiddelen worden gebruikt dan gaat de mens op Zijn tijd. De Heer heeft de levensadem aan het begin van een mensenleven ingeblazen en als het zover is zal Hij ook weer deze ook weer terugnemen.

 

Voor enkele diepere gedachten heb ik het boekje van “De Profeet” van Kahlil Gibran opgezocht. Gibran heeft het in onderstaande aanhaling over de godsdienst.

 

“Het dagelijks leven is uw godsdienst en uw tempel. Brengt telkens als ge hem betreedt al wat ge hebt mee. De ploeg, het aambeeld, de hamer en de luit. Wat ge hebt vervaardigd als gebruiks- en als kunstvoorwerpen.  Want al dromend stijgt ge niet uit boven uw prestaties en valt ge niet dieper dan uw mislukkingen.

En brengt alle mensen mee. Want al biddend, stijgt ge niet hoger dan hun gevoelens van hoop en zinkt ge niet dieper dan hun wanhoop.

 

Om God te leren kennen hoeft ge geen raadsels op te lossen. Kijkt om u heen en ge ziet Hem spelen met uw kinderen.

Werpt een blik op het hemelruim en ge ziet Hem wandelen in de wolk. Zijn armen uitstrekken in het weerlicht en neerdalen in de regen.

Ge ziet Hem glimlachen in de bloemen en ziet Zijn opgeheven handen wuiven in de bomen.”

 

Kahlil Gibran werd in 1883 in Libanon geboren. Hij was zowel dichter als filosoof en schilder. Zijn dichtwerken zijn in meer dan twintig talen verschenen. Hij overleed in 1931. In zijn werken zijn een groot geloof en diepe wijsheid te vinden.

 

Voor nu wens ik u rustige maanden toe in goede gezondheid en vrede.

Marie van Rooden


Ga terug naar het overzicht