Nieuws

Onderscheiding Jan van Schie

Burgemeester Arie van Erk heeft donderdag 15 april 2021 aan Jan van Schie een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De heer Van Schie is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij zich al meer dan 20 jaar met hart en ziel inzet voor ouderen.  De heer Van Schie is zeer actief bij de ouderenorganisaties. Vanaf het jaar 2000 verzorgt hij de complete financiële administratie van de vereniging van Senioren KBO Hillegom. Daarnaast maakt hij al ruim 15 jaar deel uit van het belastingteam KBO in Hillegom. Dit team ondersteunt ouderen bij het invullen van hun jaarlijkse belastingaangifte. Hij is voor veel leden een onmisbare hulp. Vanaf 2005 stuurt hij het team aan als coördinator. Ook voor WelzijnsKompas Hillegom-Lisse is hij een gedreven en gewaardeerde vrijwilliger. Al meer dan 20 jaar zet hij zich in en is hij medeoprichter van de drukbezochte computerochtenden in Plein 28. Bij deze inloopochtenden kunnen mensen terecht met vragen over computers, tablets, smartphones en internet.  De heer Van Schie dacht dat hij naar een vergadering van de KBO moest en had zich daar helemaal op voorbereid. Eenmaal aangekomen en na een half uurtje vergaderen kwamen ineens verschillende familieleden door de deur en de burgemeester, toen viel het kwartje. De heer Van Schie was zeer verrast.

 

Zorg en Zekerheid, 2021

 

Klik hier voor nieuws en kortingen van Zorg en Zekerheid in 2021

Afzegging i.v.m. het Coronavirus

KBO schort alle activiteiten op

 

In navolging van de afgelasting van onze activiteiten in de maand maart gaan ook de bijeenkomsten van onze KBO ook de komende weken – tot en met dinsdag 5 mei – in verband met het coronavirus niet door.

Concreet betekent dit dat onze jaarvergadering op 16 april naar een later tijdstip wordt verschoven. In dit nummer treft u wel de exploitatierekening en het jaaroverzicht van 2019 aan, alsmede de begroting voor 2020. Dan heeft u in ieder geval een indruk hoe wij het afgelopen jaar hebben gedraaid. Bewaar deze Kompas dus goed, want op de opnieuw vast te stellen algemene ledenvergadering heeft u de stukken dan bij de hand.

 

Naast onze jaarvergadering vinden ook de wekelijkse klaverjasmiddagen op maandag geen doorgang. Voorts wordt onze bestuursvergadering van 1 april gecanceld, het overleg op 6 april van het Seniorenpodium met de Adviesraad Sociaal Domein, de vergadering van het Seniorenpodium op 17 april en de bijeenkomst met HOZO, PCOB en KBO op woensdag 22 april.

 

Eind april bekijkt het bestuur hoe om te gaan met onze activiteiten in de volgende maanden, dit gebaseerd op de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen van het coronavirus.

Via het Kompas van mei krijgt u daar nieuwe informatie over.

 

Namens het bestuur,

Frans van Lierop

Van de bestuurstafel, maart 2020

De bestuursvergadering van 5 februari stond hoofdzakelijk in het teken van de bespreking van de jaarcijfers over 2019 en de begroting voor dit jaar.

Financiën

Door het adequate handelen van onze penningmeester John Helburg en de snelle registratie van onze ‘boekhouder’ Jan van Schie waren eind januari de cijfers over 2019 al  bekend. Het jaar 2019 is gelukkig afgesloten met een positief resultaat ontstaan door de ontvangen eenmalige subsidiegelden van twee organisaties. Gebleken is dat veel van onze activiteiten verre van kostendekkend zijn en voor een deel middels financiering uit de algemene middelen zijn betaald. Niet ingecalculeerde prijsstijgingen van zaalhuur en consumpties in 2019 verhoogden onze uitgaven, maar ook de grote toename van het aantal deelnemers aan bijvoorbeeld onze Kroonjarigenmiddag en Sint Nicolaasfeest zorgde voor een verhoging van de kosten, terwijl de inkomsten uit contributies en bijdragen aan evenementen gelijk zijn gebleven. Gelukkig konden onze jubileumactiviteiten geheel betaald worden uit de gereserveerde gelden van de afgelopen vijf jaar. In ons volgend nummer van april worden de cijfers gepubliceerd en wordt een aantal voorstellen gedaan om onze KBO ook in de toekomst financieel gezond te houden. Op de jaarvergadering van 16 april hopen wij dat onze leden hiermee kunnen instemmen, zodat ook 2020 met zwarte cijfers kan worden afgesloten. Daarnaast gaat het bestuur zijn best doen meer sponsors te werven voor speciale activiteiten en advertenties in Het Kompas. Mocht u suggesties hebben: wij houden ons aanbevolen.

Verontrustend is wel de terugloop (hoofdzakelijk door overlijden) van het aantal leden ondanks dat dit maar 27 personen betrof. Begin dit jaar telde de vereniging 953 leden. Inmiddels zijn onze contact-personen sinds eind januari bezig de contributie voor 2020 te innen. Tijdens deze ‘rondgang’ heeft een aantal mensen opgezegd, waardoor het ledental verder zal dalen. Wij zullen er gezamenlijk alles aan moeten doen, dat er meer belangstelling komt voor onze club. Dit moet toch mogelijk zijn, ook omdat het aantal senioren in Hillegom groot is. Volgens de cijfers van de gemeente telde ons dorp op 1 januari 2019 16.176 inwoners, waarvan 4.526 personen boven de 65 jaar, dus bijna 28%. Je zou dus verwachten dat ons ledental gaat groeien. Ledenwerving/aanwas wordt in 2020 een belangrijk doel. Wij willen dat doen door onder meer aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor alle leeftijdscategorieën boven de 65 jaar. Vandaar de planning van avondvoorstellingen naast onze maandelijkse themabijeenkomsten. Ook onze kaartclub, die wekelijks klaverjast in Bloemswaard zit ‘te snakken’ naar nieuwe leden. Bridgen mag dan ‘hipper’ en een denksport zijn, toch blijkt dat heel veel mensen plezier beleven aan een gezellige middag of avond ouderwets klaverjassen.

Zomeractiviteiten

Uit zijn midden heeft het bestuur een commissie gevormd die het zomerprogramma voor dit jaar gaat samenstellen. Zeker trekken wij er weer twee keer op uit met de bus/boot naar dichterbij gelegen plaatsen dan voorgaande jaren. Daarnaast gaan we wederom met de trein naar een historische plaats en ‘struinen door de duinen’. Ideeën van uw kant zijn natuurlijk welkom.

Belangenbehartiging.

Om het Seniorenpodium toch nog ‘een kans te geven’, is een aantal Hillegommers gevraagd zitting te nemen in deze commissie en wordt onze voorzitter met ingang van maart de nieuwe preses. De overgrote meerderheid bestaat zo uit KBO-ers, die wel lid zijn op persoonlijke titel. Wij denken dan ‘meer slagkracht’ te hebben. Er zijn plannen genoeg, maar we moeten wel ondersteuning krijgen van het gemeentebestuur en dan met name de wethouder. Binnenkort verneemt u meer.

Ouderenadviseurs.

Recentelijk zijn de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk gestart met het meedenkers-netwerk. Dit kun je vergelijken met onze ouderenadviseurs, maar dan een netwerk voor jong en oud op laagdrempelig niveau. De netwerker verwijst, maar lost geen problemen op. De gemeente wil graag gebruik maken van de expertise van ouderenadviseurs ‘in dienst’ bij onze club en WelzijnsKompas. Uw bestuur heeft tijdens het KBO Regio-overleg een presentatie gekregen. Wij concluderen dat de plannen aanspreken, maar nu de uitvoering nog. Wij zien namelijk dat ideeën gelanceerd en opgezet door het gemeentelijk gefinancierde WelzijnsKompas hoofdzakelijk uitgevoerd dienen te worden door nieuw aan te trekken vrijwilligers, waarna WelzijnsKompas zich terugtrekt en de projecten in korte tijd ter ziele gaan.

Frans van Lierop

Huurtoeslag 2020

Huurtoeslag

 

Van de heer Jan van Schie, lid van ons belastingteam, ontvingen wij informatie over wijzigingen in de huurtoeslag voor 2020. Wellicht voor sommige leden interessant.

In 2019 bestaat er nog een inkomensgrens voor de toekenning van huurtoeslag.

Deze is  voor eenpersoon huishouden         €  22.700

voor meerpersoons huishouden                   €  30.800

 

In 2020 zijn deze inkomensgrenzen vervallen. De huurtoeslag wordt nu wel afgebouwd.

Hoe hoger het inkomen hoe lager de huurtoeslag.

In de praktijk wordt er nu  huurtoeslag toegekend tot ongeveer € 6.000 boven de oude grenzen.

U kunt een proefberekening maken bij de belastingdienst

 

Let op: voor de vermogensgrens is er nog steeds een drempel namelijk

voor eenpersoon huishouden                   €  30.846

voor meerpersoons huishouden               €  61.692.

(Indien U op 1 januari 2020 boven deze grens zit, krijgt U geen huurtoeslag)

 

 

 

 

Themamiddagen, 2020

Themamiddagen 2020

 

Bloemswaard:

 

Donderdag 16 jan.      13.00 uur   Lia Verheul van Winssem. De vrolijke noot.

Donderdag 20 febr.    13.00 uur   Harald Veenstra. Zanger

Donderdag 19 maart  13.00 uur   Marca Bultink lezing over Trekschuit en de Trekvaart.

Donderdag 16 april     13.00 uur   Jaarvergadering  en Rob Lut, babbeltrucs en loterij met mooie prijzen.

Woensdag   6 mei       13.00 uur   Mariazang

Donderdag 28 mei      13.00 uur   Hank Valley

Donderdag 18 juni      13.00 uur   De Zeekanters Shantykoor uit Noordwijk

Donderdag 17 sept.    13.00 uur   Combo Kos Nie Nix

Woensdag 1 oktober   13.00 uur   Kroonjarigen, HHK 6 leden uit het orkest

Woensdag  7   okt.      13.00 uur   Mariazang

Donderdag 15 okt.      13.00 uur   Jan Broekhuizen lezing over Tulpen uit Amsterdam.

Woensdag 25 nov.      13.00 uur   Sinterklaasmiddag

Vrijdag 18 dec.            11.30 uur kerstviering “Villa Flora”.

 

 

 

 

Theatervoorstelling, 27 februari 2020

Van de bestuurstafel, november 2019

Zoals te doen gebruikelijk werden op onze bestuursvergadering van 2 oktober j.l. allereerst het verslag van de vorige vergadering en vervolgens de in- en uitgaande (digitale) post in rap tempo behandeld.

 

Financiën

In ons vorige nummer is al aangekondigd dat wij voor 2020 geconfronteerd worden met een verhoging van de afdrachten aan de landelijke Unie KBO en de KBO Zuid-Holland. Nu is bekend geworden dat deze bedragen gezamenlijk omhoog gaan van € 15,– naar € 16,82. Een extra kostenpost van bijna € 2.000,–. Op de in april gehouden ledenvergadering hebben de leden reeds ingestemd met een verhoging van onze contributie met dit verwachte bedrag.

Daarnaast zijn de kosten van zaalhuur en consumpties van onze themabijeenkomsten met 5 tot 10% gestegen, op jaarbasis circa € 1.000,–, waardoor het noodzakelijk wordt de entreeprijs enigszins aan te passen.

Over hoe dit exact zal uitpakken beraadt het bestuur zich nog. Op de volgende bestuursvergadering wordt een en ander definitief besproken en komen wij met het voorstel voor de precieze contributie voor 2020 en de entreeprijs voor de themabijeenkomsten met aansluitend de bingo.

De kosten voor de advertenties in ons blad zijn inmiddels op twee na allemaal door de bedrijven voldaan. Voor 2020 gaan wij de facturen eerder versturen namelijk in de maand januari in plaats van mei, zodat de adverteerders verzekerd zijn van publicatie gedurende het gehele jaar.

‘Regels’ activiteiten

Afgelopen maanden zijn tijdens onze middagen in Bloemswaard de tafels genummerd en worden de consumpties tijdens de optredens ‘geruisloos’ genoteerd door de bestuursleden. Gebleken is dat dit zeer efficiënt werkt en iedereen bij aanvang van de pauze snel kan worden voorzien van zijn/haar drankje.

Tevens is afgesproken dat rollators in verband met onder meer de brandveiligheid worden gestald in de kapel en langs de zijmuren. Ook dit blijkt prima te werken en wordt door de aanwezige leden gewaardeerd.

Jubileumviering 27 februari 2020

In de vorige Kompas heeft u kunnen lezen dat we ons jubileumjaar op donderdagavond 27 februari 2020 afsluiten in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Het theatergezelschap Franje gaat een musical parade brengen met liedjes uit grote kaskrakers zoals Singing in the Rain, Marry Poppins, Sound of Music, Mamma Mia, The Wizard of Oz. De entreeprijs bedraagt € 7,50 per persoon, inclusief koffie/thee en in de pauze een drankje en bitterbal. Maximaal kunnen 120 leden de voorstelling bijwonen. De kaartverkoop start na 1 januari en verloopt via de bestuursleden.

Komende activiteiten

Op donderdag 14 november a.s. organiseren we in samenwerking met de PCOB in de zaal van Stichting Cultuurbeleving de themamiddag ‘Omgaan met dementie’. Entree is gratis.

Sint Nicolaas bezoekt ons dit jaar op woensdag 27 november en op vrijdag 20 december is onze traditionele Kerstviering in Villa Flora. Voor de kerstviering dient u zich middels een aanmeldingsformulier op te geven.

Passiespelen Tegelen

Net als vijf jaar geleden heeft het bestuur het plan om een complete dagtocht te organiseren naar de Passiespelen in Tegelen en wel op zondag 5 of 12 juli. Via touroperator Oskam willen wij een ‘eigen’ bus regelen. In het januarinummer gaan wij de belangstelling peilen door middel van een voorinschrijving.

Wervingsfolder

Om meer leden te werven heeft het bestuur een wervingsfolder met inschrijfformulier samengesteld. Binnenkort kunt u deze aantreffen bij onze activiteiten. Daarnaast komen de folders onder meer te liggen bij de bibliotheek, het gemeentehuis, de beide verzorgingshuizen en het seniorenontmoetingscentrum Het Pluspunt, tegenwoordig Plein 28 geheten (!?).

 

Frans van Lierop

Van de bestuurstafel, oktober 2019

Zoals te doen gebruikelijk werden op onze bestuursvergadering van 2 oktober j.l. allereerst het verslag van de vorige vergadering en vervolgens de in- en uitgaande (digitale) post in rap tempo behandeld.

Financiën

In ons vorige nummer is al aangekondigd dat wij voor 2020 geconfronteerd worden met een verhoging van de afdrachten aan de landelijke Unie KBO en de KBO Zuid-Holland. Nu is bekend geworden dat deze bedragen gezamenlijk omhoog gaan van € 15,– naar € 16,82. Een extra kostenpost van bijna € 2.000,–. Op de in april gehouden ledenvergadering hebben de leden reeds ingestemd met een verhoging van onze contributie met dit verwachte bedrag.

Daarnaast zijn de kosten van zaalhuur en consumpties van onze themabijeenkomsten met 5 tot 10% gestegen, op jaarbasis circa € 1.000,–, waardoor het noodzakelijk wordt de entreeprijs enigszins aan te passen.

Over hoe dit exact zal uitpakken beraadt het bestuur zich nog. Op de volgende bestuursvergadering wordt een en ander definitief besproken en komen wij met het voorstel voor de precieze contributie voor 2020 en de entreeprijs voor de themabijeenkomsten met aansluitend de bingo.

De kosten voor de advertenties in ons blad zijn inmiddels op twee na allemaal door de bedrijven voldaan. Voor 2020 gaan wij de facturen eerder versturen namelijk in de maand januari in plaats van mei, zodat de adverteerders verzekerd zijn van publicatie gedurende het gehele jaar.

‘Regels’ activiteiten

Afgelopen maanden zijn tijdens onze middagen in Bloemswaard de tafels genummerd en worden de consumpties tijdens de optredens ‘geruisloos’ genoteerd door de bestuursleden. Gebleken is dat dit zeer efficiënt werkt en iedereen bij aanvang van de pauze snel kan worden voorzien van zijn/haar drankje.

Tevens is afgesproken dat rollators in verband met onder meer de brandveiligheid worden gestald in de kapel en langs de zijmuren. Ook dit blijkt prima te werken en wordt door de aanwezige leden gewaardeerd.

Jubileumviering 27 februari 2020

In de vorige Kompas heeft u kunnen lezen dat we ons jubileumjaar op donderdagavond 27 februari 2020 afsluiten in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Het theatergezelschap Franje gaat een musical parade brengen met liedjes uit grote kaskrakers zoals Singing in the Rain, Marry Poppins, Sound of Music, Mamma Mia, The Wizard of Oz. De entreeprijs bedraagt € 7,50 per persoon, inclusief koffie/thee en in de pauze een drankje en bitterbal. Maximaal kunnen 120 leden de voorstelling bijwonen. De kaartverkoop start na 1 januari en verloopt via de bestuursleden.

Komende activiteiten

Op donderdag 14 november a.s. organiseren we in samenwerking met de PCOB in de zaal van Stichting Cultuurbeleving de themamiddag ‘Omgaan met dementie’. Entree is gratis.

Sint Nicolaas bezoekt ons dit jaar op woensdag 27 november en op vrijdag 20 december is onze traditionele Kerstviering in Villa Flora. Voor de kerstviering dient u zich middels een aanmeldingsformulier op te geven.

Passiespelen Tegelen

Net als vijf jaar geleden heeft het bestuur het plan om een complete dagtocht te organiseren naar de Passiespelen in Tegelen en wel op zondag 5 of 12 juli. Via touroperator Oskam willen wij een ‘eigen’ bus regelen. In het januarinummer gaan wij de belangstelling peilen door middel van een voorinschrijving.

Wervingsfolder

Om meer leden te werven heeft het bestuur een wervingsfolder met inschrijfformulier samengesteld. Binnenkort kunt u deze aantreffen bij onze activiteiten. Daarnaast komen de folders onder meer te liggen bij de bibliotheek, het gemeentehuis, de beide verzorgingshuizen en het seniorenontmoetingscentrum Het Pluspunt, tegenwoordig Plein 28 geheten (!?).

 

Frans van Lierop

 

Van de bestuurstafel, september 2019

Maandag 5 augustus kwam het bestuur weer op ‘volle sterkte’ bijeen om na twee maanden ‘rust’ weer volop aan de KBO-activiteiten te werken.

 

Financiën

Besloten is om de leden, die na meerdere herinneringen hun contributie niet hebben betaald, van onze ledenlijst af te voeren. In sommige gevallen betreft het leden die niet meer zelf in staat zijn te reageren en waarvan de mantelzorgers of vertegenwoordigers onwetend zijn over deze situatie of niet de moeite nemen contact met ons op te nemen.

Daarnaast kan onze penningmeester, geassisteerd door onze boekhouder, melden dat alle lopende rekeningen zijn betaald. Inmiddels hebben op een klein aantal na al onze adverteerders hun factuur voor dit jaar overgemaakt.

 

Zomeractiviteiten

Ondanks dat het zomerprogramma nog in volle gang is, werd kort teruggeblikt op de reeds gehouden activiteiten.

  • De busreis naar de Weerribben was een groot succes: prachtig weer en een tjokvolle bus, mooie koffie- en dinerlocatie. De heer Ton Oskam zat persoonlijk achter het stuur en maakte er op de heenreis een sightseeing van door de Haarlemmermeer en de Oostvaardersplassen.
  • Het bezoek aan de Schelpentuin van John Warmerdam viel qua belangstelling van onze leden tegen. Het weer was tropisch, dus zijn kas ook! Middels een workshop konden allen met een zelf versierd glas of schelp huiswaarts keren. Het was meer dan de moeite waard.
  • Bij de Vrienden van Oud-Hillegom waren er 25 deelnemers. Het was een leuke en leerzame middag. Zie ook het verslag elders in dit blad.

 

Cursus-activiteiten najaar 2019

De data voor de cursus ‘Oefen je vitaal’ onder leiding van mevr. Ina v.d. Sar zijn vastgesteld:

De dinsdagen 8 en 22 oktober, 5 en 19 november in een lokaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom zijn vastgelegd. De kosten worden waarschijnlijk gesubsidieerd met een bijdrage via de RABO-club-support actie en bedragen bij een deelname van 12 personen € 10,– per persoon voor de totale cursus.

De iPad cursus start onder leiding van de heer N. Turk op maandag 30 september in Bloemswaard met daarna nog vijf cursusochtenden op 7, 14, 21 en 28 oktober en 4 november. Deelname kost per persoon, net als voorgaande keren, € 10,– voor de gehele cursus

 

Klusgroep

In de laatste twee uitgaven van ons Kompas is een oproep gedaan aan onze leden zich aan te melden in een klusgroep zitting te nemen. Zoals vorige keer reeds gemeld heeft zich slechts één persoon opgegeven. Het bestuur gaat zelf een aantal ‘erkende klussers’ benaderen of er belangstelling is, want dat er behoefte bestaat aan zo’n werkgroep, is door onze enquête aangetoond.

 

Bingo

Na onze maandelijkse themabijeenkomst is het gebruikelijk dat deze worden afgesloten met twee ronden bingo of zo u wilt kienen. Het afgelopen jaar is gebleken dat er na een geslaagde presentatie, lezing of muziekmiddag na vieren nog even snel twee ronden moesten worden gespeeld, terwijl een aantal leden ‘in de startblokken’ stond om huiswaarts te keren.

Het bestuur heeft besloten met ingang van direct het aantal ronden te wijzigen. Na een muzikale voorstelling wordt er slechts één ronde gespeeld. Na andere bijeenkomsten blijven we tweemaal kienen. Ongeacht het aantal spellen blijft de ‘prijzentafel’ van ongeveer 50 prijsjes per themamiddag gelijk.

 

Passiespelen Tegelen

Net als vijf jaar geleden zijn wij van plan met een ‘eigen’ bus naar de Passiespelen 2020 te gaan. In ons volgende nummer krijgt u meer informatie.

 

Frans van Lierop


Ga terug naar het overzicht