Nieuws

Van de bestuurstafel, juli/augustus 2019

Op de bestuursvergadering van 5 juni j.l. werden – zoals te doen gebruikelijk – de activiteiten van de afgelopen maand geëvalueerd. Uitvoerig werd stilgestaan bij het succes van onze jubileum theatervoorstellingen, wat in het voorwoord is vermeld.

 

Landelijke problematiek

Besproken werd het rapport ‘A Coalition of the Willing’ van de heer G.J. Jansen, oud Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, over de problematiek binnen de landelijke Unie KBO met daaraan gekoppeld de grote verschillen in standpunten tussen de provinciale besturen. In het voorwoord van juni-nummer van Het Kompas is hier al kort bij stilgestaan. Het bondsbestuur van Zuid-Holland heeft op de algemene ledenvergadering van 21 mei aan alle afdelingen gevraagd te reageren op de aanbevelingen uit dit rapport. De belangrijkste zijn:

  • Inzetten op versterking van de samenwerking en verdere integratie van de KBO met de PCOB op het niveau van de afdelingen, de provincies en op landelijk niveau.
  • Handhaven en versterken van de zelfstandige positie en herkenbaarheid van de lokale afdelingen.
  • Handhaven c.q. beter organiseren van de zelfstandige positie van de provinciale ouderenorganisaties ten behoeve van het faciliteren en ondersteunen van de lokale afdelingen.
  • Eén landelijke organisatie, vormgegeven als een samenwerkingsverband van provinciale organisaties.
  • Specifieke taken op landelijk niveau: het magazine, de website en belangenbehartiging van landelijke onderwerpen.
  • Afdelingen worden zelfstandige rechtspersonen.

In grote lijnen worden deze aanbevelingen door ons bestuur onderschreven, echter met dien verstande dat er twijfels zijn over de werkzaamheden van het provinciale bondsbestuur. Afgevraagd wordt wat de toegevoegde waarde van deze bestuurslaag is. Belangrijk vinden wij het onderlinge tweemaandelijkse overleg met de zeven afdelingen uit de buurt (de regio Duin- en Bollenstreek). Na afstemmings met de regio wordt getracht een eensluidend antwoord te geven richting de provincie.

Financiën

Verheugd is te melden dat van onze ruim 1.000 leden en donateurs nog maar zeven personen niet aan zijn of haar financiële verplichtingen hebben voldaan. Een geweldige score dankzij de inzet van onze contactpersonen in de afgelopen maanden, die alle leden persoonlijk hebben benaderd.

Inmiddels hebben al onze adverteerders de factuur voor 2019 ontvangen.

Zomeractiviteiten

De puntjes zijn op de i gezet. In dit blad treft u het overzicht en het inschrijfformulier aan.

De bus- en bootreis naar De Weerribben was al snel volgeboekt, vandaar dat het bestuur een tweede dagtocht organiseert naar Zeeland.

Extra activiteiten najaar 2019

Begin oktober start wederom ‘Oefen je vitaal’ onder leiding van mevr. Ina v.d. Sar.

iPad cursus: bij voldoende belangstelling wordt ook deze cursus in het najaar georganiseerd onder leiding van de heer N. Turk. Een tweede cursus staat op het programma in het voorjaar van 2020.

Bijeenkomst dementie in samenwerking met het PCOB: 14 november in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom met als spreker mevr. Karin Schokker, expert op dit gebied.

Klusgroep

In de vorige Kompas is een oproep gedaan aan onze leden zich aan te melden in een klusgroep zitting te nemen. Tot op heden heeft zich slechts één persoon aangemeld. Vandaar deze extra oproep.

 

Frans van Lierop

Van de bestuurstafel, juni 2019

Op de dag van de arbeid, 1 mei, kwam uw bestuur voor de eerste maal bijeen in de verbouwde vergaderruimte van het Parochiecentrum van de Sint Jozef en Martinus-parochie. Niet alleen het bestuur is verhuisd, ook voor ons archief diende een nieuwe plek gevonden te worden. Dank zij de medewerking van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom is ons archief opgeslagen in hun nieuwe onderkomen aan de Stationsweg. Het blijft wel ons eigendom.

 

Financiën

Inmiddels heeft het gros van onze leden aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldaan. Degenen, die nog niet hebben betaald, kunnen binnenkort een herinnering verwachten. Daarnaast verstuurt onze penningmeester de komende weken de rekeningen naar onze adverteerders. Versturen is in dit geval niet geheel de juiste benaming. Voor het contact met onze adverteerders brengt hij bij verschillende bedrijven Het Kompas met de factuur persoonlijk langs.

 

Mandaat ALV

Omdat wij in tegenstelling tot de KBO Zuid-Holland slechts eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering organiseren, heeft uw bestuur op 18 april van de vergadering het mandaat gekregen de contributie voor 2020 te verhogen met eenzelfde bedrag als de verhoging van de contributie-afdracht aan de provincie voor volgend jaar, welke hoogstwaarschijnlijk in de najaarsvergadering van Zuid-Holland aan de orde zal worden gesteld.

 

Overlegbijeenkomsten

Op 10 april is het halfjaarlijkse overleg gevoerd met de bestuurder van HOZO, mevrouw J. Ricke. Zoals altijd een informatieve bijeenkomst. Bijzonder agendapunt was dit keer ons verzoek een duidelijk overzicht te krijgen in de gehanteerde prijzen voor huur en consumpties in Bloemswaard. Onze vereniging maakt veel gebruik van de grote zaal en voor onze begroting is het van wezenlijk belang dat wij een goed inzicht hebben in het kostprijzenpakket van HOZO.

 

Een week later was er een overleg met het bestuur van het PCOB. Dit ging in eerste instantie over onze gezamenlijke themabijeenkomst over dementie op 14 november 2019 in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom, die niet alleen open staat voor leden van de KBO en PCOB, maar voor alle Hillegommers. Over de verdeling van de kosten zijn afspraken gemaakt: tweederde komt voor onze rekening en eenderde betaalt het PCOB.

Voorts werd op deze vergadering gesproken over de fusieperikelen op landelijk niveau. Plaatselijk is een fusie nog ver weg; de KBO telt inclusief donateurs bijna 1050 personen, de PCOB heeft 80 leden. Daarnaast zijn er te veel fundamentele verschillen. Samenwerking uitbouwen zou wel een goede zaak zijn, want beide Hillegomse seniorenbonden vissen in dezelfde vijver. Zeker een punt van aandacht om gezamenlijk verder te onderzoeken.

Tot slot is het gewijzigde beleid van WelzijnsKompas Hillegom/Lisse, gesteund door de wethouder, inzake de invulling van Plein 28 aan de orde geweest. Aan twee senioren bridgeclubs en een klaverjasclub is de huur per 1 augustus opgezegd en dienen deze drie verenigingen op zoek te gaan naar een andere locatie in Hillegom. Het voormalige Pluspunt werd een twintig jaar geleden opgericht speciaal voor de oudere Hillegommers. Voor onze doelgroep een centraal gelegen accommodatie. In de nabije toekomst wenst men Plein 28 meer open te stellen voor jeugd- en educatiedoeleinden. Middels het Seniorenpodium zullen de KBO en PCOB hun ongenoegen kenbaar maken naar de gemeente en dan met name de wethouder. Hopelijk kan er een oplossing worden gevonden.

 

Activiteiten

Vanzelfsprekend is de organisatie rondom onze twee jubileum-theatervoorstellingen op 22 en 23 mei besproken. De leden die zich hebben aangemeld, ontvingen eind april de toegangskaarten. Daarnaast mogen we een aantal gasten verwelkomen, waaronder leden van het College van B&W.

Vervolgens is de definitieve versie van ons zomerprogramma besproken. Dit programma wordt in het volgende nummer van ons verenigingsblad met een inschrijfformulier afgedrukt. Hieronder alvast de geplande data:

18 juli              Bus- en boottocht Weerribben (opgenomen in het meinummer en inmiddels volgeboekt)

24 juli              Bezoek schelpentuin John Warmerdam

31 juli              Rondleiding Kwekerij Veelzorg, de nieuwe locatie de Stichting Vrienden van Oud Hillegom

9 augustus    Duinwandeling onder leiding van Kees Langeveld

14 augustus    Bezoek historisch Alkmaar

28 augustus    Bustocht Zeeland

 

Klusgroep

Een wens, die voortkwam uit onze enquête, was de oprichting van een ‘eigen’ KBO-klusgroep voor het verrichten van allerlei kleine werkzaamheden in en rond de woning. Een eerste aanzet is een oproep aan onze leden zich aan te melden in deze klusgroep zitting te nemen. Dan kunnen wij samen met de geïnteresseerden onderzoeken hoe wij een en ander vorm gaan geven. Meldt u zich bij mij aan? Alvast bedankt.

 

Frans van Lierop

Vanuit het bestuur, mei 2019

De bestuursvergadering van 4 maart 2019 werd voor de laatste maal gehouden in het Theresiahuis achter de Jozefkerk. Zoals bekend is de deze kerk met de belendede percelen – in de volksmond het Jozefpark genoemd – verkocht aan ontwikkelaar Renward en zullen ter plekke in de komende jaren (zorg)appartementen en woningen worden gerealiseerd. Vanaf mei wordt een vergaderruimte gehuurd in de pastorie van de St. Jozef en Martinuskerk, waar we onze maandelijkse bestuursvergadering zullen houden.

Financiën

Gelukkig is onze penningmeester John Hellburg weer terug van zijn jaarlijkse vakantie van twee maanden naar zijn geboortestreek op de Antillen. Het is hem van harte gegund. Tijdens zijn afwezigheid werden onze financiële zaken behartigd door de overige bestuursleden, gelukkig  – zoals altijd – ondersteund door onze ‘boekhouder’ Jan van Schie.

Het bestuur gaat onderzoeken of we in het vervolg gebruik kunnen maken van één bank, dit om de kosten te drukken. Nu bankieren wij bij de Rabo en de ING. Daarnaast wordt gedacht om op verzoek van verschillende leden over te gaan op een jaarlijkse automatische incasso van de contributie. Ondanks dat met hulp van onze contactpersonen nog velen contant betalen, bemerken wij dat bankbetalingen steeds meer plaats vinden en mensen het prettig vinden als financiële zaken automatisch worden geregeld zoals bijvoorbeeld bij energie-, huur- en telefoonrekeningen.

Zomerprogramma

Een door het bestuur samengestelde commissie heeft inmiddels een concept gemaakt voor het zomerprogramma en daarin al een aantal suggesties verwerkt zoals onder meer die zijn aangedragen door de recent gehouden enquête. De uitslag van deze enquête leest u elders in deze Kompas.

Succesnummers zoals de gebruikelijke dagtocht en de duinwandeling zijn vanzelfsprekend weer opgenomen.

In he juninummer wordt een inschrijfformulier opgenomen voor alle zomeractiviteiten. Let daarnaast vooral op de aanmelding voor de bustocht naar De Weerribben waarvoor vroegtijdig het aantal deelnemers bekend moet zijn.

Jubileum

Natuurlijk werd stilgestaan bij de grote inschrijving voor ons jubileumtheaterprogramma in mei. Niemand had gerekend op zo’n grote respons. Gelukkig hebben we twee avonden (op 22 en 23 mei) kunnen vastleggen in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom zodat ruim een kwart van onze leden aanwezig kan zijn. Het blijkt overduidelijk dat avondbijeenkomsten geen probleem zijn voor onze clubleden. Of is het ook zo dat alles gratis is, behalve de eventuele consumpties na afloop. Een dezer dagen ontvangt u de toegangskaart(en) of heeft u deze inmiddels al ontvangen. Mocht u onverhoeds verhinderd zijn, geef dit dan door aan onze secretaris, dan kunnen wij anderen een plezier doen, want er is een behoorlijke wachtlijst.

Belangenbehartiging / Seniorenpodium

De bijeenkomst van het Seniorenpodium in april waarin Joke Heemskerk en Jan Boot onze nieuwe vertegenwoordigers zijn, geeft hoop voor de toekomst. Voorlopig zijn Cees Diepeveen en Ton Kalkman aangesteld als respectievelijk voorzitter en secretaris. Daarnaast wordt nog gezocht naar een uitbreiding met twee onafhankelijke leden. In tegenstelling tot voorheen wordt het Seniorenpodium een adviescollege voor de Adviesraad Sociaal Domein in plaats van rechtstreekse advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders. Joke Heemskerk is op persoonlijke titel ‘adspirant’ lid van de ASD.

Ouderenadviseurs

Onze recent gecertificeerde ouderenadviseurs zijn druk aan de slag met het inventariseren van de werkzaamheden en er is een voorzichtige afstemming geweest met WelzijnsKompas Hillegom/Lisse. Vanuit de regionale stuurgroep ouderadviseurs zijn formulieren opgesteld over een groot aantal gestelde vragen en onderwerpen. Onze adviseurs zijn hiermee al volop aan de slag.

Verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers is opgezegd. Recentelijk werd ons op een gemeentelijke informatieavond medegedeeld, dat wij via de gemeente goed verzekerd zijn voor het geval dat onze vereniging aansprakelijk wordt gesteld. Het levert de KBO een besparing op van € 200,–.

Seniorenbus

Regelmatig krijgen wij vragen over het plaatselijke taxivervoer. Zoals bekend is WelzijnsKompas gestopt met zijn bus en beschikt HOZO over een eigen busje, waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt als u in het bezit bent van een HOZO-pas. Vanwege de sterke toename van het aantal gebruikers overweegt HOZO een tweede bus aan te schaffen. Daarnaast kent onze gemeente de Regiotaxi. Ter informatie is een artikel van het ISD opgenomen over het gebruik van deze taxi zonder WMO-indicatie.

 

Frans van Lierop

 

In memoriam Bert Glas

 

Op maandag 9 april is op 82-jarige leeftijd overleden ons lid Bert Glas en een trouwe bezoeker van onze verenigingsactiviteiten.

Jarenlang is Bert een gewaardeerd contactpersoon geweest van onze vereniging en in deze hoedanigheid bij velen van u op bezoek geweest. Ondanks zijn afnemende gezondheid heeft Bert nog geholpen het aprilnummer van Het Kompas bij u te bezorgen en is hij betrokken geweest bij de overhandiging van onze ‘jubileum Begonia’. Wij bedanken hem voor zijn grote inzet en stellen het op prijs dat zijn vrouw Annie heeft toegezegd zijn taken over te nemen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte in de komende tijd.

 

Namens het bestuur Vereniging van Senioren KBO Hillegom

Frans van Lierop

 

 

Regio Taxi

Vanuit het bestuur, april 2019

De bestuursvergadering van 6 maart 2019 werd gehouden ten kantore van onze vice-voorzitter Jan Boot. In één van de bedrijfshallen stonden onze 800 Begonia’s op een aantal grote karren, klaar voor verspreiding na afloop. Het was voor ons de aftrap van het jubileumjaar.

Voordat de vergadering begon had het bestuur een gesprek met onze plaatselijke redacteuren van de verschillende nieuwsbladen: Annemiek Cornelissen, Bas de Groot en Veronica Handgraaf. Hun artikel heeft u beslist gelezen of gezien of facebook. Omdat het anders dan anders was, verliep de bestuursvergadering enigszins ‘geordend’ chaotisch. Alle contactpersonen hadden aangegeven graag te willen helpen met het ‘uitventen’ van onze Begonia’s, sommigen geassisteerd door een bestuurslid. Dankzij de overzichten en schema’s die Gerda Warmerdam had opgesteld, is de verspreiding daarna soepel verlopen.

 

Lidmaatschapskaarten

Gerda en ‘haar’ contactpersonen hebben het sinds half februari ook druk met het bezorgen van de lidmaatschapskaarten en het innen van de contributies voor zover dit niet via de bank is gebeurd. Steeds meer leden betalen via internet, enerzijds uit gemak, anderzijds uit veiligheidsoverwegingen. Diverse malen kreeg een contactpersoon de vraag mee of we niet over willen gaan tot automatische incasso. Het bestuur gaat dit onderzoeken en/of het financieel haalbaar is voor volgend jaar.

 

Enquête

1 maart was de sluitingsdatum van onze enquête, zoals afgedrukt in de vorige Kompas. 48 leden hadden de moeite genomen het formulier in te vullen, een respons van 5%, in onze ogen een prachtig resultaat. In de komende weken gaan wij de antwoorden verwerken en komen met een overzicht op onze jaarvergadering van 18 april a.s.

 

Jaarvergadering

De in dit blad afgedrukte agenda en de jaarverslagen zijn door het bestuur vastgesteld en zullen worden behandeld op 18 april. Ondanks dat haar kandidatuur nog moet worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering was mevr. José Bon op de bestuursvergadering aanwezig; het is de bedoeling dat zij de werkzaamheden van onze ledenadministratie gaat ondersteunen.

 

Zomerprogramma

Mede aan de hand van de suggesties vanuit de enquête werd een eerste aanzet gemaakt met de invullen van activiteiten in de zomermaanden juli en augustus. Vanzelfsprekend een eendaagse busreis, een stadsbezoek en een duinwandeling. In ons volgende nummer en op de jaarvergadering hopen wij het definitieve programma te presenteren.

 

KBO-PCOB vernieuwt

Sinds september 2017 is er een groot aantal bijeenkomsten geweest op landelijk en regionaal niveau over het stappenplan ‘KBO-PCOB vernieuwt’. Tot op heden met als enig zichtbaar resultaat het maandelijkse KBO-PCOB-magazine. Organisatorisch kent de KBO de landelijke Unie inclusief de ledenraad met 2 vertegenwoordigers per provincie, daarnaast de provinciale besturen met een onderverdeling in regio’s en tot slot de afdelingen. In feite dus vier bestuurslagen. PCOB heeft een landelijk bestuur en afdelingen, twee lagen dus. Belangrijkste wijziging van het landelijk KBO-bestuur is het voorstel tot opheffen van de provinciale bonden en omvorming naar regionale of provinciale platforms. Dit heeft tot grote weerstand opgeroepen bij een viertal provincies. Zij willen geen opheffing van de provinciale besturen en stellen dat op dit moment een fusie met de PCOB onwenselijk is. Onze provincie sluit zich hierbij aan.

De onderlinge bestuurlijke verdeeldheid op landelijk en provinciaal niveau is groot. Extra vergaderingen zijn belegd om uit de impasse te komen, maar dat is voorlopig nog niet zo, temeer daar recentelijke de voorzitter van de Unie KBO met onmiddellijke ingang zijn functie heeft neergelegd.

 

Plaatselijk zijn KBO en PCOB afdelingen al samengegaan. Bijvoorbeeld in Noordwijk. In Hillegom hebben wij jaarlijks overleg met de PCOB. Op deze bijeenkomst is nog nooit gesproken over een eventuele fusie. Nieuwe ontwikkelingen zullen wij u zeker melden.

 

Ouderenadviseurs

Ook door onze enquête hebben we een breder inzicht gekregen in de vragen die men aan onze nieuwe ouderenadviseurs wil stellen of die nader moeten worden uitgewerkt. Regelmatig zult u dus in de Kompas op de hoogte worden gehouden.

 

Frans van Lierop

65 Jubileumjaar is begonnen

Jubileumjaar van seniorenvereniging KBO is begonnen

 

Het is 6 maart en goedgemutst stelt het bestuur van seniorenvereniging KBO Hillegom zich op in een hal bij CS Weijers. Er moeten even een paar foto’s gemaakt worden. Vandaag vindt de officiële start plaats van het jubileumjaar. 65 jaar bestaat de KBO al. Deze week krijgen alle leden en donateurs een plant aangeboden, compleet met een kaartje met het feestprogramma. Het gaat om rond de 800 adressen, want de KBO telt ongeveer 1000 leden en donateurs. Een megaklus dus en bestuurslid Gerda Warmerdam heeft er al heel wat voorwerk aan gehad om een indeling te maken, zodat niemand wordt vergeten. Waarom plantjes? “We merken bij bingo, dat de plantjes erg in trek zijn. Vandaar, dat iedereen er nu een krijgt.”

Voorzitter Frans van Lierop vertelt, dat op 22 mei een testcase plaatsvindt: een theatervoorstelling bij de Kulturele Raad (nu Stichting Cultuurbeleving) Er zijn heel wat jongere ouderen, die misschien graag iets in de avond willen. Het aantal voorinschrijvingen geeft goede hoop.

Voor dit hele feestprogramma is al vijf jaar lang geld opzij gelegd. De oude zegswijze: “wie wil dansen met de speelman betalen” gaat ook bij zo’n feest op.

De seniorenvereniging is echt geen gezelligheidsclubje, dat zich uitsluitend met bingo bezighoudt. Elke maand vindt er een themamiddag plaats.  De eerstvolgende is op 21 maart. Dan neemt Veronica Handgraaf de KBO mee op reis naar IJsland, met mooi beeldmateriaal en veel informatie en verhalen. Daarna wordt wel bingo gespeeld, maar wie alleen voor de lezing komt is ook welkom. Niet KBO-leden betalen daarvoor 5 euro.

Tijdens de jaarvergadering op 18 april wordt extra aandacht besteed aan het  jubileum en is er een bingo met extra prijzen.

Op 22 mei is er de theatervoorstelling ”Vergeten zangeressen van het Vaderlandse lied. Snel vastleggen, want het aantal plaatsen is beperkt.

Op 19 september een feestelijke opening van seizoen 2019- 2020 met verloting, grote bingo en met entertainer Hans Baaij. In februari/maart wordt  het feestjaar afgesloten.

Van de bestuurstafel, maart 2019

De afgelopen weken is het bestuur druk bezig geweest met de organisatie van de activiteiten rondom ons 65-jarig jubileum. Eind januari werd er zelfs een extra bestuursvergadering belegd om alle plannen in goede banen te leiden en ik mag gerust stellen dat het ‘aardig’ is gelukt, zoals u in mijn voorwoord al hebt kunnen lezen.

 

Jaarcijfers 2018. Onze administrateur ‘op de achtergrond’, de heer Jan van Schie had de cijfers over 2018 reeds geheel op orde. Door afwezigheid van onze penningmeester, die – zoals ieder jaar – in de wintermaanden februari en maart bij zijn familie vertoeft en de zon opzoekt op zijn geboorte-eiland Curacao, was het de taak van uw voorzitter de exploitatierekening en balans 2018 en de begroting 2019 met het bestuur door te nemen. De uitkomsten toonden weinig verschillen met voorgaande jaren. Wel maken wij ons enigszins zorgen over de terugloop van het aantal leden van 1062 naar 1022, hoofdzakelijk veroorzaakt door overlijden en verhuizingen. Een leesbare versie, zoals beloofd op de ledenvergadering van vorig jaar, wordt gepubliceerd in het aprilnummer, gelijktijdig met de uitnodiging voor deze vergadering.

 

Onze themamiddagen voor dit jaar zijn al geruime tijd vastgesteld, het zomerprogramma staat nog in de steigers. We wachten de uitslag van de enquête af, waarin een vraag over de zomeractiviteiten was opgenomen en u tot 1 maart kon aangeven waar uw interesse naar uitgaat. We hopen dit in ons volgende nummer te publiceren. De onderdelen wandelen door de duinen, een busreis en een stedentrip staan zeker op het programma.

In de vorige ‘Van de bestuurstafel’ is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen rond het Seniorenpodium en de Adviesraad Sociaal Domein. Wij hadden gehoopt u in dit nummer al meer over de ontwikkelingen te kunnen vertellen, maar helaas… dat neemt nog wel een paar maanden tijd in beslag.

Ouderenadviseurs

Voortvarend zijn onze nieuwe ouderenadviseurs aan het werk gegaan. In de Hillegommer heeft een verslag gestaan van de feestelijke uitreiking door wethouder Van Trigt van de certificaten aan Joke Heemskerk, Peter Dukker en Jan Clemens. Ook in ons blad willen wij hen van harte gelukwensen en hopen wij binnen afzienbare tijd van hun diensten gebruik te maken. De ouderenadviseurs kunnen vragen beantwoorden op vele terreinen waaronder wonen, zorg en welzijn. Ons bestuurslid Joke Heemskerk schrijft in deze Kompas een artikel wat u zoal van de ouderenadviseurs kunt verwachten en zal u vanaf nu zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Op de bestuursvergadering van 6 februari 2019 is officieel onze Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Een samenvatting is in dit nummer opgenomen. De volledige versie kunt u vinden op onze website.

 

Unie KBO en de Regio

Vanuit de regio komt er de afgelopen weken een grote papiermassa op ons af. Er heerst binnen de Unie KBO grote verdeeldheid hoe de structurele toekomst van de Unie moet worden ingericht. Het landelijk bestuur wenst onder meer de regionale afdelingen (lees provinciebesturen) af te schaffen, waardoor een bestuurslaag verdwijnt. Dit heeft gezorgd voor verdeeldheid in de Ledenraad en afwijzing door een collectief van een vijftal provinciale besturen. Het lijkt voor Hillegom een beetje ‘de ver van mijn bed show’, die weinig invloed heeft op de plaatselijke afdelingen, maar toch… er is een heuse patstelling.

Frans van Lierop

 

 

Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs

 

In oktober 2018 zijn 16 mensen uit de regio Duin- en Bollenstreek gestart met de opleiding ouderenadviseur waaronder Jan Clemens, Peter Dukker en Joke Heemskerk namens KBO Hillegom.

Zes pittige trainingsdagen, verzorgd door docenten van KBO Zuid-Holland en vertegenwoordigers uit onze Regio rondom de thema’s Wonen, Welzijn en Zorg. Naast deze belangrijke thema’s hebben wij  ook gesprekstrainingen gehad. Vertegenwoordigers uit de verschillende seniorenorganisaties uit de regio waren die dagen aanwezig om praktische vragen te beantwoorden en zij zorgden ook voor een heerlijke lunch. De laatste cursusdag werd afgesloten in de vernieuwde raadzaal van ons gemeentehuis. Daar kregen alle kandidaten het certificaat uitgereikt door wethouder van Trigt uit Hillegom. De daarbij behorende bloemen werden aangeboden door bestuurders van de afdelingen, bij ons door voorzitter Frans van Lierop. De middag werd afgesloten met een glas alcoholvrije “champagne”. Na het aanbieden van een schitterende fles wijn, voorzien van een etiket met de namen van alle cursisten aan de drie docenten ging iedereen opgelucht en voldaan naar huis, in de hoop snel aan het werk te kunnen gaan. Als ouderenadviseur proberen wij u te helpen bij uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Inmiddels zijn de eerste vragen binnen.

 

Van de bestuurstafel, februari 2019

Sinds het vorige nummer van Het Kompas is uw bestuur tweemaal bijeen geweest. Op 5 december (u leest het goed… zelfs de Sint moest wijken voor een bestuursvergadering) en op 9 januari j.l.

 

Seniorenpodium en Adviesraad Sociaal Domein

Op beide vergaderdata is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom het Seniorenpodium en de gemeentelijke pilot van de Adviesraad Sociaal Domein (de beoogd opvolger van de WMO-adviesraad). 9 januari waren wethouder Fred van Trigt en gemeentelijk adviseur Laura Kluft aanwezig om de visie van het College van B&W op de plannen en ontwikkelingen van beide adviesraden nader toe de lichten. Zoals bekend zijn de onafhankelijk voorzitter en onze twee afgevaardigden in het Seniorenpodium in het laatste kwartaal van 2018 teruggetreden. Vastgesteld werd dat het gevraagd en ongevraagd advies geven van het Seniorenpodium richting het College de afgelopen jaren niet echt van de grond is gekomen. Het idee van de wethouder is nu om de wijze van advisering aan het College voor het Seniorenpodium te veranderen in een adviesorgaan naar de Adviesraad Sociaal Domein. De huidige situatie, waarbij twee adviesorganen over dezelfde onderwerpen advies uit kunnen brengen, is niet wenselijk. In overleg is afgesproken dat onze vereniging twee bestuursleden afvaardigt naar het Seniorenpodium, dat op een laagdrempelig niveau over zaken kan overleggen die specifiek van belang zijn voor alle Hillegomse senioren en vervolgens dit kunnen doorspelen naar de Adviesraad Sociaal Domein.

 

De Adviesraad Sociaal Domein kent een drietal ‘werkvelden’, waarover het adviseert aan het College te weten Jeugd en Gezin, Werk en Inkomen, en Ouderenbeleid. Deskundigen op deze terreinen hebben zitting in deze Adviesraad. Zij zijn/worden benoemd op persoonlijke titel met expertise op één van de drie werkterreinen en zijn geen afgevaardigden van instanties of verenigingen binnen de gemeente. Ons bestuur pleit ervoor een tweetal personen te benoemen die deskundigheid en ervaring hebben met het beleid rond ouderenzaken en draagt mogelijke kandidaten voor aan het College. Belangrijk hierbij is dat ook de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein op één lijn zit met deze plannen. Binnen een paar maanden moet een en ander zijn beslag krijgen. Zodra wij specifiek namen kunnen noemen, hoort u dit natuurlijk van ons.

 

65-jarig jubileum

Uitvoerig is stilgestaan bij de viering van onze komend jubileum. De ideeën zijn geopperd en worden momenteel nader uitgewerkt. Wij denken aan een cadeautje voor alle leden en hoogstwaarschijnlijk een jubileum bijeenkomst ergens in het tweede kwartaal van dit jaar. We gaan proberen – mits onze financiën dat toelaten – echt iets totaal anders te organiseren. Binnenkort ontvangt u nadere informatie.

 

Wijkindeling

Omdat ons lid Ton van Oers bereid is gevonden toe te treden tot het team van contactpersonen heeft Gerda een aantal wijken opnieuw ingedeeld. Er is een wijk bijgekomen; dat geeft verlichting voor een aantal andere wijken. Het is dus goed mogelijk dat u ‘bezoek’ krijgt van een andere contactpersoon.

Na half februari valt de nieuwe ledenkaart bij u in de bus of wordt persoonlijk aangereikt.

 

iPad cursus

Wederom organiseren wij dit voorjaar een iPad cursus in Bloemswaard. Deze wordt vanaf 26 februari verdeeld over 6 dagdelen gehouden. De cursus wordt gegeven door Nico Turk, geassisteerd door een aantal bestuursleden. Deelname is mogelijk voor maximaal 8 personen. Geeft u dus snel op. Zie ook het artikel in deze Kompas.

 

Verhuizing

Nu de Jozefkerk met aangelegen gebouwen zijn verkocht, hebben diverse gebruikers – waaronder de Voedselbank, dagopvang De Bollenstroom en onze vereniging – bericht gekregen dat we de komende maanden uit moeten kijken naar een andere accommodatie. Ook voor ons archief dat opgeslagen staat op de zolder van de Jozefpastorie moet een plek worden gevonden. We zijn dus zoekende en hopen binnenkort een goede oplossing te hebben gevonden.

 

Frans van Lierop

Meerlandenfonds 13 december 2018

 

De KBO Hillegom  kreeg een uitnodiging van het Meerlandenfonds voor de prijsuitreiking op 13 december 2018, er werd niet vermeld wat de prijs inhield. De KBO had een aanvraag ingediend voor haar jubileum in 2019.

Met kloppend hart togen Marry v.d. Hulst, Toos van Loon en Karin Zwetsloot (bestuursleden) naar Noordwijkerhout, waar de prijsuitreiking zou plaatsvinden. Het was een hele happening, te beginnen met koffie en een petit fourtje. Klokslag 15.00 uur begon de uitreiking, wij wisten niet dat er zoveel gemeenten gebruik maakten van de Meerlanden. Van iedere gemeente was er een wethouder aanwezig om de prijs persoonlijk uit te reiken in ons geval was dit wethouder Fred van Trigt.

De spanning steeg ten top, Hillegom zat ongeveer in de middenmoot qua uitreiking. Diverse bedragen waren al de revue gepasseerd.

De KBO kreeg 250,– euro uitgereikt door de heer Van Trigt.

Dank aan het Meerlandenfonds dat ieder jaar weer geld beschikbaar heeft voor vele verenigingen.

 

 

 

 


Ga terug naar het overzicht