Nieuws

Van de bestuurstafel mei/juni 2020

Bestuursvergaderingen

De geplande bestuursvergadering van april en mei hebben geen doorgang gevonden. Vanzelfsprekend heeft het bestuur wel intensief onderling contact via telefoon en mail met elkaar gehad en is een aantal besluiten genomen.

Activiteiten

Conform de landelijke richtlijnen zijn onze maandelijkse themamiddagen tot 1 september nog niet toegestaan en ik verwacht niet dat wij in september een herstart kunnen maken op de bekende wijze, dus met muziek en bingo in de grote zaal van Bloemswaard, temeer daar de verzorgingshuizen voorlopig ‘op slot’ blijven voor bezoek van buitenaf.

Ook voor onze maandagmiddagklaverjassers zijn het onzekere tijden.

Hoe nu verder?

Begin juni komt het bestuur na drie maanden voor de eerste maal bij elkaar en dan gaan wij onderzoeken welke mogelijkheden er voor dit jaar nog zijn. Wandelingen in de duinen, zoals wij die afgelopen jaren in het kader van ons zomerprogramma hebben georganiseerd, kunnen misschien doorgang vinden met  kleine groepen. Of een andere activiteit in de buitenlucht. En dan zou je kunnen denken in het nieuwe en prachtig aangelegde Van Nispenpark.

Misschien vanaf oktober een themamiddag op kleine schaal buiten het ons zo vertrouwde Bloemwaard. Kan de geplande avondvoorstelling op 5 november nog doorgang vinden? Is het nog mogelijk, dat ons Sinterklaasfeest en onze Kerstviering nog plaats kunnen vinden met meer dan 150 personen? Allemaal zaken die het bestuur de komende maanden gaat onderzoeken en indien mogelijk met een alternatief plan kan komen. Mocht u zelf ideeën hebben… wij houden ons aanbevolen!

Belangenbehartiging

Ook alle vergaderingen van de provinciale KBO, de regio Zuid Holland Noord en het Seniorenpodium zijn tot nader order opgeschort. Gepland overleg met de Adviesraad Sociaal Domein en WelzijnsKompas zijn naar het najaar verplaatst.

Het Kompas

Omdat het niet wenselijk was ons aprilnummer door onze contactpersonen te laten bezorgen is deze editie niet in gedrukte vorm verschenen en is een digitale versie gestuurd naar leden die in het bezit zijn van een e-mailadres. Daarnaast hebben wij contact met u gehouden via onze Paasgroet, verzonden via PostNL. Een groot aantal leden heeft deze kaart bijzonder gewaardeerd.

Op onze oproep uw e-mailadres (of dat van een contactpersoon (kind/kleinkind of mantelzorger) door te geven op kbo-hillegom@hotmail.com hebben velen gereageerd, waardoor wij meerdere personen ook op digitale wijze kunnen informeren over ontwikkelingen binnen onze KBO. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, doe het alsnog.

Gelukkig is er een oplossing gevonden voor de bezorging van het Kompas en het KBO-PCOB magazine, dankzij het aanbod van een aantal vrijwilligers, die onze contactpersonen gaan assisteren bij het rondbrengen. Het is een feit dat ons Kompas het communicatiemiddel bij uitstek is en goed wordt gelezen. Deze mei-editie is een combinatie met juni. Daarna volgt onze reguliere zomeruitgave voor de maanden juli/augustus en vanaf september ontvangt u het Kompas weer maandelijks in de bus.

Algemene ledenvergadering

Statutair is het noodzaak dat binnen een aantal maanden na het afsluiten van een verenigingsjaar het bestuur verslag doet aan zijn leden op de algemene ledenvergadering en rekening/verantwoording aflegt over het gevoerde financiële beleid. Nu deze vergadering in april geen doorgang kon vinden en de mogelijkheden voor de komende maanden ongewis zijn, heeft het bestuur besloten de ledenvergadering van 2020 te combineren met die van 2021. Alle verslagen waren opgenomen in het digitale aprilnummer, dat slechts door een minderheid van onze leden kon worden ontvangen en dus gelezen. Vandaar dat wij in dit nummer ons jaarverslag en de financiële stukken opnieuw opnemen. De voorgestelde verhogingen van de toegangsprijzen voor onze activiteiten laten we voor dit jaar achterwege en worden voor 2021 opnieuw bezien.

Wel zal de kascommissie binnenkort onze financiën over 2019 controleren. Dit gebeurt normaliter circa 10-14 dagen voor de te houden ledenvergadering, dus begin april. Het verslag van de kascommissie nemen wij op in een volgend nummer. Mocht u nog vragen hebben over deze verslagen neem dan contact op met onze secretaris of penningmeester. Natuurlijk mag u ook mij bellen.

Frans van Lierop

Afzegging i.v.m. het Coronavirus

KBO schort alle activiteiten op

 

In navolging van de afgelasting van onze activiteiten in de maand maart gaan ook de bijeenkomsten van onze KBO ook de komende weken – tot en met dinsdag 5 mei – in verband met het coronavirus niet door.

Concreet betekent dit dat onze jaarvergadering op 16 april naar een later tijdstip wordt verschoven. In dit nummer treft u wel de exploitatierekening en het jaaroverzicht van 2019 aan, alsmede de begroting voor 2020. Dan heeft u in ieder geval een indruk hoe wij het afgelopen jaar hebben gedraaid. Bewaar deze Kompas dus goed, want op de opnieuw vast te stellen algemene ledenvergadering heeft u de stukken dan bij de hand.

 

Naast onze jaarvergadering vinden ook de wekelijkse klaverjasmiddagen op maandag geen doorgang. Voorts wordt onze bestuursvergadering van 1 april gecanceld, het overleg op 6 april van het Seniorenpodium met de Adviesraad Sociaal Domein, de vergadering van het Seniorenpodium op 17 april en de bijeenkomst met HOZO, PCOB en KBO op woensdag 22 april.

 

Eind april bekijkt het bestuur hoe om te gaan met onze activiteiten in de volgende maanden, dit gebaseerd op de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen van het coronavirus.

Via het Kompas van mei krijgt u daar nieuwe informatie over.

 

Namens het bestuur,

Frans van Lierop

Vanuit het bestuur, april 2020

Op de bestuursvergadering van 4 maart 2020 werd uitvoerig stilgestaan bij onze belangenbehartiging en dan met name via het Seniorenpodium. De KBO wenst een versterking van dit podium.

 

Met ingang van 2 maart is Frans van Lierop voorzitter geworden en is een drietal adspirant leden toegetreden met veel expertise op beleidsmatige vraagstukken. Alle leden van het Seniorenpodium hebben zitting op persoonlijke titel, waardoor de directe afvaardiging van de ouderenbonden is ‘losgelaten’ en er een bredere afspiegeling is van de ouderen binnen onze gemeente. Dit neemt niet weg dat onze KBO ‘stevig’ is vertegenwoordigd.

 

Op de eerste vergadering met de wethouder werd direct een aantal actuele zaken aan de orde gesteld, zoals de woonvisie, de buurt/bel bus, de sluiting van de dokterspost in Voorhout (gedurende de nachtelijke uren) en de grootte van het gemeentelijke budget voor Welzijns-Kompas. Voorts wil het Seniorenpodium inzage te krijgen in de nota Ouderenvisie die niet van recente datum is…. met andere woorden: sterk verouderd. Allemaal punten waar het Seniorenpodium – in samenspraak met de gemeente – zich de komende tijd voor in gaat zetten. De wethouder heeft toegezegd de Ouderenvisie ‘op te snorren’ en het welzijnsbudget te verduidelijken.

Omdat de advisering aan de gemeente vanaf november 2019 via de Adviesraad Sociaal Domein verloopt, wordt er in april een bijeenkomst met deze raad gepland.

 

Een kwart van de Hillegomse bevolking bestaat uit personen boven de 65 jaar. Er werd in de bestuurs-vergadering geopperd of het mogelijk en wenselijk zou zijn een aparte ouderenpartij op te richten. De vraag hierbij is wel of men lid wil worden van een partij gezien de desinteresse voor het lidmaatschap van bestaande politieke partijen. Maar wie weet…. dit idee verdwijnt zeker niet in de ijskast.

 

De gemeente wenst onze drie ouderenadviseurs, maar ook uit Lisse en Teylingen, te betrekken bij het nieuw opgerichte meedenkersnetwerk. De visie, missie en doelstellingen zien er mooi uit, maar het plan van aanpak is nog onbekend. Meedenkers zouden iedereen kunnen adviseren, terwijl onze ouderen-adviseurs zich expliciet beperken tot senioren. Vooralsnog staat de KBO niet ‘te trappelen’ en wachten wij de ontwikkelingen af.

 

Jaarvergadering

De puntjes op de i zijn gezet voor onze jaarvergadering op 16 april. In deze Kompas worden alle stukken gepubliceerd, dus de jaarcijfers, de begroting, het jaarverslag en het verslag van de algemene ledenvergadering van 2019. Zoals in de toelichting op de begroting staat vermeld, stelt het bestuur voor de bijdragen aan themamiddagen en de Sint- en Kerstbijeenkomst te verhogen, omdat de vereniging anders in de rode cijfers beland.

Aansluitend is er een presentatie door de heer R. Lut, politiemedewerker, over o.a. ‘babbeltrucks’.

 

Zomerprogramma

De bestuurscommissie heeft een concept voor het zomerprogramma opgesteld.

Tweemaal is een bus/boottocht gepland en wel op donderdag 16 juli naar de Biesbosch en donderdag 27 augustus naar Leerdam met rondvaart over de Linge. Voorts een filmmiddag, ‘struinen door de duinen’ en een bezoek aan een historische stad op treinafstand.

Voor de wat jongere oudere is er het idee een golfclinic te organiseren bij Tespelduyn.

In het volgende nummer zal het definitieve programma worden gepubliceerd.

 

Avondvoorstelling

Driemaal een uitverkochte zaal. Dit succes van onze avondvoorstellingen wordt voortgezet op 5 november 2020 met een optreden van cabaretière Lia Verheul.

 

De bestuursvergadering van maart kende diverse wensen en ideeën. Deze worden voorbereid en wellicht gerealiseerd. Het coronavirus kan echter zorgen voor opschorting en afgelasting van activiteiten.

 

Frans van Lierop

Van de bestuurstafel, maart 2020

De bestuursvergadering van 5 februari stond hoofdzakelijk in het teken van de bespreking van de jaarcijfers over 2019 en de begroting voor dit jaar.

Financiën

Door het adequate handelen van onze penningmeester John Helburg en de snelle registratie van onze ‘boekhouder’ Jan van Schie waren eind januari de cijfers over 2019 al  bekend. Het jaar 2019 is gelukkig afgesloten met een positief resultaat ontstaan door de ontvangen eenmalige subsidiegelden van twee organisaties. Gebleken is dat veel van onze activiteiten verre van kostendekkend zijn en voor een deel middels financiering uit de algemene middelen zijn betaald. Niet ingecalculeerde prijsstijgingen van zaalhuur en consumpties in 2019 verhoogden onze uitgaven, maar ook de grote toename van het aantal deelnemers aan bijvoorbeeld onze Kroonjarigenmiddag en Sint Nicolaasfeest zorgde voor een verhoging van de kosten, terwijl de inkomsten uit contributies en bijdragen aan evenementen gelijk zijn gebleven. Gelukkig konden onze jubileumactiviteiten geheel betaald worden uit de gereserveerde gelden van de afgelopen vijf jaar. In ons volgend nummer van april worden de cijfers gepubliceerd en wordt een aantal voorstellen gedaan om onze KBO ook in de toekomst financieel gezond te houden. Op de jaarvergadering van 16 april hopen wij dat onze leden hiermee kunnen instemmen, zodat ook 2020 met zwarte cijfers kan worden afgesloten. Daarnaast gaat het bestuur zijn best doen meer sponsors te werven voor speciale activiteiten en advertenties in Het Kompas. Mocht u suggesties hebben: wij houden ons aanbevolen.

Verontrustend is wel de terugloop (hoofdzakelijk door overlijden) van het aantal leden ondanks dat dit maar 27 personen betrof. Begin dit jaar telde de vereniging 953 leden. Inmiddels zijn onze contact-personen sinds eind januari bezig de contributie voor 2020 te innen. Tijdens deze ‘rondgang’ heeft een aantal mensen opgezegd, waardoor het ledental verder zal dalen. Wij zullen er gezamenlijk alles aan moeten doen, dat er meer belangstelling komt voor onze club. Dit moet toch mogelijk zijn, ook omdat het aantal senioren in Hillegom groot is. Volgens de cijfers van de gemeente telde ons dorp op 1 januari 2019 16.176 inwoners, waarvan 4.526 personen boven de 65 jaar, dus bijna 28%. Je zou dus verwachten dat ons ledental gaat groeien. Ledenwerving/aanwas wordt in 2020 een belangrijk doel. Wij willen dat doen door onder meer aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor alle leeftijdscategorieën boven de 65 jaar. Vandaar de planning van avondvoorstellingen naast onze maandelijkse themabijeenkomsten. Ook onze kaartclub, die wekelijks klaverjast in Bloemswaard zit ‘te snakken’ naar nieuwe leden. Bridgen mag dan ‘hipper’ en een denksport zijn, toch blijkt dat heel veel mensen plezier beleven aan een gezellige middag of avond ouderwets klaverjassen.

Zomeractiviteiten

Uit zijn midden heeft het bestuur een commissie gevormd die het zomerprogramma voor dit jaar gaat samenstellen. Zeker trekken wij er weer twee keer op uit met de bus/boot naar dichterbij gelegen plaatsen dan voorgaande jaren. Daarnaast gaan we wederom met de trein naar een historische plaats en ‘struinen door de duinen’. Ideeën van uw kant zijn natuurlijk welkom.

Belangenbehartiging.

Om het Seniorenpodium toch nog ‘een kans te geven’, is een aantal Hillegommers gevraagd zitting te nemen in deze commissie en wordt onze voorzitter met ingang van maart de nieuwe preses. De overgrote meerderheid bestaat zo uit KBO-ers, die wel lid zijn op persoonlijke titel. Wij denken dan ‘meer slagkracht’ te hebben. Er zijn plannen genoeg, maar we moeten wel ondersteuning krijgen van het gemeentebestuur en dan met name de wethouder. Binnenkort verneemt u meer.

Ouderenadviseurs.

Recentelijk zijn de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk gestart met het meedenkers-netwerk. Dit kun je vergelijken met onze ouderenadviseurs, maar dan een netwerk voor jong en oud op laagdrempelig niveau. De netwerker verwijst, maar lost geen problemen op. De gemeente wil graag gebruik maken van de expertise van ouderenadviseurs ‘in dienst’ bij onze club en WelzijnsKompas. Uw bestuur heeft tijdens het KBO Regio-overleg een presentatie gekregen. Wij concluderen dat de plannen aanspreken, maar nu de uitvoering nog. Wij zien namelijk dat ideeën gelanceerd en opgezet door het gemeentelijk gefinancierde WelzijnsKompas hoofdzakelijk uitgevoerd dienen te worden door nieuw aan te trekken vrijwilligers, waarna WelzijnsKompas zich terugtrekt en de projecten in korte tijd ter ziele gaan.

Frans van Lierop

Van de bestuurstafel februari 2020

Omdat Het Kompas van december 2019 een gecombineerd nummer is met januari 2020 volgt onderstaand een korte impressie van de bestuursvergaderingen van 4 december en 8 januari.

 

Tussen de ingekomen post zat een aantal kerstwensen gericht aan het bestuur en onze vereniging van diverse leden. Hartelijk dank.

Daarnaast een brief van de Kindergemeenteraad van Hillegom om voor 2020 een project aan te dragen, dat mogelijk in aanmerking komt voor het toekennen van een subsidie. Omdat een groot aantal van onze leden nog niet ‘digitaal is’, geschiedt nog veel correspondentie op papier. Voor onze ledenadministratie wensen wij een ‘stevige’ laserprinter aan te schaffen. Wij hopen op een gunstige beslissing van de jeugd van Hillegom.

Financiën

Na de bijeenkomst met contactpersonen op 29 januari start de inning van de contributie voor 2020. Zoals bekend is deze verhoogd naar € 27,– per persoon. Ondertussen hebben verschillende leden hun contributie voor dit jaar al betaald, sommigen echter nog niet het juiste bedrag. Het verzoek is dit zo spoedig mogelijk aan te vullen.

De penningmeester heeft inmiddels alle facturen over 2019 betaald, zodat de balans kan worden opgemaakt en het bestuur kan bekijken wat er mogelijk voor het komende jaar ‘in het vat’ zit en of dit nog tegen dezelfde prijzen kan worden uitgevoerd.

Inmiddels is wel bekend dat een aantal instanties hun prijzen gaat verhogen, hopelijk zonder grote consequenties voor de organisatie van onze themabijeenkomsten.

Van de Gemeente Hillegom is bericht ontvangen dat wij voor 2020 een subsidie krijgen van € 2918,–. Dit is een paar honderd euro minder dan afgelopen jaren, veroorzaakt door het niet meer meetellen van onze donateurs.

Gelukkig wordt dit ruimschoots gecompenseerd door een aantal giften: van de Parochiële Charitas Instelling Hillegom, de Rabobank Bollenstreek en de Stichting Ondersteuning Welzijn Hillegom. Alle donaties bedoeld voor de financiering van onze activiteiten. Vanzelfsprekend hebben deze organisaties een bedankbrief ontvangen.

Evaluatie activiteiten november en december

Volle zalen zijn wij onderhand wel gewend.

Sinterklaas. Bloemswaard barstte uit zijn voegen. De hilarische middag met de echte Sint en twee nepklazen was een grote verrassing voor iedereen. Ons eigen ‘Wie van de Drie’ panel ontrafelde de verwarring. Ook de muzikale ondersteuning van een brassband was een voltreffer. Door het grote aantal belangstellenden moest geïmproviseerd worden met de zaalindeling, zodat toch iedereen een plekje kon krijgen. Voor dit jaar gaan we het anders doen: iedereen moet zich vooraf op geven en krijgt dan een toegangskaart. Dat voorkomt ook wachtrijen bij de entree.

Kerstviering. Op 20 december ruim 160 deelnemers in Villa Flora. Heel veel positieve reacties: mooie optredens van de beide koren en een prachtige, inspirerende en hedendaagse overweging. De viering wordt dit jaar op identieke wijze ingevuld, alleen met een optreden van een ander koor in de middag.

Nieuwjaarsbijeenkomst contactpersonen 5 januari. Dit jaar met een High Tea in Flora. Een geslaagde middag ter versterking van de onderlinge contacten tussen onze vrijwilligers.

Afsluiting jubileum. Op donderdag 27 februari sluiten wij ons jubileumjaar af met een theater-voorstelling in de Kulturele Raad. Voor het bestuur was het afwachten of er voldoende belangstelling voor deze avondvoorstelling zou zijn, want de kaarten kostten € 7,50. En die belangstelling is er in onze vereniging: binnen 2 dagen waren de 120 beschikbare kaarten uitverkocht. Voor ons reden om dit komend jaar nog tweemaal een theater-avondvoorstelling te organiseren en wel in mei/juni en oktober/november. Zodra er meer bekend is melden wij dit in Het Kompas.

Passiespelen Tegelen. In ons blad en tijdens de bijeenkomsten is de afgelopen maand veelvuldig reclame gemaakt om u op te geven voor onze KBO-dagtocht naar de Passiespelen. Helaas… slechts een kleine twintig personen hebben zich aangemeld. Dit is onvoldoende om in eigen beheer een bus te regelen. Ons geplande bezoek op 12 juli wordt dus afgeblazen. Een ieder die zich heeft aangemeld ontvangt het inschrijfgeld retour.

Frans van Lierop

Huurtoeslag 2020

Huurtoeslag

 

Van de heer Jan van Schie, lid van ons belastingteam, ontvingen wij informatie over wijzigingen in de huurtoeslag voor 2020. Wellicht voor sommige leden interessant.

In 2019 bestaat er nog een inkomensgrens voor de toekenning van huurtoeslag.

Deze is  voor eenpersoon huishouden         €  22.700

voor meerpersoons huishouden                   €  30.800

 

In 2020 zijn deze inkomensgrenzen vervallen. De huurtoeslag wordt nu wel afgebouwd.

Hoe hoger het inkomen hoe lager de huurtoeslag.

In de praktijk wordt er nu  huurtoeslag toegekend tot ongeveer € 6.000 boven de oude grenzen.

U kunt een proefberekening maken bij de belastingdienst

 

Let op: voor de vermogensgrens is er nog steeds een drempel namelijk

voor eenpersoon huishouden                   €  30.846

voor meerpersoons huishouden               €  61.692.

(Indien U op 1 januari 2020 boven deze grens zit, krijgt U geen huurtoeslag)

 

 

 

 

Themamiddagen, 2020

Themamiddagen 2020

 

Bloemswaard:

 

Donderdag 16 jan.      13.00 uur   Lia Verheul van Winssem. De vrolijke noot.

Donderdag 20 febr.    13.00 uur   Harald Veenstra. Zanger

Donderdag 19 maart  13.00 uur   Marca Bultink lezing over Trekschuit en de Trekvaart.

Donderdag 16 april     13.00 uur   Jaarvergadering  en Rob Lut, babbeltrucs en loterij met mooie prijzen.

Woensdag   6 mei       13.00 uur   Mariazang

Donderdag 28 mei      13.00 uur   Hank Valley

Donderdag 18 juni      13.00 uur   De Zeekanters Shantykoor uit Noordwijk

Donderdag 17 sept.    13.00 uur   Combo Kos Nie Nix

Woensdag 1 oktober   13.00 uur   Kroonjarigen, HHK 6 leden uit het orkest

Woensdag  7   okt.      13.00 uur   Mariazang

Donderdag 15 okt.      13.00 uur   Jan Broekhuizen lezing over Tulpen uit Amsterdam.

Woensdag 25 nov.      13.00 uur   Sinterklaasmiddag

Vrijdag 18 dec.            11.30 uur kerstviering “Villa Flora”.

 

 

 

 

Theatervoorstelling, 27 februari 2020

Van de bestuurstafel, november 2019

Zoals te doen gebruikelijk werden op onze bestuursvergadering van 2 oktober j.l. allereerst het verslag van de vorige vergadering en vervolgens de in- en uitgaande (digitale) post in rap tempo behandeld.

 

Financiën

In ons vorige nummer is al aangekondigd dat wij voor 2020 geconfronteerd worden met een verhoging van de afdrachten aan de landelijke Unie KBO en de KBO Zuid-Holland. Nu is bekend geworden dat deze bedragen gezamenlijk omhoog gaan van € 15,– naar € 16,82. Een extra kostenpost van bijna € 2.000,–. Op de in april gehouden ledenvergadering hebben de leden reeds ingestemd met een verhoging van onze contributie met dit verwachte bedrag.

Daarnaast zijn de kosten van zaalhuur en consumpties van onze themabijeenkomsten met 5 tot 10% gestegen, op jaarbasis circa € 1.000,–, waardoor het noodzakelijk wordt de entreeprijs enigszins aan te passen.

Over hoe dit exact zal uitpakken beraadt het bestuur zich nog. Op de volgende bestuursvergadering wordt een en ander definitief besproken en komen wij met het voorstel voor de precieze contributie voor 2020 en de entreeprijs voor de themabijeenkomsten met aansluitend de bingo.

De kosten voor de advertenties in ons blad zijn inmiddels op twee na allemaal door de bedrijven voldaan. Voor 2020 gaan wij de facturen eerder versturen namelijk in de maand januari in plaats van mei, zodat de adverteerders verzekerd zijn van publicatie gedurende het gehele jaar.

‘Regels’ activiteiten

Afgelopen maanden zijn tijdens onze middagen in Bloemswaard de tafels genummerd en worden de consumpties tijdens de optredens ‘geruisloos’ genoteerd door de bestuursleden. Gebleken is dat dit zeer efficiënt werkt en iedereen bij aanvang van de pauze snel kan worden voorzien van zijn/haar drankje.

Tevens is afgesproken dat rollators in verband met onder meer de brandveiligheid worden gestald in de kapel en langs de zijmuren. Ook dit blijkt prima te werken en wordt door de aanwezige leden gewaardeerd.

Jubileumviering 27 februari 2020

In de vorige Kompas heeft u kunnen lezen dat we ons jubileumjaar op donderdagavond 27 februari 2020 afsluiten in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Het theatergezelschap Franje gaat een musical parade brengen met liedjes uit grote kaskrakers zoals Singing in the Rain, Marry Poppins, Sound of Music, Mamma Mia, The Wizard of Oz. De entreeprijs bedraagt € 7,50 per persoon, inclusief koffie/thee en in de pauze een drankje en bitterbal. Maximaal kunnen 120 leden de voorstelling bijwonen. De kaartverkoop start na 1 januari en verloopt via de bestuursleden.

Komende activiteiten

Op donderdag 14 november a.s. organiseren we in samenwerking met de PCOB in de zaal van Stichting Cultuurbeleving de themamiddag ‘Omgaan met dementie’. Entree is gratis.

Sint Nicolaas bezoekt ons dit jaar op woensdag 27 november en op vrijdag 20 december is onze traditionele Kerstviering in Villa Flora. Voor de kerstviering dient u zich middels een aanmeldingsformulier op te geven.

Passiespelen Tegelen

Net als vijf jaar geleden heeft het bestuur het plan om een complete dagtocht te organiseren naar de Passiespelen in Tegelen en wel op zondag 5 of 12 juli. Via touroperator Oskam willen wij een ‘eigen’ bus regelen. In het januarinummer gaan wij de belangstelling peilen door middel van een voorinschrijving.

Wervingsfolder

Om meer leden te werven heeft het bestuur een wervingsfolder met inschrijfformulier samengesteld. Binnenkort kunt u deze aantreffen bij onze activiteiten. Daarnaast komen de folders onder meer te liggen bij de bibliotheek, het gemeentehuis, de beide verzorgingshuizen en het seniorenontmoetingscentrum Het Pluspunt, tegenwoordig Plein 28 geheten (!?).

 

Frans van Lierop

Van de bestuurstafel, oktober 2019

Zoals te doen gebruikelijk werden op onze bestuursvergadering van 2 oktober j.l. allereerst het verslag van de vorige vergadering en vervolgens de in- en uitgaande (digitale) post in rap tempo behandeld.

Financiën

In ons vorige nummer is al aangekondigd dat wij voor 2020 geconfronteerd worden met een verhoging van de afdrachten aan de landelijke Unie KBO en de KBO Zuid-Holland. Nu is bekend geworden dat deze bedragen gezamenlijk omhoog gaan van € 15,– naar € 16,82. Een extra kostenpost van bijna € 2.000,–. Op de in april gehouden ledenvergadering hebben de leden reeds ingestemd met een verhoging van onze contributie met dit verwachte bedrag.

Daarnaast zijn de kosten van zaalhuur en consumpties van onze themabijeenkomsten met 5 tot 10% gestegen, op jaarbasis circa € 1.000,–, waardoor het noodzakelijk wordt de entreeprijs enigszins aan te passen.

Over hoe dit exact zal uitpakken beraadt het bestuur zich nog. Op de volgende bestuursvergadering wordt een en ander definitief besproken en komen wij met het voorstel voor de precieze contributie voor 2020 en de entreeprijs voor de themabijeenkomsten met aansluitend de bingo.

De kosten voor de advertenties in ons blad zijn inmiddels op twee na allemaal door de bedrijven voldaan. Voor 2020 gaan wij de facturen eerder versturen namelijk in de maand januari in plaats van mei, zodat de adverteerders verzekerd zijn van publicatie gedurende het gehele jaar.

‘Regels’ activiteiten

Afgelopen maanden zijn tijdens onze middagen in Bloemswaard de tafels genummerd en worden de consumpties tijdens de optredens ‘geruisloos’ genoteerd door de bestuursleden. Gebleken is dat dit zeer efficiënt werkt en iedereen bij aanvang van de pauze snel kan worden voorzien van zijn/haar drankje.

Tevens is afgesproken dat rollators in verband met onder meer de brandveiligheid worden gestald in de kapel en langs de zijmuren. Ook dit blijkt prima te werken en wordt door de aanwezige leden gewaardeerd.

Jubileumviering 27 februari 2020

In de vorige Kompas heeft u kunnen lezen dat we ons jubileumjaar op donderdagavond 27 februari 2020 afsluiten in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Het theatergezelschap Franje gaat een musical parade brengen met liedjes uit grote kaskrakers zoals Singing in the Rain, Marry Poppins, Sound of Music, Mamma Mia, The Wizard of Oz. De entreeprijs bedraagt € 7,50 per persoon, inclusief koffie/thee en in de pauze een drankje en bitterbal. Maximaal kunnen 120 leden de voorstelling bijwonen. De kaartverkoop start na 1 januari en verloopt via de bestuursleden.

Komende activiteiten

Op donderdag 14 november a.s. organiseren we in samenwerking met de PCOB in de zaal van Stichting Cultuurbeleving de themamiddag ‘Omgaan met dementie’. Entree is gratis.

Sint Nicolaas bezoekt ons dit jaar op woensdag 27 november en op vrijdag 20 december is onze traditionele Kerstviering in Villa Flora. Voor de kerstviering dient u zich middels een aanmeldingsformulier op te geven.

Passiespelen Tegelen

Net als vijf jaar geleden heeft het bestuur het plan om een complete dagtocht te organiseren naar de Passiespelen in Tegelen en wel op zondag 5 of 12 juli. Via touroperator Oskam willen wij een ‘eigen’ bus regelen. In het januarinummer gaan wij de belangstelling peilen door middel van een voorinschrijving.

Wervingsfolder

Om meer leden te werven heeft het bestuur een wervingsfolder met inschrijfformulier samengesteld. Binnenkort kunt u deze aantreffen bij onze activiteiten. Daarnaast komen de folders onder meer te liggen bij de bibliotheek, het gemeentehuis, de beide verzorgingshuizen en het seniorenontmoetingscentrum Het Pluspunt, tegenwoordig Plein 28 geheten (!?).

 

Frans van Lierop

 


Ga terug naar het overzicht