Nieuws

Algemene Ledenvergadering 19 april 2018

Het project “Oefen je vitaal”met de kinderen van de kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad op bezoek bij “Oefen je vitaal, 27 maart 2018

De kinderen van de Jozefschool bezochten het project

“Oefen je Vitaal”waar zij geld voor beschikbaar hebben gesteld .

Afscheid Nico Turk als voorzitter KBO Hillegom, 19 april 2018

Vanuit het bestuur, maart 2018

Vanuit het bestuur

 

Bedevaart naar ‘s Hertogenbosch

 

Ieder jaar organiseert KBO-Zuid-Holland een bedevaart voor haar leden. Dit jaar willen ze weer naar ’s Hertogenbosch gaan.

 

De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 29 mei 2018

 

De prijs voor deelname bedraagt € 49,50 per persoon

Daarin is inbegrepen busvervoer, koffie met een Bossche bol en diner.

Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd, zo kunnen ze kennis maken met onze organisatie.

Indien u wenst mee te gaan naar ’s Hertogenbosch kunt u zich aanmelden tot 1 mei 2018 bij:

kbo-hillegom@hotmail.com of tel. 0252 516538

 

Senioren zijn goud waard

Senioren zijn goud waard

 

De beeldvorming over ouderen is op het moment niet echt positief. Senioren? Dat zijn toch die lui, die de zorgkosten zo hoog opjagen? Die altijd iets mankeren en dan ook nog de pensioenpotten leegmaken? En die de gemeenschap zoveel geld kosten?

Stop! Dat beeld voldoet totaal niet meer aan de werkelijkheid. Uit recente onderzoeken is gebleken, dat senioren de gemeenschap juist heel veel opleveren. Om precies te zijn: meer dan twee miljard euro per jaar! En zo’n bedrag is bepaald niet te verwaarlozen. Want juist de senioren zijn de smeerolie van de maatschappij. Zonder hen zou een deel van de activiteiten in dit land niet bestaan of in elkaar zakken.

Waar hebben we het dan over?

Om te beginnen: denk aan al die opa’s en oma’s, die kleinkinderen naar school brengen en weer ophalen. Die op kleintjes passen, kinderen naar hun sport of naar allerlei clubjes brengen. Een belangrijke bijdrage aan de maatschappij, want op die manier kunnen de ouders werken.

Eén op de drie vrijwilligers is 55-plusser en die groep mensen neemt bijna de helft van alle vrijwilligerswerk in Nederland waar. Daaronder vallen ook mensen met fysieke beperkingen. Ze lopen wat minder snel, zitten soms zelfs in een rolstoel. Maar ze zijn er. Als voorlezer in de bibliotheek, voor allerlei achtergrondwerk in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.

In Hillegom zijn veel 50-plussers – en mensen met aanzienlijk hogere leeftijden – onder meer bezig bij de Vrienden van Oud Hillegom. Die dragen bij aan historische bewustwording, geven lezingen, vorsen allerlei zaken na, gidsen en hebben nu weer de zware taak om te gaan klussen en schilderen in het nieuwe onderkomen aan de Stationsweg.

Senioren zijn actief bij de Ouderenbonden, ze brengen bijvoorbeeld allerlei contactblaadjes rond of zitten in het bestuur. Ze helpen bij de kerkelijke activiteiten, ze ordenen archieven en houden allerlei verenigingen overeind. Of ze zijn mantelzorger voor zieke familieleden. Zelfs in de politiek zijn heel veel oudere vrijwilligers aan het werk.  Als ouder Nederland een week (onbetaald) werk weigert ligt het land min of meer op apegapen.

Senioren zijn goud waard! Ze kunnen met trots zeggen: wij? Wij zijn de mannen en vrouwen van twee miljard!

Interview met dr. Mulders, Welzijn op recept

Interview met Dr. Mulders door Yvonne Duivenvoorden van WelzijnsKompas

Welzijn-Op-Recept als alternatief?

“Wat zal ik eens gaan doen vandaag.”
“Ik voel met zo terneergeslagen de laatste tijd.”
“Heb zo weinig energie om wat voor anderen te betekenen.”

Mensen komen soms met vragen bij de huisarts, waarvoor medicatie niet het beste medicijn is. Via “Welzijn-Op-Recept” (hierna te noemen als WOR ) kan een huisarts mensen doorverwijzen naar Welzijnsactiviteiten. Met activiteiten die goed bij iemand passen kunnen mensen beter in hun vel komen te zitten. En dat heeft natuurlijk invloed op het algemeen welbevinden. Het project “Welzijn op Recept” van Welzijnskompas biedt mensen de mogelijkheid om hun leefwereld te verbreden. En weer zin te krijgen in de dingen die ze doen.

 

Via alle huisartsenpraktijken in Hillegom en Lisse worden mensen doorverwezen naar Welzijnsactiviteiten. Huisarts Dr. Mulders uit Hillegom is een van de huisartsen met wie Welzijnskompas nauw samenwerkt met het project Welzijn op recept! In een interview ligt hij toe waarom Welzijn op Recept zo belangrijk kan zijn.

 

Wilt u zichzelf even voorstellen?

“Ik ben Dr. Mulders, sinds 1980, ofwel al 37 jaar huisarts in Hillegom. Voorheen een solo-huisartsenpraktijk, nu onlangs over gegaan naar een samenwerkingsverband Huisartsenpraktijk Hillegom-Zuid”.  Momenteel nog 24 uur per week werkzaam als arts en daarnaast doe ik nog heel graag huisbezoeken en volg waar nodig nog lezingen”.
Kunt u een toelichting geven op WOR?
WOR is een aanbod van WelzijnsKompas, ondersteund vanuit de gemeente  en tegelijkertijd een handreiking naar professionals in o.a. de zorg, fysiotherapeuten en andere hulpverleners. Momenteel is dat met name vanuit de Huisartsenpraktijken aansluiting plaats vindt via WOR naar het sociaal domein waardoor gemeente en hulpverlening samen invulling kunnen geven aan het gezondheidsbeleid.

Wat is de meerwaarde van samenwerking met Welzijnskompas?
De adviseurs van WelzijnsKompas zijn een verlengstuk van de huisartsen, fysiotherapie en thuiszorg. WOR zorgt voor de verbinding tussen de specialisten/professionele zorginstanties naar de uitgestoken hand vanuit het Sociaal Domein.

Wat zijn voor u belangrijke resultaten van WOR?

Dat met tussenkomst van WelzijnsKompas de mensen heel tevreden zijn over de aangeboden handreiking, door mensen op deze manier aandacht te geven zodat ze weer het gevoel krijgen dat ze “er weer toe doen”.

Wat zou u aan anderen over WOR mee willen geven?

Aan alle professionals zou ik willen zeggen: Bouw je eigen ervaringen op en gebruik deze, deel ze uit waardoor je ook echt iets kunt bereiken voor en bij andere mensen. Breidt je arsenaal uit en maak kennis met het sociale domein. De verbindingen die tot stand komt bij mensen zorgt uiteindelijk voor winst aan alle kanten. Het biedt legio kansen, activeert en zorgt voor de logistiek om iets in de maatschappij te doen. En als mensen zich hierdoor een beetje aangespoord voelen, bespreek het verder met uw huisarts. Rechtstreeks contact opnemen met WelzijnsKompas mag ook altijd uiteraard.

U bent ambassadeur voor WOR. Wat houdt dat in?
Dat ik dit initiatief, dit project WOR van ganse harte ondersteun. Tevens wordt ik ook gevraagd om lezingen te houden ook bij andere gemeenten en welzijnsorganisaties. Het zou mooi zijn als Welzijn, het sociale domein zich groots ontwikkeld voor de samenleving dicht om ons heen.

Wat zou u aan de lezers willen meegeven?
WOR is een handreiking vanuit de gemeente, uitgevoerd door WelzijnsKompas naar de spelers in het veld waarbij gezamenlijk naar nieuwe mogelijkheden wordt gezocht voor een probleem.

Als mensen meer willen weten over WOR, waar kunnen ze dan terecht voor informatie?
Dat kan bij de huisarts als het gaat om mensen die hier zelf wellicht gebruik van willen maken. Voor nadere

KBO Kroonjarigen, 5 oktober 2017

Zoals ieder jaar kregen ook dit jaar de KBO-Kroonjaren een uitnodiging voor een gezamenlijk verjaardagsfeest. Wie boven de 75 is mag iedere vijf jaar komen. De 90-plussers worden jaar op jaar uitgenodigd. 
Honderdvijfentwintig jarigen en begeleiders zaten er donderdagmiddag in Bloemswaard. De oudsten waren mevrouw Bakker-Joosten, die op 4 november 99 wordt en meneer J. van Schie, eveneens 99. Mevrouw Bakker woont nog zelfstandig, al is het de bedoeling dat ze binnenkort in Bloemswaard woonruimte krijgt. Ze is voor haar leeftijd nog redelijk gezond. Twintig aanwezigen waren boven de 90. Daaronder was ook de velen bekende mevrouw Annabel Wassenaar, 96 jaar oud.
KBO-voorzitter Nico Turk feliciteerde alle jarigen en hun familie namens het bestuur. “Velen van u hebben hun ouders al ver overleefd. En de eerste mens, die 125 jaar gaat worden is al geboren! Over vijftig jaar kunnen we 150 worden!” Een vooruitzicht, dat niet iedereen zo geweldig vond. Als je redelijk gezond blijft is het leuk, maar anders kan het tegenvallen.
Het koor Ladies Melody uit Noordwijkerhout stond intussen al klaar om de feestelingen een vrolijke middag te bezorgen. Het koor werd in 2004 opgericht en staat onder leiding van Ber van den Bercken. Hun lijflied op de melodie van Daar bij die waterval werd als eerste nummer ten gehore gebracht. Daarna volgde een programma van bekende liedjes, die veel mensen makkelijk mee konden zingen.
La paloma, Witte rozen uit Athene, O Heideroosje, Hoe je heette dat ben ik vergeten, Sierra madre del Sur en een onbekend lied, Vrijheid, van Jan Smit. Het ging er allemaal in als koek. “Leuk hè?” genoten de toehoorders.
Er werd geproost op alle jarigen, want dat hoorde natuurlijk ook bij de viering.
De KBO-vrijwilligers hadden het druk met het snijden en uitdelen van gebak, koffie en thee en later met de hapjes en drankjes. De Kroonjarigen hadden het duidelijk erg naar hun zin. 


Vanuit het bestuur, juni 2017

Beste mensen,

 

Gaarne uw aandacht voor de Samenloop voor hoop Hillegom

 

In het weekend van 17 en 18 juni is er een Samenloop voor Hoop op het SV Hillegom terrein op de Zanderij in Hillegom.

Gedurende een 24 uur durende wandelestafette met heel veel teams staan we samen stil bij kanker en vieren we het leven.

Tijdens de loop zijn er muziekoptredens, verschillende ceremonies en allerlei optredens van artiesten, verenigingen, een braderie, eten en drinken en allerlei andere activiteiten van deelnemers die op een bijzondere wijze geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Met honderden deelnemers en een groot gevoel voor saamhorigheid is de Samenloop voor Hoop een evenement dat niemand onberoerd laat.

De Vereniging van Senioren KBO Hillegom heeft ook een team gevormd en wandelen op verschillende tijden dat weekend mee.

Wanneer u op verschillende tijden met ons mee wilt wandelen, kunt u zich bij mij opgeven.

We hebben naast ons vaste team van 6 personen al 5 meelopers U loopt toch ook mee? Voor het meelopen betaalt u € 10,00

U kunt de actie ook ondersteunen door het kopen van een kaarsenzak voor € 5,00.

Op deze zak kunt u zelf een tekening of een nagedachtenis schrijven van een familielid die aan kanker is overleden.

Deze zakken zullen in de avond als lampion worden ontstoken langs het wandelcircuit.

U kunt ook een armbandje bestellen voor € 2,00.

Giften zijn uiteraard ook welkom.

Ons team heeft al verschillende acties gevoerd en daarbij al € 175,00 opgehaald.

 

Meldt u aan of bestel een kaarsenzak of armbandje bij, N. Turk de teamcaptain

tel. 0252523025.

 

Droom, durf, doe en deel, ik reken op u.

 

N. Turk

 

 

In memoriam

In memoriam Harald Dütting

Afscheid is wanhoop, afscheid doet pijn,

Afscheid is het besef dat je er niet meer zult zijn.

 

Met droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

 

De heer H. Dütting.

 

Harald is een actief lid geweest van

de Vereniging van Senioren KBO Hillegom.

Twaalf  jaar als bestuurslid.

Vele jaren is Harald onze ouderenadviseur geweest.

Senioren met problemen van welke aard ook begeleidde hij

naar hulp biedende instanties en organisaties.

Wij zullen Harald herinneren als een goed mens.

 

Wij wensen Veronica en de kinderen  

Veel sterkte met dit verlies.

 

Het bestuur

 


Ga terug naar het overzicht