Nieuws

Regio Taxi

Vanuit het bestuur, april 2019

De bestuursvergadering van 6 maart 2019 werd gehouden ten kantore van onze vice-voorzitter Jan Boot. In één van de bedrijfshallen stonden onze 800 Begonia’s op een aantal grote karren, klaar voor verspreiding na afloop. Het was voor ons de aftrap van het jubileumjaar.

Voordat de vergadering begon had het bestuur een gesprek met onze plaatselijke redacteuren van de verschillende nieuwsbladen: Annemiek Cornelissen, Bas de Groot en Veronica Handgraaf. Hun artikel heeft u beslist gelezen of gezien of facebook. Omdat het anders dan anders was, verliep de bestuursvergadering enigszins ‘geordend’ chaotisch. Alle contactpersonen hadden aangegeven graag te willen helpen met het ‘uitventen’ van onze Begonia’s, sommigen geassisteerd door een bestuurslid. Dankzij de overzichten en schema’s die Gerda Warmerdam had opgesteld, is de verspreiding daarna soepel verlopen.

 

Lidmaatschapskaarten

Gerda en ‘haar’ contactpersonen hebben het sinds half februari ook druk met het bezorgen van de lidmaatschapskaarten en het innen van de contributies voor zover dit niet via de bank is gebeurd. Steeds meer leden betalen via internet, enerzijds uit gemak, anderzijds uit veiligheidsoverwegingen. Diverse malen kreeg een contactpersoon de vraag mee of we niet over willen gaan tot automatische incasso. Het bestuur gaat dit onderzoeken en/of het financieel haalbaar is voor volgend jaar.

 

Enquête

1 maart was de sluitingsdatum van onze enquête, zoals afgedrukt in de vorige Kompas. 48 leden hadden de moeite genomen het formulier in te vullen, een respons van 5%, in onze ogen een prachtig resultaat. In de komende weken gaan wij de antwoorden verwerken en komen met een overzicht op onze jaarvergadering van 18 april a.s.

 

Jaarvergadering

De in dit blad afgedrukte agenda en de jaarverslagen zijn door het bestuur vastgesteld en zullen worden behandeld op 18 april. Ondanks dat haar kandidatuur nog moet worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering was mevr. José Bon op de bestuursvergadering aanwezig; het is de bedoeling dat zij de werkzaamheden van onze ledenadministratie gaat ondersteunen.

 

Zomerprogramma

Mede aan de hand van de suggesties vanuit de enquête werd een eerste aanzet gemaakt met de invullen van activiteiten in de zomermaanden juli en augustus. Vanzelfsprekend een eendaagse busreis, een stadsbezoek en een duinwandeling. In ons volgende nummer en op de jaarvergadering hopen wij het definitieve programma te presenteren.

 

KBO-PCOB vernieuwt

Sinds september 2017 is er een groot aantal bijeenkomsten geweest op landelijk en regionaal niveau over het stappenplan ‘KBO-PCOB vernieuwt’. Tot op heden met als enig zichtbaar resultaat het maandelijkse KBO-PCOB-magazine. Organisatorisch kent de KBO de landelijke Unie inclusief de ledenraad met 2 vertegenwoordigers per provincie, daarnaast de provinciale besturen met een onderverdeling in regio’s en tot slot de afdelingen. In feite dus vier bestuurslagen. PCOB heeft een landelijk bestuur en afdelingen, twee lagen dus. Belangrijkste wijziging van het landelijk KBO-bestuur is het voorstel tot opheffen van de provinciale bonden en omvorming naar regionale of provinciale platforms. Dit heeft tot grote weerstand opgeroepen bij een viertal provincies. Zij willen geen opheffing van de provinciale besturen en stellen dat op dit moment een fusie met de PCOB onwenselijk is. Onze provincie sluit zich hierbij aan.

De onderlinge bestuurlijke verdeeldheid op landelijk en provinciaal niveau is groot. Extra vergaderingen zijn belegd om uit de impasse te komen, maar dat is voorlopig nog niet zo, temeer daar recentelijke de voorzitter van de Unie KBO met onmiddellijke ingang zijn functie heeft neergelegd.

 

Plaatselijk zijn KBO en PCOB afdelingen al samengegaan. Bijvoorbeeld in Noordwijk. In Hillegom hebben wij jaarlijks overleg met de PCOB. Op deze bijeenkomst is nog nooit gesproken over een eventuele fusie. Nieuwe ontwikkelingen zullen wij u zeker melden.

 

Ouderenadviseurs

Ook door onze enquête hebben we een breder inzicht gekregen in de vragen die men aan onze nieuwe ouderenadviseurs wil stellen of die nader moeten worden uitgewerkt. Regelmatig zult u dus in de Kompas op de hoogte worden gehouden.

 

Frans van Lierop

65 Jubileumjaar is begonnen

Jubileumjaar van seniorenvereniging KBO is begonnen

 

Het is 6 maart en goedgemutst stelt het bestuur van seniorenvereniging KBO Hillegom zich op in een hal bij CS Weijers. Er moeten even een paar foto’s gemaakt worden. Vandaag vindt de officiële start plaats van het jubileumjaar. 65 jaar bestaat de KBO al. Deze week krijgen alle leden en donateurs een plant aangeboden, compleet met een kaartje met het feestprogramma. Het gaat om rond de 800 adressen, want de KBO telt ongeveer 1000 leden en donateurs. Een megaklus dus en bestuurslid Gerda Warmerdam heeft er al heel wat voorwerk aan gehad om een indeling te maken, zodat niemand wordt vergeten. Waarom plantjes? “We merken bij bingo, dat de plantjes erg in trek zijn. Vandaar, dat iedereen er nu een krijgt.”

Voorzitter Frans van Lierop vertelt, dat op 22 mei een testcase plaatsvindt: een theatervoorstelling bij de Kulturele Raad (nu Stichting Cultuurbeleving) Er zijn heel wat jongere ouderen, die misschien graag iets in de avond willen. Het aantal voorinschrijvingen geeft goede hoop.

Voor dit hele feestprogramma is al vijf jaar lang geld opzij gelegd. De oude zegswijze: “wie wil dansen met de speelman betalen” gaat ook bij zo’n feest op.

De seniorenvereniging is echt geen gezelligheidsclubje, dat zich uitsluitend met bingo bezighoudt. Elke maand vindt er een themamiddag plaats.  De eerstvolgende is op 21 maart. Dan neemt Veronica Handgraaf de KBO mee op reis naar IJsland, met mooi beeldmateriaal en veel informatie en verhalen. Daarna wordt wel bingo gespeeld, maar wie alleen voor de lezing komt is ook welkom. Niet KBO-leden betalen daarvoor 5 euro.

Tijdens de jaarvergadering op 18 april wordt extra aandacht besteed aan het  jubileum en is er een bingo met extra prijzen.

Op 22 mei is er de theatervoorstelling ”Vergeten zangeressen van het Vaderlandse lied. Snel vastleggen, want het aantal plaatsen is beperkt.

Op 19 september een feestelijke opening van seizoen 2019- 2020 met verloting, grote bingo en met entertainer Hans Baaij. In februari/maart wordt  het feestjaar afgesloten.

Van de bestuurstafel, maart 2019

De afgelopen weken is het bestuur druk bezig geweest met de organisatie van de activiteiten rondom ons 65-jarig jubileum. Eind januari werd er zelfs een extra bestuursvergadering belegd om alle plannen in goede banen te leiden en ik mag gerust stellen dat het ‘aardig’ is gelukt, zoals u in mijn voorwoord al hebt kunnen lezen.

 

Jaarcijfers 2018. Onze administrateur ‘op de achtergrond’, de heer Jan van Schie had de cijfers over 2018 reeds geheel op orde. Door afwezigheid van onze penningmeester, die – zoals ieder jaar – in de wintermaanden februari en maart bij zijn familie vertoeft en de zon opzoekt op zijn geboorte-eiland Curacao, was het de taak van uw voorzitter de exploitatierekening en balans 2018 en de begroting 2019 met het bestuur door te nemen. De uitkomsten toonden weinig verschillen met voorgaande jaren. Wel maken wij ons enigszins zorgen over de terugloop van het aantal leden van 1062 naar 1022, hoofdzakelijk veroorzaakt door overlijden en verhuizingen. Een leesbare versie, zoals beloofd op de ledenvergadering van vorig jaar, wordt gepubliceerd in het aprilnummer, gelijktijdig met de uitnodiging voor deze vergadering.

 

Onze themamiddagen voor dit jaar zijn al geruime tijd vastgesteld, het zomerprogramma staat nog in de steigers. We wachten de uitslag van de enquête af, waarin een vraag over de zomeractiviteiten was opgenomen en u tot 1 maart kon aangeven waar uw interesse naar uitgaat. We hopen dit in ons volgende nummer te publiceren. De onderdelen wandelen door de duinen, een busreis en een stedentrip staan zeker op het programma.

In de vorige ‘Van de bestuurstafel’ is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen rond het Seniorenpodium en de Adviesraad Sociaal Domein. Wij hadden gehoopt u in dit nummer al meer over de ontwikkelingen te kunnen vertellen, maar helaas… dat neemt nog wel een paar maanden tijd in beslag.

Ouderenadviseurs

Voortvarend zijn onze nieuwe ouderenadviseurs aan het werk gegaan. In de Hillegommer heeft een verslag gestaan van de feestelijke uitreiking door wethouder Van Trigt van de certificaten aan Joke Heemskerk, Peter Dukker en Jan Clemens. Ook in ons blad willen wij hen van harte gelukwensen en hopen wij binnen afzienbare tijd van hun diensten gebruik te maken. De ouderenadviseurs kunnen vragen beantwoorden op vele terreinen waaronder wonen, zorg en welzijn. Ons bestuurslid Joke Heemskerk schrijft in deze Kompas een artikel wat u zoal van de ouderenadviseurs kunt verwachten en zal u vanaf nu zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Op de bestuursvergadering van 6 februari 2019 is officieel onze Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Een samenvatting is in dit nummer opgenomen. De volledige versie kunt u vinden op onze website.

 

Unie KBO en de Regio

Vanuit de regio komt er de afgelopen weken een grote papiermassa op ons af. Er heerst binnen de Unie KBO grote verdeeldheid hoe de structurele toekomst van de Unie moet worden ingericht. Het landelijk bestuur wenst onder meer de regionale afdelingen (lees provinciebesturen) af te schaffen, waardoor een bestuurslaag verdwijnt. Dit heeft gezorgd voor verdeeldheid in de Ledenraad en afwijzing door een collectief van een vijftal provinciale besturen. Het lijkt voor Hillegom een beetje ‘de ver van mijn bed show’, die weinig invloed heeft op de plaatselijke afdelingen, maar toch… er is een heuse patstelling.

Frans van Lierop

 

 

Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs

 

In oktober 2018 zijn 16 mensen uit de regio Duin- en Bollenstreek gestart met de opleiding ouderenadviseur waaronder Jan Clemens, Peter Dukker en Joke Heemskerk namens KBO Hillegom.

Zes pittige trainingsdagen, verzorgd door docenten van KBO Zuid-Holland en vertegenwoordigers uit onze Regio rondom de thema’s Wonen, Welzijn en Zorg. Naast deze belangrijke thema’s hebben wij  ook gesprekstrainingen gehad. Vertegenwoordigers uit de verschillende seniorenorganisaties uit de regio waren die dagen aanwezig om praktische vragen te beantwoorden en zij zorgden ook voor een heerlijke lunch. De laatste cursusdag werd afgesloten in de vernieuwde raadzaal van ons gemeentehuis. Daar kregen alle kandidaten het certificaat uitgereikt door wethouder van Trigt uit Hillegom. De daarbij behorende bloemen werden aangeboden door bestuurders van de afdelingen, bij ons door voorzitter Frans van Lierop. De middag werd afgesloten met een glas alcoholvrije “champagne”. Na het aanbieden van een schitterende fles wijn, voorzien van een etiket met de namen van alle cursisten aan de drie docenten ging iedereen opgelucht en voldaan naar huis, in de hoop snel aan het werk te kunnen gaan. Als ouderenadviseur proberen wij u te helpen bij uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Inmiddels zijn de eerste vragen binnen.

 

Van de bestuurstafel, februari 2019

Sinds het vorige nummer van Het Kompas is uw bestuur tweemaal bijeen geweest. Op 5 december (u leest het goed… zelfs de Sint moest wijken voor een bestuursvergadering) en op 9 januari j.l.

 

Seniorenpodium en Adviesraad Sociaal Domein

Op beide vergaderdata is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom het Seniorenpodium en de gemeentelijke pilot van de Adviesraad Sociaal Domein (de beoogd opvolger van de WMO-adviesraad). 9 januari waren wethouder Fred van Trigt en gemeentelijk adviseur Laura Kluft aanwezig om de visie van het College van B&W op de plannen en ontwikkelingen van beide adviesraden nader toe de lichten. Zoals bekend zijn de onafhankelijk voorzitter en onze twee afgevaardigden in het Seniorenpodium in het laatste kwartaal van 2018 teruggetreden. Vastgesteld werd dat het gevraagd en ongevraagd advies geven van het Seniorenpodium richting het College de afgelopen jaren niet echt van de grond is gekomen. Het idee van de wethouder is nu om de wijze van advisering aan het College voor het Seniorenpodium te veranderen in een adviesorgaan naar de Adviesraad Sociaal Domein. De huidige situatie, waarbij twee adviesorganen over dezelfde onderwerpen advies uit kunnen brengen, is niet wenselijk. In overleg is afgesproken dat onze vereniging twee bestuursleden afvaardigt naar het Seniorenpodium, dat op een laagdrempelig niveau over zaken kan overleggen die specifiek van belang zijn voor alle Hillegomse senioren en vervolgens dit kunnen doorspelen naar de Adviesraad Sociaal Domein.

 

De Adviesraad Sociaal Domein kent een drietal ‘werkvelden’, waarover het adviseert aan het College te weten Jeugd en Gezin, Werk en Inkomen, en Ouderenbeleid. Deskundigen op deze terreinen hebben zitting in deze Adviesraad. Zij zijn/worden benoemd op persoonlijke titel met expertise op één van de drie werkterreinen en zijn geen afgevaardigden van instanties of verenigingen binnen de gemeente. Ons bestuur pleit ervoor een tweetal personen te benoemen die deskundigheid en ervaring hebben met het beleid rond ouderenzaken en draagt mogelijke kandidaten voor aan het College. Belangrijk hierbij is dat ook de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein op één lijn zit met deze plannen. Binnen een paar maanden moet een en ander zijn beslag krijgen. Zodra wij specifiek namen kunnen noemen, hoort u dit natuurlijk van ons.

 

65-jarig jubileum

Uitvoerig is stilgestaan bij de viering van onze komend jubileum. De ideeën zijn geopperd en worden momenteel nader uitgewerkt. Wij denken aan een cadeautje voor alle leden en hoogstwaarschijnlijk een jubileum bijeenkomst ergens in het tweede kwartaal van dit jaar. We gaan proberen – mits onze financiën dat toelaten – echt iets totaal anders te organiseren. Binnenkort ontvangt u nadere informatie.

 

Wijkindeling

Omdat ons lid Ton van Oers bereid is gevonden toe te treden tot het team van contactpersonen heeft Gerda een aantal wijken opnieuw ingedeeld. Er is een wijk bijgekomen; dat geeft verlichting voor een aantal andere wijken. Het is dus goed mogelijk dat u ‘bezoek’ krijgt van een andere contactpersoon.

Na half februari valt de nieuwe ledenkaart bij u in de bus of wordt persoonlijk aangereikt.

 

iPad cursus

Wederom organiseren wij dit voorjaar een iPad cursus in Bloemswaard. Deze wordt vanaf 26 februari verdeeld over 6 dagdelen gehouden. De cursus wordt gegeven door Nico Turk, geassisteerd door een aantal bestuursleden. Deelname is mogelijk voor maximaal 8 personen. Geeft u dus snel op. Zie ook het artikel in deze Kompas.

 

Verhuizing

Nu de Jozefkerk met aangelegen gebouwen zijn verkocht, hebben diverse gebruikers – waaronder de Voedselbank, dagopvang De Bollenstroom en onze vereniging – bericht gekregen dat we de komende maanden uit moeten kijken naar een andere accommodatie. Ook voor ons archief dat opgeslagen staat op de zolder van de Jozefpastorie moet een plek worden gevonden. We zijn dus zoekende en hopen binnenkort een goede oplossing te hebben gevonden.

 

Frans van Lierop

Meerlandenfonds 13 december 2018

 

De KBO Hillegom  kreeg een uitnodiging van het Meerlandenfonds voor de prijsuitreiking op 13 december 2018, er werd niet vermeld wat de prijs inhield. De KBO had een aanvraag ingediend voor haar jubileum in 2019.

Met kloppend hart togen Marry v.d. Hulst, Toos van Loon en Karin Zwetsloot (bestuursleden) naar Noordwijkerhout, waar de prijsuitreiking zou plaatsvinden. Het was een hele happening, te beginnen met koffie en een petit fourtje. Klokslag 15.00 uur begon de uitreiking, wij wisten niet dat er zoveel gemeenten gebruik maakten van de Meerlanden. Van iedere gemeente was er een wethouder aanwezig om de prijs persoonlijk uit te reiken in ons geval was dit wethouder Fred van Trigt.

De spanning steeg ten top, Hillegom zat ongeveer in de middenmoot qua uitreiking. Diverse bedragen waren al de revue gepasseerd.

De KBO kreeg 250,– euro uitgereikt door de heer Van Trigt.

Dank aan het Meerlandenfonds dat ieder jaar weer geld beschikbaar heeft voor vele verenigingen.

 

 

 

 

Van de bestuurstafel, december 2018

Zorg en Zekerheid voor jong en oud

Nieuws van de bestuurstafel, oktober 2018

Op de bestuursvergadering van 5 september 2018 zijn de activiteiten van de afgelopen zomermaanden geëvalueerd. Besloten is de succes-uitjes te continueren. Duidelijk is dat de voorkeur van onze leden uitgaat naar een compleet verzorgd dagprogramma. Dat gaan we zeker volgend jaar uitbreiden met bijvoorbeeld een bootdagtocht naast de busdagtocht in de zomermaanden.

Ingesloten in het KBO-PCOB Magazine van september zat een ‘bedelbrief’ met acceptgiro van de Unie KBO. Het betrof een landelijke actie vrijwillige bijdrage – samen sterk tegen eenzaamheid. Deze brief is bij uw bestuur niet in goede aarde gevallen. Het bestuur vindt het ongepast om bedelbrieven in het Magazine mee te sturen en dat zal aan het hoofdbestuur kenbaar worden gemaakt. Dit soort zaken dient geregeld te worden via onze contributie-afdracht aan onze landelijke organisatie. Wist u trouwens dat wij van uw jaarlijkse contributie van € 24,– meer dan de helft afdragen (€ 15,–)?

Vanwege kostenstijgingen waren wij genoodzaakt de bijdragen aan onze activiteiten licht te verhogen naar € 4,–. Hiervan is reeds melding gemaakt in ons vorige nummer. Ook aan een verhoging van de bijdrage van partners aan de bijeenkomst met Kroonjarigen valt niet te ontkomen. De nieuwe prijs wordt € 6,–.

Besproken zijn ook de komende activiteiten, waaronder het Sinterklaasfeest op 28 november, de Kerstviering op 19 december, die net als vorig jaar in Villa Flora zal worden gehouden en de Nieuwjaarsbijeenkomst met onze contactpersonen op 4 januari in ‘De Duinpan’.

Het bestuur stelt vast dat de gemiddelde leeftijd van onze leden steeds hoger wordt. Niet alleen daarom is het belangrijk dat er aanwas komt van jonge senioren. Wij willen daarom een wervingsactie houden om nieuwe leden te werven om zodoende ons ledenbestand vitaal te houden. Vandaar dat we hier extra aandacht voor vragen op de achterzijde van ons blad Het Kompas en maandelijks een aanmeldingsformulier op de laatste pagina opnemen. Kijk eens goed in uw omgeving naar potentiële kandidaten. In het kader hiervan denkt het bestuur hard na over nieuwe activiteiten en daar hebben wij uw hulp voor nodig. Geef suggesties door aan het bestuur, dan kunnen wij bezien hoe wij deze in kunnen gaan inplannen.

Op initiatief van WelzijnsKompas Hillegom Lisse is er eind augustus een Week van de Ontmoeting (van 27 september t/m 5 oktober) aangekondigd. In plaats van de week van de eenzaamheid is er nu sprake van de ontmoeting. Een flyer wordt binnenkort verspreid met een opsomming van activiteiten. De KBO doet hieraan niet mee. Wij hebben onze maandelijkse ontmoetingen middels de thema-middagen en daarnaast bestaat er al een eetcafé waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zijn er enkele buurtkamers. Wellicht kunnen deze buurtkamers uitgebreid worden, maar dat vergt een gedegen voorbereiding.

Verder maakt uw bestuur zich zorgen over de landelijke ontwikkelingen met het KBO-PCOB en dan met name over het centraliseren van de financiële administratie en de ledenadministratie. De afdeling willen hun zelfstandigheid behouden en beslist niet dat onze overkoepelende organisatie gebruik gaat maken van ons adressenbestand, met name de e-mailadressen, voor commerciële doeleinden.

Tenslotte zijn de advertentietarieven voor 2019 vastgesteld. Wij zijn verheugd dat we een aantal nieuwe adverteerders mochten verwelkomen.

 

Frans van Lierop


Ga terug naar het overzicht