test

Woord van de voorzitter, maart 2019

Geplaatst op 27 februari 2019

Beste ‘clubvrienden’,

 

Afgelopen week kreeg ik van onze secretaris het eerste notulenboek van onze vereniging in handen. In sierlijk en leesbaar handschrift schrijft de eerste voorzitter, de heer C. Broekhof, op het titelblad: ‘Notulenboek van de R.K. Bond van Bejaarden en Gepensioneerden afdeling Hillegom, opgericht de 10 maart 1954 in het K.A.B. Gebouw’.

 40 leden telde de vereniging bij de oprichtingsvergadering, waarop door een vertegenwoordiger van het ‘hoofdbestuur’ uit Rotterdam de noodzaak werd aangegeven om als katholieken ook echt ‘R.K. georganiseerd’ te zijn en dat men zich niet moest aansluiten bij ‘de Neutralen’. Eind van dat jaar groeide het ledental naar 87.

Op 15 mei 1954 was de eerste contactmiddag. ‘Er werd een kopje thee geschonken en de heer Oud stelde zich beschikbaar om een filmpje te draaien. Het gebouw van de K.A.B. was aardig bezet en naar de gegevens die werden opgevangen viel het noch al aardig in de smaak van de leden’, aldus de toenmalig voorzitter. Wie heeft niet van hem gehoord, onze filmende en fotograferende bakker Frans Out, die dus in ons oprichtingsjaar al actief was voor de K.B.O.

De volgende activiteit in dat jaar was het Sint Nicolaasfeest. De zaal was bijna te klein en men dacht er al aan in het vervolg Treslong af te huren! Er staat niet bij wie toen in het pak van Sinterklaas is gekropen, maar ik vermoed wel wie.

De contributie werd in 1954 vastgesteld op 40 cent per maand voor echtparen en 25 cent voor alleenstaande personen. Maandelijks werd dit door de bestuursleden opgehaald. 8 cent per lid diende te worden afgestaan aan het hoofdbestuur. Als je dit vergelijkt met de huidige maatstaven – € 25,– per lid en een afdracht van € 15,– – was dat toen een heel bedrag. Gelukkig kreeg onze vereniging al in het eerste jaar subsidie van de gemeente van 50 cent per lid en stelde de K.A.B. zijn lokaal gratis beschikbaar voor de ontspanningsmiddagen.

Tot zover een klein stukje historie uit het eerste jaar van onze vereniging. Ik ga verder lezen in het notulenboek en zal in de komende uitgaven van ons Kompas trachten leuke wetenswaardigheden op te sporen en u daarvan deelgenoot te maken.

 

Jubileumjaar 2019

Wat gaan wij doen in ons jubileumjaar?

In de eerste volle week van maart ontvangen alle leden een attentie en een uitnodigingskaart met daarop een kort overzicht van de geplande feestelijke activiteiten. Het belangrijkste item hierbij is de theatervoorstelling op woensdagavond 22 mei a.s. in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom, de voormalige Kulturele Raad en wie nog verder teruggaat in de tijd: de Johannes jongensschool. Tussen haakjes: ‘Ook ik heb zes jaar lager onderwijs gehad op deze school, begonnen bij juffrouw Jansen en geëindigd bij de heer Olvers, die zo’n prachtige bijnaam had.’

De voorstelling gaat terug naar de jeugdjaren van veel van onze leden en wordt verzorgd door het theatergezelschap van Charlotte Welling & Trio Dobbs met het programma ‘De Vergeten Zangeressen van het vaderlandse lied’ dat gaat over o.a. de zestiger jaren van de vorige eeuw. Anekdotes worden muzikaal omlijst met liedjes uit ‘vervlogen jaren’. De avond is geheel gratis voor onze leden en donateurs, begint om 19.45 uur en eindigt om ongeveer 22.30 uur. Het is beslist noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt, bij voorkeur digitaal op ons e-mailadres:

kbo-hillegom@hotmail.com of telefonisch bij onze secretaris, telefoon 0252 516538.

Er kunnen maximaal 120 personen in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving. Het is voor het eerst dat wij een avondbijeenkomst organiseren, dus het is voor het bestuur ‘een beetje koffiedik kijken’ hoe groot de interesse is. Mocht de komende weken blijken dat de belangstelling overweldigend is, dan plannen wij een extra avondvoorstelling.

Naast deze theatervoorstelling besteden wij extra aandacht aan ons jubileum op de algemene leden-vergadering in april, de openingsmiddag in september en sluiten wij af met een voorstelling in februari-maart 2020. Samen met mijn medebestuursleden hopen wij dat de viering een groot succes wordt.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Comments are closed.