test

Woord van de voorzitter, mei 2019

Geplaatst op 29 april 2019

 

 

Wat hebben we de afgelopen weken veel reacties gekregen over onze jubileum-aankondiging

in de vorm van een persoonlijke afgegeven Begonia. Een schot in de roos, dat door vele leden enorm op prijs werd gesteld. Hiermee werd het startschot gegeven aan ons jubileumjaar.

Het vaandel van de KBO, dat in vroeger jaren veelvuldig werd gebruikt, hangt tussen andere vaandels van Hillegomse organisaties bij de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Ter gelegenheid van ons jubileum werd het getoond op onze jaarvergadering.

De tekst Rerum Novarum (Van een omwenteling) is een in 1891 door Paus Leo 

XIII geschreven encycliek. De encycliek houdt zich bezig met de situatie van de arbeidersklasse en formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Katholieke Kerk. Uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Als instrumenten om deze doelstellingen na te streven, werden zowel overheidsingrijpen als de vorming van vakbonden genoemd.

 

Op de goed bezochte algemene ledenvergadering van 18 april konden we terugblikken op een succesvol jaar 2018. Ondanks een kleine terugval in het aantal leden en donateurs van ongeveer 3% hebben we het boekjaar afgesloten met een beperkt negatief exploitatieresultaat van € 492,–, ontstaan door een tweetal incidentele uitgaven. Door een lichte verhoging van de contributie voor

2019 is de begroting voor dit jaar ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. De viering van ons 65-jarig jubileum heeft hier geen invloed op, want wij hebben jaren gespaard en bezitten een ‘reservepotje’ van bijna € 4.800,–  voor de kosten van dit jubileum, dat we – grotendeels gratis – voor onze leden en donateurs organiseren.

Onder applaus werd op voordracht van de kascommissie aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Het jaarverslag, zoals altijd uitstekend verzorgd door onze secretaris, gaf een goed beeld van ons verenigingsjaar. Een uitgebreid overzicht van onze vergaderingen, de georganiseerde activiteiten en een inzage in de belangenbehartiging, die wij in verschillende gremia voor onze leden uitvoeren. Verrassend is ook dat meer leden regelmatig een ‘kijkje’ nemen op onze website, waar veel informatie is te vinden.

Op de vergadering zijn onze bestuursleden Toos van Loon en Marry van der Hulst voor een volgende periode herkozen en werd José Bon benoemd, die als nieuw bestuurslid onze ledenadministratie gaat ondersteunen. U weet, dit is geen sinecure, want de maandelijkse mutaties zijn groot en moeten zorgvuldig worden bijgehouden.

Speciale aandacht op de ledenvergadering was voor onze in februari gehouden enquête. Het heeft uw bestuur veel informatie opgeleverd. Vooral de suggesties voor verschillende activiteiten geeft stof tot nadenken en daarna uitvoeren. Dat doen wij graag, maar extra hulp van de leden – als daarom wordt gevraagd – zal soms onontbeerlijk zijn. Wij rekenen op uw steun!

Wij gaan er zeker toe over naast ons vertrouwde middagthemabijeenkomsten een enkele avondmeeting te organiseren om op deze manier ook een aantal jongere senioren er toe te bewegen eens een kijkje te komen nemen bij de KBO-activiteiten, want wij zijn er voor iedereen boven de 55/60 jaar. De themabijeenkomsten worden hoofdzakelijk bezocht door 80-plussers, die graag een muziekmiddag of interessante lezingen willen bijwonen afgesloten met een bingo. Dit houden wij er zeker in.

In dit nummer wil ik extra aandacht vragen voor onze bus/bootreis naar De Weerribben op donderdag 18 juli. Om teleurstelling te voorkomen adviseer ik u zich zo snel mogelijk aan te melden. Het principe is: ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Afgelopen jaren is gebleken dat wij verschillende leden teleur moesten stellen.

Tot slot wens ik u allen heel veel plezier bij de komende activiteiten, ontmoet u graag bij de jubileum-voorstellingen in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom of andere op stapel zijnde bijeenkomsten in de komende maanden. Hopelijk krijgen we weer net zo’n mooie zomer met hoge temperaturen als afgelopen jaar en kunnen we buiten genieten in onze tuin of op balkon.

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Comments are closed.