Nieuws

Vanuit het bestuur, mei 2019

De bestuursvergadering van 4 maart 2019 werd voor de laatste maal gehouden in het Theresiahuis achter de Jozefkerk. Zoals bekend is de deze kerk met de belendede percelen – in de volksmond het Jozefpark genoemd – verkocht aan ontwikkelaar Renward en zullen ter plekke in de komende jaren (zorg)appartementen en woningen worden gerealiseerd. Vanaf mei wordt een vergaderruimte gehuurd in de pastorie van de St. Jozef en Martinuskerk, waar we onze maandelijkse bestuursvergadering zullen houden.

Financiën

Gelukkig is onze penningmeester John Hellburg weer terug van zijn jaarlijkse vakantie van twee maanden naar zijn geboortestreek op de Antillen. Het is hem van harte gegund. Tijdens zijn afwezigheid werden onze financiële zaken behartigd door de overige bestuursleden, gelukkig  – zoals altijd – ondersteund door onze ‘boekhouder’ Jan van Schie.

Het bestuur gaat onderzoeken of we in het vervolg gebruik kunnen maken van één bank, dit om de kosten te drukken. Nu bankieren wij bij de Rabo en de ING. Daarnaast wordt gedacht om op verzoek van verschillende leden over te gaan op een jaarlijkse automatische incasso van de contributie. Ondanks dat met hulp van onze contactpersonen nog velen contant betalen, bemerken wij dat bankbetalingen steeds meer plaats vinden en mensen het prettig vinden als financiële zaken automatisch worden geregeld zoals bijvoorbeeld bij energie-, huur- en telefoonrekeningen.

Zomerprogramma

Een door het bestuur samengestelde commissie heeft inmiddels een concept gemaakt voor het zomerprogramma en daarin al een aantal suggesties verwerkt zoals onder meer die zijn aangedragen door de recent gehouden enquête. De uitslag van deze enquête leest u elders in deze Kompas.

Succesnummers zoals de gebruikelijke dagtocht en de duinwandeling zijn vanzelfsprekend weer opgenomen.

In he juninummer wordt een inschrijfformulier opgenomen voor alle zomeractiviteiten. Let daarnaast vooral op de aanmelding voor de bustocht naar De Weerribben waarvoor vroegtijdig het aantal deelnemers bekend moet zijn.

Jubileum

Natuurlijk werd stilgestaan bij de grote inschrijving voor ons jubileumtheaterprogramma in mei. Niemand had gerekend op zo’n grote respons. Gelukkig hebben we twee avonden (op 22 en 23 mei) kunnen vastleggen in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom zodat ruim een kwart van onze leden aanwezig kan zijn. Het blijkt overduidelijk dat avondbijeenkomsten geen probleem zijn voor onze clubleden. Of is het ook zo dat alles gratis is, behalve de eventuele consumpties na afloop. Een dezer dagen ontvangt u de toegangskaart(en) of heeft u deze inmiddels al ontvangen. Mocht u onverhoeds verhinderd zijn, geef dit dan door aan onze secretaris, dan kunnen wij anderen een plezier doen, want er is een behoorlijke wachtlijst.

Belangenbehartiging / Seniorenpodium

De bijeenkomst van het Seniorenpodium in april waarin Joke Heemskerk en Jan Boot onze nieuwe vertegenwoordigers zijn, geeft hoop voor de toekomst. Voorlopig zijn Cees Diepeveen en Ton Kalkman aangesteld als respectievelijk voorzitter en secretaris. Daarnaast wordt nog gezocht naar een uitbreiding met twee onafhankelijke leden. In tegenstelling tot voorheen wordt het Seniorenpodium een adviescollege voor de Adviesraad Sociaal Domein in plaats van rechtstreekse advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders. Joke Heemskerk is op persoonlijke titel ‘adspirant’ lid van de ASD.

Ouderenadviseurs

Onze recent gecertificeerde ouderenadviseurs zijn druk aan de slag met het inventariseren van de werkzaamheden en er is een voorzichtige afstemming geweest met WelzijnsKompas Hillegom/Lisse. Vanuit de regionale stuurgroep ouderadviseurs zijn formulieren opgesteld over een groot aantal gestelde vragen en onderwerpen. Onze adviseurs zijn hiermee al volop aan de slag.

Verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers is opgezegd. Recentelijk werd ons op een gemeentelijke informatieavond medegedeeld, dat wij via de gemeente goed verzekerd zijn voor het geval dat onze vereniging aansprakelijk wordt gesteld. Het levert de KBO een besparing op van € 200,–.

Seniorenbus

Regelmatig krijgen wij vragen over het plaatselijke taxivervoer. Zoals bekend is WelzijnsKompas gestopt met zijn bus en beschikt HOZO over een eigen busje, waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt als u in het bezit bent van een HOZO-pas. Vanwege de sterke toename van het aantal gebruikers overweegt HOZO een tweede bus aan te schaffen. Daarnaast kent onze gemeente de Regiotaxi. Ter informatie is een artikel van het ISD opgenomen over het gebruik van deze taxi zonder WMO-indicatie.

 

Frans van Lierop

 

In memoriam Bert Glas

 

Op maandag 9 april is op 82-jarige leeftijd overleden ons lid Bert Glas en een trouwe bezoeker van onze verenigingsactiviteiten.

Jarenlang is Bert een gewaardeerd contactpersoon geweest van onze vereniging en in deze hoedanigheid bij velen van u op bezoek geweest. Ondanks zijn afnemende gezondheid heeft Bert nog geholpen het aprilnummer van Het Kompas bij u te bezorgen en is hij betrokken geweest bij de overhandiging van onze ‘jubileum Begonia’. Wij bedanken hem voor zijn grote inzet en stellen het op prijs dat zijn vrouw Annie heeft toegezegd zijn taken over te nemen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte in de komende tijd.

 

Namens het bestuur Vereniging van Senioren KBO Hillegom

Frans van Lierop

 

 



Lees hier alle nieuwsberichten

Belangenbehartiging

Project Meer Woningen voor Ouderen

Het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom is vertegenwoordigd in het project Meer Woningen voor Ouderen.

In het project Meer Woningen voor Ouderen zijn lobbyisten landelijk opgeleid en gecertificeerd.

In Hillegom zijn lobbyisten die zich willen inzetten voor voldoende huisvesting voor ouderen met of zonder lichamelijke beperking.

Lees hier alles over belangenbehartiging

Het Kompas

Woord van de voorzitter, mei 2019

 

 

Wat hebben we de afgelopen weken veel reacties gekregen over onze jubileum-aankondiging

in de vorm van een persoonlijke afgegeven Begonia. Een schot in de roos, dat door vele leden enorm op prijs werd gesteld. Hiermee werd het startschot gegeven aan ons jubileumjaar.

Het vaandel van de KBO, dat in vroeger jaren veelvuldig werd gebruikt, hangt tussen andere vaandels van Hillegomse organisaties bij de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Ter gelegenheid van ons jubileum werd het getoond op onze jaarvergadering.

De tekst Rerum Novarum (Van een omwenteling) is een in 1891 door Paus Leo 

XIII geschreven encycliek. De encycliek houdt zich bezig met de situatie van de arbeidersklasse en formuleert in de vorm van een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Katholieke Kerk. Uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Als instrumenten om deze doelstellingen na te streven, werden zowel overheidsingrijpen als de vorming van vakbonden genoemd.

 

Op de goed bezochte algemene ledenvergadering van 18 april konden we terugblikken op een succesvol jaar 2018. Ondanks een kleine terugval in het aantal leden en donateurs van ongeveer 3% hebben we het boekjaar afgesloten met een beperkt negatief exploitatieresultaat van € 492,–, ontstaan door een tweetal incidentele uitgaven. Door een lichte verhoging van de contributie voor

2019 is de begroting voor dit jaar ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. De viering van ons 65-jarig jubileum heeft hier geen invloed op, want wij hebben jaren gespaard en bezitten een ‘reservepotje’ van bijna € 4.800,–  voor de kosten van dit jubileum, dat we – grotendeels gratis – voor onze leden en donateurs organiseren.

Onder applaus werd op voordracht van de kascommissie aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Het jaarverslag, zoals altijd uitstekend verzorgd door onze secretaris, gaf een goed beeld van ons verenigingsjaar. Een uitgebreid overzicht van onze vergaderingen, de georganiseerde activiteiten en een inzage in de belangenbehartiging, die wij in verschillende gremia voor onze leden uitvoeren. Verrassend is ook dat meer leden regelmatig een ‘kijkje’ nemen op onze website, waar veel informatie is te vinden.

Op de vergadering zijn onze bestuursleden Toos van Loon en Marry van der Hulst voor een volgende periode herkozen en werd José Bon benoemd, die als nieuw bestuurslid onze ledenadministratie gaat ondersteunen. U weet, dit is geen sinecure, want de maandelijkse mutaties zijn groot en moeten zorgvuldig worden bijgehouden.

Speciale aandacht op de ledenvergadering was voor onze in februari gehouden enquête. Het heeft uw bestuur veel informatie opgeleverd. Vooral de suggesties voor verschillende activiteiten geeft stof tot nadenken en daarna uitvoeren. Dat doen wij graag, maar extra hulp van de leden – als daarom wordt gevraagd – zal soms onontbeerlijk zijn. Wij rekenen op uw steun!

Wij gaan er zeker toe over naast ons vertrouwde middagthemabijeenkomsten een enkele avondmeeting te organiseren om op deze manier ook een aantal jongere senioren er toe te bewegen eens een kijkje te komen nemen bij de KBO-activiteiten, want wij zijn er voor iedereen boven de 55/60 jaar. De themabijeenkomsten worden hoofdzakelijk bezocht door 80-plussers, die graag een muziekmiddag of interessante lezingen willen bijwonen afgesloten met een bingo. Dit houden wij er zeker in.

In dit nummer wil ik extra aandacht vragen voor onze bus/bootreis naar De Weerribben op donderdag 18 juli. Om teleurstelling te voorkomen adviseer ik u zich zo snel mogelijk aan te melden. Het principe is: ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Afgelopen jaren is gebleken dat wij verschillende leden teleur moesten stellen.

Tot slot wens ik u allen heel veel plezier bij de komende activiteiten, ontmoet u graag bij de jubileum-voorstellingen in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom of andere op stapel zijnde bijeenkomsten in de komende maanden. Hopelijk krijgen we weer net zo’n mooie zomer met hoge temperaturen als afgelopen jaar en kunnen we buiten genieten in onze tuin of op balkon.

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Lees hier alle berichten van de voorzitter