Nieuws

Van de bestuurstafel, februari 2019

Sinds het vorige nummer van Het Kompas is uw bestuur tweemaal bijeen geweest. Op 5 december (u leest het goed… zelfs de Sint moest wijken voor een bestuursvergadering) en op 9 januari j.l.

 

Seniorenpodium en Adviesraad Sociaal Domein

Op beide vergaderdata is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom het Seniorenpodium en de gemeentelijke pilot van de Adviesraad Sociaal Domein (de beoogd opvolger van de WMO-adviesraad). 9 januari waren wethouder Fred van Trigt en gemeentelijk adviseur Laura Kluft aanwezig om de visie van het College van B&W op de plannen en ontwikkelingen van beide adviesraden nader toe de lichten. Zoals bekend zijn de onafhankelijk voorzitter en onze twee afgevaardigden in het Seniorenpodium in het laatste kwartaal van 2018 teruggetreden. Vastgesteld werd dat het gevraagd en ongevraagd advies geven van het Seniorenpodium richting het College de afgelopen jaren niet echt van de grond is gekomen. Het idee van de wethouder is nu om de wijze van advisering aan het College voor het Seniorenpodium te veranderen in een adviesorgaan naar de Adviesraad Sociaal Domein. De huidige situatie, waarbij twee adviesorganen over dezelfde onderwerpen advies uit kunnen brengen, is niet wenselijk. In overleg is afgesproken dat onze vereniging twee bestuursleden afvaardigt naar het Seniorenpodium, dat op een laagdrempelig niveau over zaken kan overleggen die specifiek van belang zijn voor alle Hillegomse senioren en vervolgens dit kunnen doorspelen naar de Adviesraad Sociaal Domein.

 

De Adviesraad Sociaal Domein kent een drietal ‘werkvelden’, waarover het adviseert aan het College te weten Jeugd en Gezin, Werk en Inkomen, en Ouderenbeleid. Deskundigen op deze terreinen hebben zitting in deze Adviesraad. Zij zijn/worden benoemd op persoonlijke titel met expertise op één van de drie werkterreinen en zijn geen afgevaardigden van instanties of verenigingen binnen de gemeente. Ons bestuur pleit ervoor een tweetal personen te benoemen die deskundigheid en ervaring hebben met het beleid rond ouderenzaken en draagt mogelijke kandidaten voor aan het College. Belangrijk hierbij is dat ook de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein op één lijn zit met deze plannen. Binnen een paar maanden moet een en ander zijn beslag krijgen. Zodra wij specifiek namen kunnen noemen, hoort u dit natuurlijk van ons.

 

65-jarig jubileum

Uitvoerig is stilgestaan bij de viering van onze komend jubileum. De ideeën zijn geopperd en worden momenteel nader uitgewerkt. Wij denken aan een cadeautje voor alle leden en hoogstwaarschijnlijk een jubileum bijeenkomst ergens in het tweede kwartaal van dit jaar. We gaan proberen – mits onze financiën dat toelaten – echt iets totaal anders te organiseren. Binnenkort ontvangt u nadere informatie.

 

Wijkindeling

Omdat ons lid Ton van Oers bereid is gevonden toe te treden tot het team van contactpersonen heeft Gerda een aantal wijken opnieuw ingedeeld. Er is een wijk bijgekomen; dat geeft verlichting voor een aantal andere wijken. Het is dus goed mogelijk dat u ‘bezoek’ krijgt van een andere contactpersoon.

Na half februari valt de nieuwe ledenkaart bij u in de bus of wordt persoonlijk aangereikt.

 

iPad cursus

Wederom organiseren wij dit voorjaar een iPad cursus in Bloemswaard. Deze wordt vanaf 26 februari verdeeld over 6 dagdelen gehouden. De cursus wordt gegeven door Nico Turk, geassisteerd door een aantal bestuursleden. Deelname is mogelijk voor maximaal 8 personen. Geeft u dus snel op. Zie ook het artikel in deze Kompas.

 

Verhuizing

Nu de Jozefkerk met aangelegen gebouwen zijn verkocht, hebben diverse gebruikers – waaronder de Voedselbank, dagopvang De Bollenstroom en onze vereniging – bericht gekregen dat we de komende maanden uit moeten kijken naar een andere accommodatie. Ook voor ons archief dat opgeslagen staat op de zolder van de Jozefpastorie moet een plek worden gevonden. We zijn dus zoekende en hopen binnenkort een goede oplossing te hebben gevonden.

 

Frans van LieropLees hier alle nieuwsberichten

Belangenbehartiging

Project Meer Woningen voor Ouderen

Het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom is vertegenwoordigd in het project Meer Woningen voor Ouderen.

In het project Meer Woningen voor Ouderen zijn lobbyisten landelijk opgeleid en gecertificeerd.

In Hillegom zijn lobbyisten die zich willen inzetten voor voldoende huisvesting voor ouderen met of zonder lichamelijke beperking.

Lees hier alles over belangenbehartiging

Het Kompas

Woord van de voorzitter, februari 2019

Beste ‘clubvrienden’,

 

De afgelopen weken heb ik op diverse nieuwjaarsrecepties al verschillende leden de hand mogen drukken en geproost op een voorspoedig 2019. Ook vanaf deze plaats wil ik u allen een heel gelukkig nieuwjaar wensen en vooral in goede gezondheid. Om je heen merk ik regelmatig dat mensen zeggen dat het niet gebruikelijk is om na half januari elkaar nog gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik vind het eigenlijk niet verkeerd als we elkaar het hele jaar door ‘alle goeds’ voor de komende tijd wensen.

 

2019… een heel bijzonder jaar voor onze vereniging. We worden met z’n allen 65 jaar jong. Tot voor een paar jaar dé leeftijd waarop je de eerste AOW-uitkering ontving. Nu is deze leeftijd door de regering ‘opgerekt’ met een paar jaar en heeft 65 z’n magische kracht een beetje verloren. Wij gaan er wel uitgebreid bij stilstaan met een jubileum theateruitvoering in april of mei. De voorbereidingen zijn in volle gang. In het maartnummer leest u hiermee over.

 

Hillegom vergrijst net zoals vele plaatsen. Dat kan dus betekenen dat onze vereniging de komende jaren zal groeien. Maar dan moeten we wel onze inwoners ‘overhalen’ lid te worden van onze vereniging van senioren. Dat moeten we met elkaar doen. Dus kijk om u heen, attendeer mensen op onze maandelijkse themabijeenkomsten, nodig buurtbewoners en leeftijdgenoten uit om eens een keer een kijkje te komen nemen. Of kom met ideeën voor attractieve activiteiten voor jonge pensionado’s vanaf 65 jaar.

Het bestuur kan dit niet alleen. Nogmaals: we moeten het samen doen.

 

Het is al eerder aangekondigd. We gaan een enquête houden, waarin wij u vragen wat er onder onze leden leeft. Met de uitkomsten willen wij plannen gaan smeden voor de toekomst. Doe mee, want uw stem is belangrijk. Vul het formulier in, knip dit uit en lever het in bij één van de personen, waar u iedere maand ook de oplossing van de puzzel kunt brengen: Karin Zwetsloot, Gerda Warmerdam of Joke Mense.

 

Nog even terugblikkend naar de maand december. Aan de oproep in de Hillegommer voor een donatie uit het Meerlandenfonds heeft onze secretaris middels een korte e-mail gehoor gegeven. Begin december kregen wij bericht van De Meerlanden, dat we een ‘prijs’ gewonnen hadden. Vol verwachting toog een delegatie van het bestuur naar de uitreikingsbijeenkomst. Er werden bedragen toegekend tot een maximum van € 850,–. Ter besteding aan ons jubileum kregen wij een cheque van € 250,– uit dit fonds. ‘Toch mooi meegenomen’.

 

Op de oproep in ons vorige nummer voor een assistent(e) voor onze ledenadministratie heeft een zestal (!) leden gereageerd. In de ogen van het bestuur een mooie respons. Allen hartelijk dank voor hun reactie. Met één van de kandidaten zijn we inmiddels in gesprek om – na een inwerkperiode – op termijn de taken van onze ledenadministratie over te nemen.

 

19 december vierden we Kerst met 175 leden. Villa Flora was ‘tot de nok toe’ gevuld. Gestart werd met een prachtige kerstviering muzikaal ondersteund door het dameskoor van de Sint Jozef- en Martinusparochie, dat een groot aantal bekende kerstliederen ten gehore bracht. Na de lunch verzorgden ‘de Bollen Mina’s’ uit Lisse een feestelijk kerstconcert.

 

Van harte… Gelijktijdig met onze eerste themaviering van dit jaar op 17 januari was de uitreiking van de certificaten aan onze nieuwe ouderen-adviseurs door wethouder Fred van Trigt op het Gemeentehuis van Hillegom. Aan de zesdaagse cursus/training deed een vijftiental leden uit de Duin- en Bollenstreek mee. Van onze vereniging ons bestuurslid Joke Heemskerk en de heren Jan Clemens en Peter Dukker. Allen van harte gelukgewenst en wij hopen in de toekomst veel van hun nieuw vergaarde expertise gebruik te mogen maken.

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Lees hier alle berichten van de voorzitter