Nieuws

Van de bestuurstafel, juli/augustus 2019

Op de bestuursvergadering van 5 juni j.l. werden – zoals te doen gebruikelijk – de activiteiten van de afgelopen maand geëvalueerd. Uitvoerig werd stilgestaan bij het succes van onze jubileum theatervoorstellingen, wat in het voorwoord is vermeld.

 

Landelijke problematiek

Besproken werd het rapport ‘A Coalition of the Willing’ van de heer G.J. Jansen, oud Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, over de problematiek binnen de landelijke Unie KBO met daaraan gekoppeld de grote verschillen in standpunten tussen de provinciale besturen. In het voorwoord van juni-nummer van Het Kompas is hier al kort bij stilgestaan. Het bondsbestuur van Zuid-Holland heeft op de algemene ledenvergadering van 21 mei aan alle afdelingen gevraagd te reageren op de aanbevelingen uit dit rapport. De belangrijkste zijn:

  • Inzetten op versterking van de samenwerking en verdere integratie van de KBO met de PCOB op het niveau van de afdelingen, de provincies en op landelijk niveau.
  • Handhaven en versterken van de zelfstandige positie en herkenbaarheid van de lokale afdelingen.
  • Handhaven c.q. beter organiseren van de zelfstandige positie van de provinciale ouderenorganisaties ten behoeve van het faciliteren en ondersteunen van de lokale afdelingen.
  • Eén landelijke organisatie, vormgegeven als een samenwerkingsverband van provinciale organisaties.
  • Specifieke taken op landelijk niveau: het magazine, de website en belangenbehartiging van landelijke onderwerpen.
  • Afdelingen worden zelfstandige rechtspersonen.

In grote lijnen worden deze aanbevelingen door ons bestuur onderschreven, echter met dien verstande dat er twijfels zijn over de werkzaamheden van het provinciale bondsbestuur. Afgevraagd wordt wat de toegevoegde waarde van deze bestuurslaag is. Belangrijk vinden wij het onderlinge tweemaandelijkse overleg met de zeven afdelingen uit de buurt (de regio Duin- en Bollenstreek). Na afstemmings met de regio wordt getracht een eensluidend antwoord te geven richting de provincie.

Financiën

Verheugd is te melden dat van onze ruim 1.000 leden en donateurs nog maar zeven personen niet aan zijn of haar financiële verplichtingen hebben voldaan. Een geweldige score dankzij de inzet van onze contactpersonen in de afgelopen maanden, die alle leden persoonlijk hebben benaderd.

Inmiddels hebben al onze adverteerders de factuur voor 2019 ontvangen.

Zomeractiviteiten

De puntjes zijn op de i gezet. In dit blad treft u het overzicht en het inschrijfformulier aan.

De bus- en bootreis naar De Weerribben was al snel volgeboekt, vandaar dat het bestuur een tweede dagtocht organiseert naar Zeeland.

Extra activiteiten najaar 2019

Begin oktober start wederom ‘Oefen je vitaal’ onder leiding van mevr. Ina v.d. Sar.

iPad cursus: bij voldoende belangstelling wordt ook deze cursus in het najaar georganiseerd onder leiding van de heer N. Turk. Een tweede cursus staat op het programma in het voorjaar van 2020.

Bijeenkomst dementie in samenwerking met het PCOB: 14 november in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom met als spreker mevr. Karin Schokker, expert op dit gebied.

Klusgroep

In de vorige Kompas is een oproep gedaan aan onze leden zich aan te melden in een klusgroep zitting te nemen. Tot op heden heeft zich slechts één persoon aangemeld. Vandaar deze extra oproep.

 

Frans van LieropLees hier alle nieuwsberichten

Belangenbehartiging

Project Meer Woningen voor Ouderen

Het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom is vertegenwoordigd in het project Meer Woningen voor Ouderen.

In het project Meer Woningen voor Ouderen zijn lobbyisten landelijk opgeleid en gecertificeerd.

In Hillegom zijn lobbyisten die zich willen inzetten voor voldoende huisvesting voor ouderen met of zonder lichamelijke beperking.

Lees hier alles over belangenbehartiging

Het Kompas

Woord van de voorzitter, juli/augustus 2019

 

Beste ‘clubvrienden’,

 

‘Uit de kunst’ was een heel passende reactie van KBO preses Frans van Lierop na afloop van de theatershow ‘Vergeten Zangeressen van het Vaderlandse Lied’ in de zaal van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom’, zo schreef correspondent Bas de Groot in het Hillegoms Nieuwsblad van 29 mei j.l.

Lovende woorden richting het bestuur van onze vereniging, waar we allen bijzonder blij mee waren. Het was een eclatant succes… boven alle verwachtingen… tweemaal een uitverkocht huis met in totaal 250 leden. Zij hebben kunnen genieten van een wervelende show met herkenbare liedjes, die op een speciale en humoristische wijze ten tonele werden gebracht. ‘Een schot in de roos’, zei iedereen, ‘Beslist voor herhaling vatbaar’. En dat gaat ook gebeuren. Volgens planning sluiten we ons jubileumjaar af in februari/maart volgend jaar, ook met een speciaal programma. De voorbereiding is inmiddels in volle gang.

Prachtig was dat we op 22 en 23 mei vele nieuwe gezichten mochten verwelkomen. Leden, die anders niet aanwezig (kunnen) zijn op onze maandelijkse bijeenkomsten. En dan vooral ‘jonge’ senioren tussen de zestig en zeventig jaar, de doelgroep die wij graag bij onze activiteiten willen betrekken.

In het kader van ons jubileumjaar wil ik u attenderen op de openingsmiddag in september van het winterseizoen, met een voorstelling van de muzikale virtuoos Hans Baaij, een speciale verloting van GROTE prijzen onder de aanwezigen en een feestelijke aangeklede bingo.

Heeft u al eens gesproken met één van onze drie ouderenadviseurs?

Zij hebben in het najaar van 2018 een intensieve training gevolgd over een groot aantal onderwerpen, die specifiek betrekking hebben op onze vergrijzende samenleving. Heeft u een vraag: neem contact op, zij kunnen u wellicht helpen, verder helpen of in contact brengen met de juiste instanties.

In het najaar gaan alle ouderenadviseurs uit onze regio hun werkzaamheden evalueren, waarbij ook de groep ‘belastinginvullers’ (de z.g. huba’s) wordt betrokken.

Het Seniorenpodium wordt sinds een paar maanden versterkt door twee van onze bestuursleden: Joke Heemskerk en Jan Boot. Men is druk bezig nieuwe, onafhankelijke leden te werven. Na jaren van een toch wel enigszins ‘slapend’ bestaan wil onze vereniging helpen dit podium meer body te geven. Wij hopen dat binnen een jaar ‘spraakmakende wapenfeiten’ kunnen worden gemeld. Jammer is wel dat de adviesfunctie door de wethouder is afgezwakt: van een rechtstreekse adviseur richting het College naar een indirecte, via de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein.

Qua bestuursvergaderingen slaan wij juli over en komen begin augustus weer bij elkaar.

Qua activiteiten zijn de zomermaanden extra druk, zoals u kunt lezen in het verderop opgenomen zomerprogramma. Organiseren we door het jaar onder andere op de derde donderdag onze themamiddag, in juli en augustus is het iedere week ‘raak’ met onder meer dagtochten en wandelingen. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten. Geef u dus tijdig op via het in deze Kompas afgedrukte inschrijfformulier.

Mocht u deze zomer op vakantie gaan?

Dan wens ik u, mede namens mijn medebestuursleden, heel fijne dagen of weken.

Mocht u thuisblijven? Nogmaals; kom dan naar onze zomeractiviteiten!

 

Hartelijk groet,

Frans van Lierop

Lees hier alle berichten van de voorzitter