test

Van de bestuurstafel, februari 2019

Geplaatst op 5 februari 2019

Sinds het vorige nummer van Het Kompas is uw bestuur tweemaal bijeen geweest. Op 5 december (u leest het goed… zelfs de Sint moest wijken voor een bestuursvergadering) en op 9 januari j.l.

 

Seniorenpodium en Adviesraad Sociaal Domein

Op beide vergaderdata is uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom het Seniorenpodium en de gemeentelijke pilot van de Adviesraad Sociaal Domein (de beoogd opvolger van de WMO-adviesraad). 9 januari waren wethouder Fred van Trigt en gemeentelijk adviseur Laura Kluft aanwezig om de visie van het College van B&W op de plannen en ontwikkelingen van beide adviesraden nader toe de lichten. Zoals bekend zijn de onafhankelijk voorzitter en onze twee afgevaardigden in het Seniorenpodium in het laatste kwartaal van 2018 teruggetreden. Vastgesteld werd dat het gevraagd en ongevraagd advies geven van het Seniorenpodium richting het College de afgelopen jaren niet echt van de grond is gekomen. Het idee van de wethouder is nu om de wijze van advisering aan het College voor het Seniorenpodium te veranderen in een adviesorgaan naar de Adviesraad Sociaal Domein. De huidige situatie, waarbij twee adviesorganen over dezelfde onderwerpen advies uit kunnen brengen, is niet wenselijk. In overleg is afgesproken dat onze vereniging twee bestuursleden afvaardigt naar het Seniorenpodium, dat op een laagdrempelig niveau over zaken kan overleggen die specifiek van belang zijn voor alle Hillegomse senioren en vervolgens dit kunnen doorspelen naar de Adviesraad Sociaal Domein.

 

De Adviesraad Sociaal Domein kent een drietal ‘werkvelden’, waarover het adviseert aan het College te weten Jeugd en Gezin, Werk en Inkomen, en Ouderenbeleid. Deskundigen op deze terreinen hebben zitting in deze Adviesraad. Zij zijn/worden benoemd op persoonlijke titel met expertise op één van de drie werkterreinen en zijn geen afgevaardigden van instanties of verenigingen binnen de gemeente. Ons bestuur pleit ervoor een tweetal personen te benoemen die deskundigheid en ervaring hebben met het beleid rond ouderenzaken en draagt mogelijke kandidaten voor aan het College. Belangrijk hierbij is dat ook de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein op één lijn zit met deze plannen. Binnen een paar maanden moet een en ander zijn beslag krijgen. Zodra wij specifiek namen kunnen noemen, hoort u dit natuurlijk van ons.

 

65-jarig jubileum

Uitvoerig is stilgestaan bij de viering van onze komend jubileum. De ideeën zijn geopperd en worden momenteel nader uitgewerkt. Wij denken aan een cadeautje voor alle leden en hoogstwaarschijnlijk een jubileum bijeenkomst ergens in het tweede kwartaal van dit jaar. We gaan proberen – mits onze financiën dat toelaten – echt iets totaal anders te organiseren. Binnenkort ontvangt u nadere informatie.

 

Wijkindeling

Omdat ons lid Ton van Oers bereid is gevonden toe te treden tot het team van contactpersonen heeft Gerda een aantal wijken opnieuw ingedeeld. Er is een wijk bijgekomen; dat geeft verlichting voor een aantal andere wijken. Het is dus goed mogelijk dat u ‘bezoek’ krijgt van een andere contactpersoon.

Na half februari valt de nieuwe ledenkaart bij u in de bus of wordt persoonlijk aangereikt.

 

iPad cursus

Wederom organiseren wij dit voorjaar een iPad cursus in Bloemswaard. Deze wordt vanaf 26 februari verdeeld over 6 dagdelen gehouden. De cursus wordt gegeven door Nico Turk, geassisteerd door een aantal bestuursleden. Deelname is mogelijk voor maximaal 8 personen. Geeft u dus snel op. Zie ook het artikel in deze Kompas.

 

Verhuizing

Nu de Jozefkerk met aangelegen gebouwen zijn verkocht, hebben diverse gebruikers – waaronder de Voedselbank, dagopvang De Bollenstroom en onze vereniging – bericht gekregen dat we de komende maanden uit moeten kijken naar een andere accommodatie. Ook voor ons archief dat opgeslagen staat op de zolder van de Jozefpastorie moet een plek worden gevonden. We zijn dus zoekende en hopen binnenkort een goede oplossing te hebben gevonden.

 

Frans van Lierop

Comments are closed.