test

Van de bestuurstafel, juli/augustus 2019

Geplaatst op 2 juli 2019

Op de bestuursvergadering van 5 juni j.l. werden – zoals te doen gebruikelijk – de activiteiten van de afgelopen maand geëvalueerd. Uitvoerig werd stilgestaan bij het succes van onze jubileum theatervoorstellingen, wat in het voorwoord is vermeld.

 

Landelijke problematiek

Besproken werd het rapport ‘A Coalition of the Willing’ van de heer G.J. Jansen, oud Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, over de problematiek binnen de landelijke Unie KBO met daaraan gekoppeld de grote verschillen in standpunten tussen de provinciale besturen. In het voorwoord van juni-nummer van Het Kompas is hier al kort bij stilgestaan. Het bondsbestuur van Zuid-Holland heeft op de algemene ledenvergadering van 21 mei aan alle afdelingen gevraagd te reageren op de aanbevelingen uit dit rapport. De belangrijkste zijn:

  • Inzetten op versterking van de samenwerking en verdere integratie van de KBO met de PCOB op het niveau van de afdelingen, de provincies en op landelijk niveau.
  • Handhaven en versterken van de zelfstandige positie en herkenbaarheid van de lokale afdelingen.
  • Handhaven c.q. beter organiseren van de zelfstandige positie van de provinciale ouderenorganisaties ten behoeve van het faciliteren en ondersteunen van de lokale afdelingen.
  • Eén landelijke organisatie, vormgegeven als een samenwerkingsverband van provinciale organisaties.
  • Specifieke taken op landelijk niveau: het magazine, de website en belangenbehartiging van landelijke onderwerpen.
  • Afdelingen worden zelfstandige rechtspersonen.

In grote lijnen worden deze aanbevelingen door ons bestuur onderschreven, echter met dien verstande dat er twijfels zijn over de werkzaamheden van het provinciale bondsbestuur. Afgevraagd wordt wat de toegevoegde waarde van deze bestuurslaag is. Belangrijk vinden wij het onderlinge tweemaandelijkse overleg met de zeven afdelingen uit de buurt (de regio Duin- en Bollenstreek). Na afstemmings met de regio wordt getracht een eensluidend antwoord te geven richting de provincie.

Financiën

Verheugd is te melden dat van onze ruim 1.000 leden en donateurs nog maar zeven personen niet aan zijn of haar financiële verplichtingen hebben voldaan. Een geweldige score dankzij de inzet van onze contactpersonen in de afgelopen maanden, die alle leden persoonlijk hebben benaderd.

Inmiddels hebben al onze adverteerders de factuur voor 2019 ontvangen.

Zomeractiviteiten

De puntjes zijn op de i gezet. In dit blad treft u het overzicht en het inschrijfformulier aan.

De bus- en bootreis naar De Weerribben was al snel volgeboekt, vandaar dat het bestuur een tweede dagtocht organiseert naar Zeeland.

Extra activiteiten najaar 2019

Begin oktober start wederom ‘Oefen je vitaal’ onder leiding van mevr. Ina v.d. Sar.

iPad cursus: bij voldoende belangstelling wordt ook deze cursus in het najaar georganiseerd onder leiding van de heer N. Turk. Een tweede cursus staat op het programma in het voorjaar van 2020.

Bijeenkomst dementie in samenwerking met het PCOB: 14 november in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom met als spreker mevr. Karin Schokker, expert op dit gebied.

Klusgroep

In de vorige Kompas is een oproep gedaan aan onze leden zich aan te melden in een klusgroep zitting te nemen. Tot op heden heeft zich slechts één persoon aangemeld. Vandaar deze extra oproep.

 

Frans van Lierop

Comments are closed.