test

Van de bestuurstafel, juni 2019

Geplaatst op 2 juni 2019

Op de dag van de arbeid, 1 mei, kwam uw bestuur voor de eerste maal bijeen in de verbouwde vergaderruimte van het Parochiecentrum van de Sint Jozef en Martinus-parochie. Niet alleen het bestuur is verhuisd, ook voor ons archief diende een nieuwe plek gevonden te worden. Dank zij de medewerking van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom is ons archief opgeslagen in hun nieuwe onderkomen aan de Stationsweg. Het blijft wel ons eigendom.

 

Financiën

Inmiddels heeft het gros van onze leden aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldaan. Degenen, die nog niet hebben betaald, kunnen binnenkort een herinnering verwachten. Daarnaast verstuurt onze penningmeester de komende weken de rekeningen naar onze adverteerders. Versturen is in dit geval niet geheel de juiste benaming. Voor het contact met onze adverteerders brengt hij bij verschillende bedrijven Het Kompas met de factuur persoonlijk langs.

 

Mandaat ALV

Omdat wij in tegenstelling tot de KBO Zuid-Holland slechts eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering organiseren, heeft uw bestuur op 18 april van de vergadering het mandaat gekregen de contributie voor 2020 te verhogen met eenzelfde bedrag als de verhoging van de contributie-afdracht aan de provincie voor volgend jaar, welke hoogstwaarschijnlijk in de najaarsvergadering van Zuid-Holland aan de orde zal worden gesteld.

 

Overlegbijeenkomsten

Op 10 april is het halfjaarlijkse overleg gevoerd met de bestuurder van HOZO, mevrouw J. Ricke. Zoals altijd een informatieve bijeenkomst. Bijzonder agendapunt was dit keer ons verzoek een duidelijk overzicht te krijgen in de gehanteerde prijzen voor huur en consumpties in Bloemswaard. Onze vereniging maakt veel gebruik van de grote zaal en voor onze begroting is het van wezenlijk belang dat wij een goed inzicht hebben in het kostprijzenpakket van HOZO.

 

Een week later was er een overleg met het bestuur van het PCOB. Dit ging in eerste instantie over onze gezamenlijke themabijeenkomst over dementie op 14 november 2019 in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom, die niet alleen open staat voor leden van de KBO en PCOB, maar voor alle Hillegommers. Over de verdeling van de kosten zijn afspraken gemaakt: tweederde komt voor onze rekening en eenderde betaalt het PCOB.

Voorts werd op deze vergadering gesproken over de fusieperikelen op landelijk niveau. Plaatselijk is een fusie nog ver weg; de KBO telt inclusief donateurs bijna 1050 personen, de PCOB heeft 80 leden. Daarnaast zijn er te veel fundamentele verschillen. Samenwerking uitbouwen zou wel een goede zaak zijn, want beide Hillegomse seniorenbonden vissen in dezelfde vijver. Zeker een punt van aandacht om gezamenlijk verder te onderzoeken.

Tot slot is het gewijzigde beleid van WelzijnsKompas Hillegom/Lisse, gesteund door de wethouder, inzake de invulling van Plein 28 aan de orde geweest. Aan twee senioren bridgeclubs en een klaverjasclub is de huur per 1 augustus opgezegd en dienen deze drie verenigingen op zoek te gaan naar een andere locatie in Hillegom. Het voormalige Pluspunt werd een twintig jaar geleden opgericht speciaal voor de oudere Hillegommers. Voor onze doelgroep een centraal gelegen accommodatie. In de nabije toekomst wenst men Plein 28 meer open te stellen voor jeugd- en educatiedoeleinden. Middels het Seniorenpodium zullen de KBO en PCOB hun ongenoegen kenbaar maken naar de gemeente en dan met name de wethouder. Hopelijk kan er een oplossing worden gevonden.

 

Activiteiten

Vanzelfsprekend is de organisatie rondom onze twee jubileum-theatervoorstellingen op 22 en 23 mei besproken. De leden die zich hebben aangemeld, ontvingen eind april de toegangskaarten. Daarnaast mogen we een aantal gasten verwelkomen, waaronder leden van het College van B&W.

Vervolgens is de definitieve versie van ons zomerprogramma besproken. Dit programma wordt in het volgende nummer van ons verenigingsblad met een inschrijfformulier afgedrukt. Hieronder alvast de geplande data:

18 juli              Bus- en boottocht Weerribben (opgenomen in het meinummer en inmiddels volgeboekt)

24 juli              Bezoek schelpentuin John Warmerdam

31 juli              Rondleiding Kwekerij Veelzorg, de nieuwe locatie de Stichting Vrienden van Oud Hillegom

9 augustus    Duinwandeling onder leiding van Kees Langeveld

14 augustus    Bezoek historisch Alkmaar

28 augustus    Bustocht Zeeland

 

Klusgroep

Een wens, die voortkwam uit onze enquête, was de oprichting van een ‘eigen’ KBO-klusgroep voor het verrichten van allerlei kleine werkzaamheden in en rond de woning. Een eerste aanzet is een oproep aan onze leden zich aan te melden in deze klusgroep zitting te nemen. Dan kunnen wij samen met de geïnteresseerden onderzoeken hoe wij een en ander vorm gaan geven. Meldt u zich bij mij aan? Alvast bedankt.

 

Frans van Lierop

Comments are closed.