test

Vanuit het bestuur, april 2019

Geplaatst op 29 maart 2019

De bestuursvergadering van 6 maart 2019 werd gehouden ten kantore van onze vice-voorzitter Jan Boot. In één van de bedrijfshallen stonden onze 800 Begonia’s op een aantal grote karren, klaar voor verspreiding na afloop. Het was voor ons de aftrap van het jubileumjaar.

Voordat de vergadering begon had het bestuur een gesprek met onze plaatselijke redacteuren van de verschillende nieuwsbladen: Annemiek Cornelissen, Bas de Groot en Veronica Handgraaf. Hun artikel heeft u beslist gelezen of gezien of facebook. Omdat het anders dan anders was, verliep de bestuursvergadering enigszins ‘geordend’ chaotisch. Alle contactpersonen hadden aangegeven graag te willen helpen met het ‘uitventen’ van onze Begonia’s, sommigen geassisteerd door een bestuurslid. Dankzij de overzichten en schema’s die Gerda Warmerdam had opgesteld, is de verspreiding daarna soepel verlopen.

 

Lidmaatschapskaarten

Gerda en ‘haar’ contactpersonen hebben het sinds half februari ook druk met het bezorgen van de lidmaatschapskaarten en het innen van de contributies voor zover dit niet via de bank is gebeurd. Steeds meer leden betalen via internet, enerzijds uit gemak, anderzijds uit veiligheidsoverwegingen. Diverse malen kreeg een contactpersoon de vraag mee of we niet over willen gaan tot automatische incasso. Het bestuur gaat dit onderzoeken en/of het financieel haalbaar is voor volgend jaar.

 

Enquête

1 maart was de sluitingsdatum van onze enquête, zoals afgedrukt in de vorige Kompas. 48 leden hadden de moeite genomen het formulier in te vullen, een respons van 5%, in onze ogen een prachtig resultaat. In de komende weken gaan wij de antwoorden verwerken en komen met een overzicht op onze jaarvergadering van 18 april a.s.

 

Jaarvergadering

De in dit blad afgedrukte agenda en de jaarverslagen zijn door het bestuur vastgesteld en zullen worden behandeld op 18 april. Ondanks dat haar kandidatuur nog moet worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering was mevr. José Bon op de bestuursvergadering aanwezig; het is de bedoeling dat zij de werkzaamheden van onze ledenadministratie gaat ondersteunen.

 

Zomerprogramma

Mede aan de hand van de suggesties vanuit de enquête werd een eerste aanzet gemaakt met de invullen van activiteiten in de zomermaanden juli en augustus. Vanzelfsprekend een eendaagse busreis, een stadsbezoek en een duinwandeling. In ons volgende nummer en op de jaarvergadering hopen wij het definitieve programma te presenteren.

 

KBO-PCOB vernieuwt

Sinds september 2017 is er een groot aantal bijeenkomsten geweest op landelijk en regionaal niveau over het stappenplan ‘KBO-PCOB vernieuwt’. Tot op heden met als enig zichtbaar resultaat het maandelijkse KBO-PCOB-magazine. Organisatorisch kent de KBO de landelijke Unie inclusief de ledenraad met 2 vertegenwoordigers per provincie, daarnaast de provinciale besturen met een onderverdeling in regio’s en tot slot de afdelingen. In feite dus vier bestuurslagen. PCOB heeft een landelijk bestuur en afdelingen, twee lagen dus. Belangrijkste wijziging van het landelijk KBO-bestuur is het voorstel tot opheffen van de provinciale bonden en omvorming naar regionale of provinciale platforms. Dit heeft tot grote weerstand opgeroepen bij een viertal provincies. Zij willen geen opheffing van de provinciale besturen en stellen dat op dit moment een fusie met de PCOB onwenselijk is. Onze provincie sluit zich hierbij aan.

De onderlinge bestuurlijke verdeeldheid op landelijk en provinciaal niveau is groot. Extra vergaderingen zijn belegd om uit de impasse te komen, maar dat is voorlopig nog niet zo, temeer daar recentelijke de voorzitter van de Unie KBO met onmiddellijke ingang zijn functie heeft neergelegd.

 

Plaatselijk zijn KBO en PCOB afdelingen al samengegaan. Bijvoorbeeld in Noordwijk. In Hillegom hebben wij jaarlijks overleg met de PCOB. Op deze bijeenkomst is nog nooit gesproken over een eventuele fusie. Nieuwe ontwikkelingen zullen wij u zeker melden.

 

Ouderenadviseurs

Ook door onze enquête hebben we een breder inzicht gekregen in de vragen die men aan onze nieuwe ouderenadviseurs wil stellen of die nader moeten worden uitgewerkt. Regelmatig zult u dus in de Kompas op de hoogte worden gehouden.

 

Frans van Lierop

Comments are closed.