test

Vanuit het bestuur, mei 2019

Geplaatst op 29 april 2019

De bestuursvergadering van 4 maart 2019 werd voor de laatste maal gehouden in het Theresiahuis achter de Jozefkerk. Zoals bekend is de deze kerk met de belendede percelen – in de volksmond het Jozefpark genoemd – verkocht aan ontwikkelaar Renward en zullen ter plekke in de komende jaren (zorg)appartementen en woningen worden gerealiseerd. Vanaf mei wordt een vergaderruimte gehuurd in de pastorie van de St. Jozef en Martinuskerk, waar we onze maandelijkse bestuursvergadering zullen houden.

Financiën

Gelukkig is onze penningmeester John Hellburg weer terug van zijn jaarlijkse vakantie van twee maanden naar zijn geboortestreek op de Antillen. Het is hem van harte gegund. Tijdens zijn afwezigheid werden onze financiële zaken behartigd door de overige bestuursleden, gelukkig  – zoals altijd – ondersteund door onze ‘boekhouder’ Jan van Schie.

Het bestuur gaat onderzoeken of we in het vervolg gebruik kunnen maken van één bank, dit om de kosten te drukken. Nu bankieren wij bij de Rabo en de ING. Daarnaast wordt gedacht om op verzoek van verschillende leden over te gaan op een jaarlijkse automatische incasso van de contributie. Ondanks dat met hulp van onze contactpersonen nog velen contant betalen, bemerken wij dat bankbetalingen steeds meer plaats vinden en mensen het prettig vinden als financiële zaken automatisch worden geregeld zoals bijvoorbeeld bij energie-, huur- en telefoonrekeningen.

Zomerprogramma

Een door het bestuur samengestelde commissie heeft inmiddels een concept gemaakt voor het zomerprogramma en daarin al een aantal suggesties verwerkt zoals onder meer die zijn aangedragen door de recent gehouden enquête. De uitslag van deze enquête leest u elders in deze Kompas.

Succesnummers zoals de gebruikelijke dagtocht en de duinwandeling zijn vanzelfsprekend weer opgenomen.

In he juninummer wordt een inschrijfformulier opgenomen voor alle zomeractiviteiten. Let daarnaast vooral op de aanmelding voor de bustocht naar De Weerribben waarvoor vroegtijdig het aantal deelnemers bekend moet zijn.

Jubileum

Natuurlijk werd stilgestaan bij de grote inschrijving voor ons jubileumtheaterprogramma in mei. Niemand had gerekend op zo’n grote respons. Gelukkig hebben we twee avonden (op 22 en 23 mei) kunnen vastleggen in het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom zodat ruim een kwart van onze leden aanwezig kan zijn. Het blijkt overduidelijk dat avondbijeenkomsten geen probleem zijn voor onze clubleden. Of is het ook zo dat alles gratis is, behalve de eventuele consumpties na afloop. Een dezer dagen ontvangt u de toegangskaart(en) of heeft u deze inmiddels al ontvangen. Mocht u onverhoeds verhinderd zijn, geef dit dan door aan onze secretaris, dan kunnen wij anderen een plezier doen, want er is een behoorlijke wachtlijst.

Belangenbehartiging / Seniorenpodium

De bijeenkomst van het Seniorenpodium in april waarin Joke Heemskerk en Jan Boot onze nieuwe vertegenwoordigers zijn, geeft hoop voor de toekomst. Voorlopig zijn Cees Diepeveen en Ton Kalkman aangesteld als respectievelijk voorzitter en secretaris. Daarnaast wordt nog gezocht naar een uitbreiding met twee onafhankelijke leden. In tegenstelling tot voorheen wordt het Seniorenpodium een adviescollege voor de Adviesraad Sociaal Domein in plaats van rechtstreekse advisering aan het College van Burgemeester en Wethouders. Joke Heemskerk is op persoonlijke titel ‘adspirant’ lid van de ASD.

Ouderenadviseurs

Onze recent gecertificeerde ouderenadviseurs zijn druk aan de slag met het inventariseren van de werkzaamheden en er is een voorzichtige afstemming geweest met WelzijnsKompas Hillegom/Lisse. Vanuit de regionale stuurgroep ouderadviseurs zijn formulieren opgesteld over een groot aantal gestelde vragen en onderwerpen. Onze adviseurs zijn hiermee al volop aan de slag.

Verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers is opgezegd. Recentelijk werd ons op een gemeentelijke informatieavond medegedeeld, dat wij via de gemeente goed verzekerd zijn voor het geval dat onze vereniging aansprakelijk wordt gesteld. Het levert de KBO een besparing op van € 200,–.

Seniorenbus

Regelmatig krijgen wij vragen over het plaatselijke taxivervoer. Zoals bekend is WelzijnsKompas gestopt met zijn bus en beschikt HOZO over een eigen busje, waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt als u in het bezit bent van een HOZO-pas. Vanwege de sterke toename van het aantal gebruikers overweegt HOZO een tweede bus aan te schaffen. Daarnaast kent onze gemeente de Regiotaxi. Ter informatie is een artikel van het ISD opgenomen over het gebruik van deze taxi zonder WMO-indicatie.

 

Frans van Lierop

 

In memoriam Bert Glas

 

Op maandag 9 april is op 82-jarige leeftijd overleden ons lid Bert Glas en een trouwe bezoeker van onze verenigingsactiviteiten.

Jarenlang is Bert een gewaardeerd contactpersoon geweest van onze vereniging en in deze hoedanigheid bij velen van u op bezoek geweest. Ondanks zijn afnemende gezondheid heeft Bert nog geholpen het aprilnummer van Het Kompas bij u te bezorgen en is hij betrokken geweest bij de overhandiging van onze ‘jubileum Begonia’. Wij bedanken hem voor zijn grote inzet en stellen het op prijs dat zijn vrouw Annie heeft toegezegd zijn taken over te nemen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte in de komende tijd.

 

Namens het bestuur Vereniging van Senioren KBO Hillegom

Frans van Lierop

 

 

Comments are closed.