AVG

Aankondiging over Algemene Verordening Gegevensbescherming

Inleiding
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Een persoonsgegeven is een gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoonsgegeven bevat dus informatie die betrekking heeft op een natuurlijk persoon of herleidbaar is naar deze persoon.

Zoals de naam van de Verordening reeds aangeeft, is het doel van de Verordening om de persoonsgegevens, waarover een organisatie beschikt, nog beter dan onder de tot 25 mei 2018 geldende wet- en regelgeving te beschermen.

Zoals elke vereniging verwerkt ook de Vereniging van Senioren KBO Hillegom persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en om u als lid datgene te kunnen aanbieden, waarvoor u lid bent geworden. Vanzelfsprekend hecht de vereniging ook veel waarde aan de bescherming van die gegevens.

Het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom heeft de Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens (hierna: deze Verklaring) in zijn vergadering op 6 februari 2019 vastgesteld. Het bestuur is van mening dat de Vereniging van Senioren KBO Hillegom met deze Verklaring en de naleving van de in deze Verklaring opgenomen voorschriften voldoet aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder aan de in de Inleiding genoemde AVG.

In dezelfde vergadering heeft het bestuur ook besloten in het eerstvolgende Kompas aandacht te besteden aan de vaststelling van deze Verklaring en deze Verklaring tevens op de website van de vereniging te plaatsen. Op deze pagina informeren wij u kort over de wijze waarop de vereniging omgaat met uw privacy en persoons-gegevens.

Inhoud Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

In deze Verklaring verschaft de Vereniging van Senioren KBO Hillegom informatie over de wijze waarop zij zo zorgvuldig mogelijk omgaat met de persoonsgegevens van haar leden, teneinde de privacy van haar leden te waarborgen.
In deze Verklaring legt de Vereniging van Senioren KBO Hillegom onder meer vast:

  1. De persoonsgegevens, die zij voor administratieve doeleinden opneemt in de administraties.
  2. De toegang tot en het gebruik van de persoonsgegevens in administraties, inclusief de functionarissen, die toegang hebben tot deze bestanden.
  3. De wijziging en doorhaling van persoonsgegevens in administraties.

Deze verklaring heeft betrekking op het werk van de secretaris, de penningmeester, de coördinator van de ouderen adviseurs, de ledenadministratie c.q. het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de distributie van het KBO-PCOB magazine en Het Kompas, alsmede de bestuursleden en andere leden, die activiteiten organiseren ten behoeve van de leden. Deze Verklaring heeft betrekking op elke situatie waarin (bestuurs-)leden van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom werken met lijsten, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen.

Het voldoen aan de AVG houdt in ieder geval in dat de Vereniging van Senioren KBO Hillegom:

  • De persoonsgegevens van de leden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Verklaring.
  • De persoonsgegevens van de leden beperkt tot die gegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen en het functioneren van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom.
  • Uitdrukkelijk geen bijzondere persoonsgegevens, zoals Burgerservicenummers, DigiD, geloofsovertuiging, medische gegevens, politieke voorkeur, strafrechtelijke gegevens of ras in haar ledenadministratie heeft opgenomen.
  • Uitdrukkelijke toestemming van de leden vraagt, indien de Vereniging van Senioren KBO Hillegom deze toestemming nodig heeft voor de verwerking van die persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen ter waarborging van de beveiliging van de persoonsgegevens.
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan externe partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doelen, waarvoor zij zijn verstrekt.
  • De leden van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom op de hoogte stelt van hun rechten met betrekking tot de in de administraties van de vereniging opgenomen persoonsgegevens, zodat de leden er op mogen vertrouwen dat de persoonsgegevens juist, volledig en betrouwbaar zijn verwerkt.

Blijven werken aan AVG-bestendigheid

De Vereniging van Senioren KBO Hillegom zal steeds aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens blijven geven en, wanneer en waar noodzakelijk, preventieve maatregelen nemen. Op die wijze kan zij de bescherming van de per-soonsgegevens in haar administratieve bestanden in lijn met de wet- en regelgeving zo actueel mogelijk houden en, indien noodzakelijk, wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring. Wijzigingen van deze Verklaring worden gepubliceerd in het verenigingsblad Het Kompas. De meest actuele versie van deze Verklaring kan steeds worden gevonden op de website (www.kbo-hillegom.nl).
Vragen en klachten

De Vereniging van Senioren KBO Hillegom is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Leden van de vereniging kunnen zich met vragen en/of klachten over de verwerking van de op dat lid betrekking hebbende persoonsgegevens wenden tot de leden-administrateur en de secretaris van de vereniging.

In principe wordt een klacht binnen vier weken afgehandeld. Leden hebben altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat wil zeggen de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy-bescherming: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

6 februari 2019

Namens het bestuur van de Vereniging van Senioren KBO Hillegom,

K. Zwetsloot, secretaris